بیانیه انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد در حمایت از کارگران کولبر