اعتصاب: ابزاری از ابزارهای کارگر

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

کارگر در فعالیت‌های خودسازماندهی‌شدهٔ خود علیه حاکمیت و سرمایه‌داران همواره دست به خودآموزی و تشریک تجربیات می‌زند که این مبین اهمیت وجود تشکلی کارگری و دموکراتیک در کارخانه است. خواست ادارهٔ شورایی کارخانه تبلور خواست مبارزه با استثمار در محل کار ست.

بازپسگیری حقوق اندکی از دولت توتالیتر، اتوریتر و میلیتانت‌ خواست اصلی کارگر نیست؛ هنگامی که تسلیح درونی خودسازماندهی‌های مختلف مردمی وجود ندارد، ایجاد روابط همبستگی با کارخانه‌جات دیگر می‌تواند در جهت تشریک مساعی، انتقال تجربیات و عقب‌نشینی سیستم کمک‌کننده باشد. باید دقت داشت که حتی درصورت عقب‌نشینی سیستم و به تبع آن موفقیت‌آمیزبودن بازپسگیری اختیارات مدیریتی کارخانه و ادارهٔ شورایی همچنان ابزار سرکوب در دست دولت است.

 

ما حامی و مشتاق اعتراضات کارگران با امکان افزایش عملکردی کنشمند، مستقیم، ستیزه‌جویانه و تخریب‌گر هستیم. ابزارهای سرکوب دولت، سلسله‌مراتب اقتدارگرایی و نفوذ سرمایه‌داری با این ابزار از بین نخواهند رفت. باید برای به زانو درآوردن رژیم و پس از نابودی سلسله‌مراتب، اعمال دموکراسی مستقیم و انتخاب قانون و برچیدن بساط عیش سرمایه‌داران از کارخانه در کنار اعتصابات از امکانات رادیکال نیز استفاده کرد.

 

اعتصاب به مثابهٔ ابزاری از ابزارهای کارگر ست و روشی‌گذرا برای رسیدن به اهدافی مشخص در زمانی خاص ست نه راه چاره‌ای برای آرمان‌های اجتماعات خودمختار. هنگامی که می‌توان دریافت ریشهٔ بسیاری از مصائب کارگر در شلاق اقتدارگرایان و اقتصادی سرمایه‌داری ست باید به دنبال حذف آنان بود. مدارا با قاتلان جان کارگر، خیانت به جان عزیزانمان ست.

 

آبان را چگونه می‌توان از یاد برد؟ مواضع غیر رادیکال جان‌های بسیار دیگری از ما خواهد گرفت. مسئلهٔ اصلی کارگر، ابزار سرکوب در دست سرکوبگر ست و اعتصاب صرف این ابزار را از دست حکومت و سرمایه‌داران نخواهد گرفت.

 

 

فدراسیون عصرآنارشیسم

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی