فراخوان شمارەی ۳ کمیتە زنان و جوانان محلات سنندج

Text Size

فراخوان شماره سه براي ٤م آبان ماه
اين صدای انقلاب خلقهای ايران است؛ صدای انقلاب را از كردستان می‌شنويد!

زنان، جوانان، دانش آموزان و توده‌های انقلابی سنندج!
ماه آبان، يعنی ماه پيكار، انتقام و انقلاب از راه رسيده است. ماهی كه داغ شهيدان ٩٨ و ضرورت شورش برای انقلاب كنونی ما را بر آن ميدارد تا اين ماه را به باتلاق نيروی‌های نازيست اسلامی بدل كنيم. بگذاريد هم دوستان و هم دشمنان خلق ما بدانند كه اين آخرين آبانی است كه جمهوری اسلامی به چشم خواهد ديد!

اكنون و در ادامه‌ی انقلاب ناگزيری كه در جامعه‌مان گسترش يافته و روح همه‌گان را با مقاومت و مبارزەای توامان به تسخير خود درآورده است، بار ديگر به تاريخ چهارشنبە 4 آبان در محله و خيابان، مدرسه و دانشگاه، كارگاه و بازار مقاومتی ديگر را رقم خواهيم زد.

همچنين لازم ميدانيم به نيروهای سركوبگری كه به دانش آموزان مبارز شهرمان وحشيانه حمله ور ميشوند هشدار دهيم كه در صورت گرفتار شدنشان به دست مردم، عاقبت ناگواری همچون آويزان شدن از تيربرق يا سقوط از ارتفاع نصيبشان خواهد شد.

زنده باد انقلاب نوين خلق‌های ايران!
زنده باد مقاومت خلق كورد عليه فاشيسم!
مقاومت زندگیست!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل