آغاز دادخواهی علیه “حمید نوری” به جُرم جنایات علیه بشریت در ایران

By Hasse-Nima Golkar آغاز دادخواهی از “حمید نوری” به جُرم مشارکت در جنایت علیه بشرّیت در ایران رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده های جنایی بین المللی در تاریخ قضائی کشور سوئد تا به امروز، در شهر استکهلم آغاز به کار خواهد نمود. این دادرسی بر علیه حمید نوری به دلیل دست داشتن وی در … ادامه خواندن آغاز دادخواهی علیه “حمید نوری” به جُرم جنایات علیه بشریت در ایران