جبهه متحد برای آزادی ،عدالت و برابری : رایسیسم/ شوینیسم،حشدالشعبی و مافیای سپاه