مردم را دست کم نگیرید!

Text Size

مردم را دست کم نگیرید!

چه كسي اين جرأت را به خود می‌دهد که براي فرودستان،

گرسنگان، آزادیخواهان؛ برای مردم به پا خواسته و شورش‌كرده برای نان و آزادی كه به مَيدان آمده‌اند تعيين و تكليف كند؟

لطفاً رهبران سازمان‌ها و احزاب؛ پيشكسوتان سياسی كهنه‌كار؛ استادان و تيوريسين‌های در غرب نشسته و همچنين؛ رسانه‌های فارسی زبان متعلق به دولت‌ها!

نگران  مردم نباشيد و آنها را آزاد بگذاريد تا خودسازماندهی كنند.

مطمئن باشيد از شعارهايی كه به نفع اين جناح يا آن جناح، اين دولت و يا آن دولت باشد؛ خود پرهيز خواهند كرد.

مردم نه استفراغ خود را دوباره خواهند خورد و نه تن به يك نظام مذهبی ديگر خواهند داد.

مردم را دست كم نگيريد!

پر توان باد شورش مردم برای نان و آزادی و زندگی!

پیش به سوی جامعه‌ی دموكراتيك خودگردان مردمی!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل