چگونه در یک مجمع آنارشیستی با شرکت افراد زیاد و عقاید مختلف سیاسی، متن یا بیانیه مشترک بنویسیم

آبتین پارسا

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

چگونه در یک مجمع آنارشیستی با شرکت افراد زیاد و عقاید مختلف سیاسی متن یا بیانیه مشترک بنویسیم

 

زمانی که ما از جمله تمام قدرت به مردم صحبت میکنیم، این نه یک شعار سمبلیک بلکه میبایست در عمل و در یک شرایط ماتریالیستی رخ دهد. اساس یک آزادی اجتماعی در دست داشتن زندگی امان در دستان خودمان بدون واسطه است، بدین رو دموکراسی بورزوازی که امروزه بر اساس نیولیبرالیسم حاکم پایه گذاری شده است، نمیتواند آزادی اجتماعی را برای کلیت جامعه به ارمغان بیاورد، از سوی دیگر مرتبط به تعریف آزادی در لیبرالیسم که در پی شخصی سازی موارد مختلف اجتماعی از جمله آزادی است، باید خاطر نشان کرد که آزادی نمیتواند شخصی باشد، آزادی جمعی است. بنابراین، انواع حقوقی که اکثرا نیز بر مبنای سرمایه توسط نئولیبرالیسم در شخصی گرایی تعریف شده اند، چیزی جز بردگی مدرن نیستند.

 

با تمام تعاریف، آزادی اجتماعی در شرایطی رخ خواهد که مردم بتوانند برای زندگی اشان بصورت مستقیم و بدون واسطه تصمیم بگیرند. برابری اجتماعی مکملی برای آزادی اجتماعیست، روشن است که نخستین نیاز برای رسیدن به یک برابری اجتماعی از میان برداشتن طبقات اجتماعی و سلسه مراتب موجود در ساختارهای محتلف است.

 

در یک اجتماع بدون اقتدار ما با هرج و مرج روبرو نخواهیم بود بلکه با دیدگاه های متفاوت در توده های مردمی روبرو خواهیم بود که نیاز به بقای سیاسی و اجتماعی، آن ها را به ایجاد نظم های متفاوتی وا میدارد که اشتراکات اساس ساخت این نظم ها خواهد بود. بصورت مثال دگرباشان جنسی که حتی با از بین رفتن طبقات اجتماعی نیز همچنان ممکن است از سوی بخشی از جامعه مورد سرکوب قرار گیرند، برای بقای سیاسی و اجتماعی مجبور هستند که به یکدیگر بپیوندند و یک نظم اجتماعی ایجاد کنند که بقای سیاسی و اجتماعی آنها را تضمین کند. در حقیقت ما با هرج و مرج روبرو نخواهیم بود بلکه با نظم های مختلفی روبرو خواهیم بود که بر اساس اشتراکات ساخته میشوند و نوعی از فدرالیسم را ایجاد خواهند کرد.

 

در یک جمعگیری، آنارشیسم نه بدنبال سرکوب بلکه بدنبال قرار دهی اجتماع به زیر رادیکالی است که توده های مردمی بر اساس اشتراکاتشان نظم های خود را ایجاد کنند.

 

حال اگر گروه های مختلف مردمی که اشتراکات افراد باعث شده است تشکیل شوند و اختلافات افراد باعث شده است که همگی در یک گروه نباشند، میخواهند در مورد موضوعی یک مجمع عمومی تشکیل دهند و تصمیم گیری مشترک کنند یا متنی مشترک بنویسند، در مقاله ای تحت عنوان کنفدراسیون آنارشیستی بصورتی کوتاه به نحوه تصمیم  گیری جمعی پرداخته شد.

تصور کنید که مجمعی دارای شرکت کنندگان زیادی است که این افراد در آنجا جمع شده اند تا در مورد موضوعی گفتگوی کنند و متنی مشترک بنویسند، راحل اینگونه است که نخست مباحث میان افراد صورت بگیرد و پس از پایان مجمع، تعدادی از افراد شرکت کننده در این مجمع مسئولیت قبول کنند تا چکیده مباحث صورت گرفته را بر روی کاغذ بیاورند(توجه داشته باشید که این گروه از افراد که مسئولیت بروی کاغذ آوردن مباحث را پذیرفته اند، ساختاری خارج از مجمع نیستتد بلکه توسط خود مجمع ایجاد شده اند تا مسئولیتی مشخص را انجام دهند) سپس در مجمع بعدی، آنچه که بر روی کاغذ آورده شده است، توسط همه افراد مجمع مورد بحث قرار میگیرد تا موافقت جمعی روی متن صورت بگیرد و متن نهایی ایجاد شود.(در صودت مخالف شخص یا گروهی بر روی بخشی از متن، این مخالفت میبایست توسط مجمع مورد بحث قرار گیرد تا تصمیم گیری به حفظ یا حذف این بخش صادر شود)

 

آبتین پارسا

۶/۵/۲۰۲۰

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۰ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۲ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۳ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۳۴ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۸- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۹- تلگرام قیام مردمی