حمله وحشیانه نیروهای سرکوبگر پلیس فرانسه به مهاجران بی خانمان