آنارشیسم به عبارتی تغییر مدیریت دولتی به مدیریت اجتماعی است.