جایگاه و هویت مبارزاتی قشر پرولتاریا

آبتین پارسا

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

متاسفانه ما قشر پرولتاریا دارای حافظه تاریخی ضعیفی هستیم، اگر حقیقت را بخواهید بغیر از مقصر اصلی که همانا سیستم سرمایه داری است، مشکل دیگر ما احزاب به اصطلاح مدافع حقوق کارگری هستند که با دستکاری جهت دار در مبارزات قشر پرولتاریا به نفع اهداف سیاسی خود یک درجا زنی تلخ و تاریخی را بر ما تحمیل کرده اند.

این نه تنها یک فلسفه تاریخی بلکه حقیقتی ماتریالیستی است، که ما از شکست هایمان می آموزیم تا از موفقیت هایمان، یکی از مشکلات اینجاست که احزاب به اصطلاح مدافع حقوق کارگری با کمرنگ کردن و چه بسا حذف اشتباهات تاریخی که احزاب و یا رهبران گذشته اشان در مورد قشر پرولتاریا انجام داده اند، نطریات ایده الشان برای آینده را با چنان زرق و برقی بر چشم پرولتاریای ستم دیده و خسته از بردگی میکوبند و بعنوان تنها راه حل موجود پیش روی قشر پرولتاریایی میگذارند که در گذشته از همین سوراخ گزیده و قربانی شده شده است، در حقیقت احزاب به اصطلاح مدافعه حقوق کارگری همان سیاست مذهب را در قالب نسخه ای زمینی میفروشند که به چیزی جز گمراهی مبارزاتی قشر پرولتاریا منتهی نمیشود و سرنوشتی نیز جز قربانی شدن دوباره قشر پرولتاریا ندارد. باید پذیرفت که ونگاردیسم لنین نه تنها از لحاظ نظری رد میشود بلکه از لحاظ عملی نیز، تاریخا کار نکرده و نمیکند. آگاهی سیاسی و تاریخی از هویت ستم دیده و جایگاه بردگیمان بخوبی بر ما ثابت میکند که میبایست از اشتباهات گذشته درس بگیریم، در غیر این صورت دوباره توسط احزاب، انقلاب رهایی بخشمان بشکلی داوطلبانه از ما دزدیده خواهد شد و قفسی کمی بزرگتر بر مایی تحمیل خواهد شد که خسته از قفس کوچک تر گذشته بودیم، اما قفس قفس است، همانگونه که کارفرما کارفرما است، فرقی نمیکند چپ باشد یا راست. بهشتی که با عنوان حکومت سوسیالیستی بر قشر ستم دیده پرولتاریا فروخته میشود، بیشتر هر چیز سیاست فرصت طلبانه احزاب را میرساند که همنوعانشان در گذشته با همین وعده دروغه بهشتی بردگی نو بر پرولتاریا تحمیل کردند.

درواقع اگر به عنوان مثال به انقلاب اکتبر روسیه بپردازیم، که در ابتدا یک حرکت آزادی خواهانه توسط قشر پرولتاریا بود، اما در نهایت به بردگی دوباره قشر کارگر در فرمی جدید منتهی شد، که نه دلیلی خارجی و همان سناریوی همیشگی فرار سیاسی، یعنی پرتاب تمام مسولیت بر دوش به اصطلاح دشمن، بلکه دلیلی داخلی داشت که آن نیز فریب قشر پرولتاریا و دزدیده شدن انقلاب توسط احزاب و رهبرانشان بود. بخصوص در دوران دیکتاتوری بلشویک ها که نه تنها اهداف ابتدایی انقلاب تقریبا همگی به فراموشی سپرده شده بود بلکه آن دسته از قشر پرولتاریا نیز که بانگ آزادی از این فرم جدید بردگی علیه سیستم حاکم برداشتند، به شکل خونینی حذف فیزیکی، زندانی یا فراری شدند. رفقا باید پذیرفت که نمیتوان اقتدارگرایی را از سرمایه داری جدا کرد حتی اگر این اقتدارگرایی بر نام قشر پرولتاریا بنا شده باشد، و نمیتوان برابری ایجاد کرد تا زمانی که هنوز عده ای کار میکنند و عده ای دیگر با عناوین فریب دهنده سیاسی بالا نشسته اند و دستور میدهند. پیشتازی احزاب در مبارزات پرولتاریا، به چیزی جز شکست و قربانی شدن این قشر منتهی نمیشود، اما نه به دست سرمایه داری، بلکه بدست اقتدارطلبی احزاب و رهبرانشان که نخست با فرصت طلبی، مبارزات رهایی بخش پرولتاریا را دستکاری و در نهایت امر زنجیر بردگی دیگری را داوطلبانه بر گردنش می اندازند، تاریخ اثبات کرده است، که به اقتدار و کارفرما اعتمادی نیست، حال میخواهد اقتدار سوسیالیستی باشد یا کارفرمای چپ در جایگاه ضدیت با خصوصی سازی.

حافظه تاریخی باید به ما قشر پرولتاریا بفهماند که ما در انقلاب اکتبر روسیه به آزادی نرسیدیم بلکه تنها قفسمان کمی بزرگتر شد و بالاسری امان از شاید راست به چپ تغیر کرد. اما تغیر بزرگ در نوع نگرش ما نسبت به بردگی امان بود، پیش از انقلاب ناداوطلبانه برده بودیم و پس از انقلاب به لطف احزاب، داوطلابه برده شدیم و میدانید که خطرناک ترین نوع بردگی، همانا بردگی داوطلابه است. احزاب و بخصوص احزابی که درون سیستم حکومتی نقش ایفا میکنند، در اصل مبارزه طبقاتی را نمیدانند، مگر میشود از درون سیستم، که فساد سرتاپایش را گرفته است، مبارزه طبقاتی کرد، نه چنین چیزی دروغ است. ساختار حزب خود مثالی روشن از شکل گیری طبقات اجتماعی در فرمی کوچکتر هستند. سلسله مراتب موجود در احزاب که به اشخاصی خاص قدرت اجرایی و سیاسی بیشتری نسبت بقیه میدهد، نمیتواند در شکلی حقیقی علیه ساختاری مبارزه کند که همین فرم را در سطحی گسترده تر دارد، در حقیقت سلسله مراتب چه بر پایه سرمایه باشد و چه بر پایه قدرت، در نهایت به بردگی عده ای و بالا نشینی عده ای دیگر منجر میشود، آیا چنین چیزی علیه هدف مبارزاتی قشر پرولتاریا نیست، که همانا اهدافش آزادی از بردگی و برابری اجتماعی است. نتیجه گیری روشن است که آوانگارد احزاب در مبارزات پرولتاریا خواسته یا ناخواسته همان آلترناتیو سرمایه داری برای بردگی دوباره قشر پرولتاریایی است که میخواهد از بردگی ناداوطلبانه اش آزاد شود، اما غافل از اینکه با بیشتر به اقتدار رسیدن یا حکومت احزاب پس از انقلابش به بردگی داوطلبانه ای تن میدهد که فریب دهنده در قالب حکومتی سوسیالیستی بسته بندی شده است که حقیقتش همان سرمایه داری که نام بد سرمایه داری را ندارد و مشخصا در ادامه مسیری دوباره بردگی خواهد بود که پرولتاریا را دوباره مجبور به انقلاب علیه بردگی جدیدش خواهد کرد.

رفقای پرولتاریا، نداشتن حزب به معنای عدم سازماندهی نیست، اما تشکیل حزب به معنای ایجاد ساختاری است، که نوع بزرگتر و قدرتمند ترش همانی است که در نامی دیگر ما را به بردگی گرفته است. ما میتوانیم در شکلی خود را سازماندهی کنیم که سلسله مراتب وجود نداشته باشد، ما همه پرولتاریا هستیم، پس میبایست به هویت خود که همانا مبارزه برای برابری اجتماعی است بازگردیم. با ایجاد شوراهای، مجمع ها و سازمان های ضداقتدارگرایانه میتوان تشکل هایی ایجاد کرد که چه از لحاظ سیاسی و چه اجرایی، برابری در مسولیت های مبارزاتی به اعضا بدهد(برابری در مسیولیت های مبارزاتی به معنای مسیولیت های یکسان نیست)، که نه تنها کارآمد برای مبارزات آزادی خواهانه اکنون است بلکه بستری خواهد شد تا از خطر دستکاری مبارزاتمان توسط اقتدارطلبان جلوگیری شود.

 

آبتین پارسا

۱۶ آپریل ۲۰۲۰

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.