برخی از شاخه های فکریِ موجود در فدراسیون عصر آنارشیسم

پیشگُفتار

Text Size

پیشگُفتار:

اندیشه ی سیاسی – تشکیلاتی ” آنارشیسم ” را اگر به طور کُلی بمثابه ی یک درخت زنده و تنومندِ انسانی همراه با ریشه و تَنه ی فکری؛ همانند صدها درختِ فکری دیگر موجود در جهان امروز اعَم از سیاسی و یا دینی تصور کنیم، آشکار است که هر درخت زنده ای همواره دارای شاخه و برگ هائی خواهد بود که با وجود تفاوتهائی در شکل و رنگشان، از ریشه ی خود تغذیه می کنند. بنابراین تعدادی از شاخه های اصلی و شناخته شده ی آنارشیستی موجود را می توان از این قرار دانست:

آنارکو کمونیست ها / آنارکو اِگوئیست ها / آنارکو سبز ها / آنارکو فمینیست ها / آنارکو کوئیر ها / آنارکو ترانس فمینیست ها / آنارکوسندیکالیست ها / آنارکو ترانسهومنیست ها / آنارکوپریمیتیویست ها / آنارشیست های پَسا چپ / آنارکو پانک ها / لیبرترین سوسیالیست ها / متقابل گرایان / …

دیدگاه آنارشیستی به عنوان یک نهال نوپا و رُشد یابنده در حوزه ی جغرافیای ایران و افغانستان تا آنجا که ما آگاهی داریم از دهه ی پنجاه خورشیدی تا کنون با فراز و نشیب هائی، ابراز وجود کرده است. سابقه ی “عصر آنارشیسم” و به دنبال آن “فدراسیون عصرآنارشیسم” به عنوان یک جریان تإثیر گذار سیاسی – تشکیلاتی، کمی بیش از یک دهه می باشد که سازماندهی فعالیت های تبلیغی- ترویجی خود را به گونه ای پیگیر آغاز نموده و همقطاران ما نیز با شاخه های فکری گوناگونِ آنارشیستی به رُشد سالم و پیشروی آن در حّد توان و امکانات  فردی و گروهی خود، یاری رسانده اند. در همین زمینه برخی از آنان تمایل نشان داده و می دهند که برای روشنگری از نظرات ویژه ی خود، آن را برای ثبت در تاریخ جنبش آنارشیستی در اختیار همگان قرار دهند. انتشار این نوشته ها آغاز شده است و به تدریج نیز در دستِ انتشار می باشند.

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل