آزادی‌ها داده نمیشوند بلکه گرفته میشوند

Text Size

بورژواهای حیله گر می گویند – می خواهید در خانه مصونیت داشته باشید؟ – لطفا! آنها را در قانوننامه (مجموعه قوانین) بنویسید، و همه جا آن را با صدای بلند بخوانید! – ما کوچکترین تمایلی به مزاحمت نیروهای پلیس در کانون خانوادگیمان نداریم. اما ما یک دفتر مخفی تاسیس، و کشور را مملو از ماموران مخفی خواهیم کرد، ما لیستی از افراد غیرقابل اعتماد تهیه و آنها را به دقت زیر نظر خواهیم گرفت. وقتی احساس کنیم که خطر نزدیک است، به مصونیت تف می اندازیم، افراد را در تخت‌خواب هایشان دستگیر خواهیم کرد، از آنها بازجویی می کنیم و خانه‌هایشان را تفتیش می کنیم. ما جلوی آنهایی که جرات دارند با صدای بلند مطالبات خود را بیان کنند، خاموش نمی نشینیم، و آنها را به زندان می اندازیم. اگر ما را متهم کردید، می گوییم:《 چه کار کنیم آقایان! در جنگ نان و حلوا خیرات نمی کنند!》
مصونیت مراسالت وجود دارد؟ به همه بگویید، بنویسید،که مراسالت مصونیت دارد. اگر رئیس اداره ی پست در روستایی دورافتاده از روی کنجکاوی نامه ای را باز کرد، بالفاصله او را از شغلش برکنار کنید، با صدای عام در مالءعام بگویید:《 هیولا! جنایتکار!》 از چنین کاری بر حذر باش، چیزهای کوچکی که ما با نامه نگاری برای یکدیگر می فرستیم، فاش نشوند. اما اگر شما در مسیر توطئه ای از پیش طراحی شده علیه منافع ما گام بردارید – آن وقت هیچ شرم نمی کنیم:
تمام نامه ها را باز خواهیم کرد، ستاد کلی از مقامات ویژه تشکیل می دهیم و به معترضان می گوییم، که این کار توسط یک وزیر انگلیسی اخیرا با تشویق کل پارلمان ایجاد شد: 《بله، آقایان، نامه ها را با انزجار عمیقی باز می کنیم، اما چه کنیم، که میهن(بهتر است بگوییماشراف و بورژوازی) در خطر است!》
این همان چیزی است که این به اصطالح آزادی سیاسی به آن می رسد.
آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، مصونیت خانه ها، و سایر حقوق، تنها زمانی به رسمیت شناخته می شوند که مردم از آنها به عنوان سالحی برای مبارزه با طبقات حاکم استفاده نکنند. اما به محض اینکه مردم جرات کند به منافع بورژوازی دست درازی کند، تمام این حقوق از بین می روند. این کاملا طبیعی است. تنها آن حقوقی مسلم است که انسان با مبارزه ی سرسختانه به دست آورده است، و به خاطر آن هر لحظه آماده است دوباره اسلحه به دست گیرد.

 

بریده ای از مقاله حقوق سیاسی
کروپتکین

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل