آنارشیست ها روز اول ماه می در پاریس با پلیس ضد شورش درگیر شدند