بیانیه عمومی

آبتین پارسا

Text Size

آبتین پارسا : ما در شرایط جنگی قرار داریم، بعضی از ما کشته شدیم، بعضی از ما در زندان، بعضی نیز مجبور به فرار و پنهان شده ایم و بسیاری از ما تحت فشار زیاد قرار داریم. باید قبول کرد که مقاومت در برابر دولت و سرمایه داری راه آسان برای زندگی نیست بلکه چاره ای نداریم: یا با هم مقاومت می کنیم و زنده می مانیم، یا دولت و سرمایه داری همه ما را یکی یکی خواهد کشت.

بعد از ماه ها تحت نظر، پیگردی و آزار و اذیت توسط واحد ضد تروریستی، در ۱۳ فوریه، هنگامی که این ظلم من و کسانی را که با من در تماس هستند بیشتر از گذشته تحت فشار قرار داد، تصمیم سیاسی گرفتم تا پنهان شوم. نه در جای امنی هستم و نه کسی در جای امنی قرار دارد چون در این سیستم سرمایه داری نیو لیبرال جای امنی وجود ندارد، پس پنهان شدن در داخل ۴ دیوار به معنی امنیت شما نیست.

در این دوره زمانه یک مسئولیت تاریخی و سیاسی بر دوش جنبش قرار دارد و دفاع از مقاومت مسلحانه است. هدف سرکوب دولت اول صلح آمیز کردن و در آخر نابود کردن هر نوع مقاومت است، زیرا دولت نمی خواهد که مظلومین مبارزه کنند. دولت از صلح سخن میگوید اما این صلح چیزی جز انحصار خشونت در دست خودِ دولت نیست. دولت در تلاش است که ما را از بازگرداندن خشونت باز دارد، اما مظلوم باید به هر وسیله ای که میفهمد از خود دفاع کنند وگرنه بقا در کار نیست.

در تابستان ۲۰۱۸ وقتی دولت، پلیس ها را به تپه استرفی فرستاد، برای ما بسیار واضح بود که اول فضاهای عمومی مورد حمله قرار می گیرد و قدم بعدی دولت فضاهای خصوصی ما خواهد بود که عملیات واحد ضد تروریست در نوامبر ۲۰۱۹، به وضوح آن را نشان داد. توسعه سرکوب دولت از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ مدرکی برای ما است که اگر صلح آمیز تر باشیم و اقدامات کمتری در راستای مقاومت انجام دهیم، سرکوب دولت بیشتر میشود و این نکته است که چرا جنبش باید ازمقاومت مسلحانه دفاع کند. به اعتقاد من زمان طلایی جنبش آنارشیست در یونان در دهه ۱۹۷۰ بود، زمانی که بسیاری از جوانان به جنبش پیوستند که تا دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت، اما دهه ۱۹۹۰ لحظه تاریخی برای ایجاد انقلاب اجتماعی بود، زمانی که زمان آن بود که طبقه کارگر کار را متوقف کند و در خیابان ها شورش کند، اما چون هرگز اتفاق نیفتاد، ناامیدی سیاسی وارد جنبش آنارشیست شد، که بسیاری از رفقای جنبش آنارشیست را مجبور کرد که به احزاب چپ گرویده شوند. به اعتقاد من این تغییر سیاسی در جنبش آنارشیست آغاز ویژگی صلح طلبانه برای اقدامات جنبش مقاومت بود. در سال ۲۰۰۸ همزمان با قتل الکسیس گریگروپولوس توسط پلیس ها و در سال ۲۰۱۲ بحران اقتصادی، این جنبش پایگاه های اجتماعی بیشتری را برای مبارزه خشونت آمیز علیه دولت پیدا کرد، اما مانند پایگاههای اجتماعی نبود که در دهه ۱۹۹۰ وجود داشت، پس ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نتوانست به انقلاب اجتماعی ختم شود.

مهاجران اولین هدفی هستند که مورد حمله دولت قرار می گیرند زیرا ما به عنوان مهاجر در جامعه ضعیف هستیم ؛ به همین دلیل است که هر وقت دولت بخواهد می تواند به ما حمله کند، و برای مشروعیت دادن به حملاتش، دولت ما را از طریق رسانه هایش مجرم جلوه میدهد. دزدان واقعی سرمایه داران هستند و جنایتکاران واقعی سیاست مداران. ما برای جامعه خطرناک نیستیم ؛ پلیس ها برای جامعه خطرناک هستند و تنها تروریست ها دولت و سرمایه داری هستند.

متأسفانه بیشتر همبستگی هایی که محلی ها به مهاجران میدهند بر اساس قربانی کردن مهاجران و به شیوه اصلاح طلبانه است. به اعتقاد من بحران مهاجران را نمیتوان با تغییر قوانین حل کرد چون سرمایه داری و دولت بحران مهاجران را ایجاد کردند، تا زمانی که خالق بحران مهاجران وجود دارد، بحران هم وجود دارد و به همین دلیل است که همبستگی به مهاجران باید شخصیت ضد دولتی و ضد سرمایه داری داشته باشند. به نظر من در حال حاضر همبستگی یعنی حمله و ما به یک حرکت همبستگی نیاز داریم که ویژگی های ضد سرمایه داری و ضد دولتی در یونان داشته باشد. در همبستگی با مهاجران باید به منافع دولت و سرمایه داری حمله کنیم.

از چند روز پیش هزاران مهاجر در مرز یونان / ترکیه قرار دارند و برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش میکنند اما پلیس و سربازان از گلوله جنگی و گاز اشک آور علیه مهاجران استفاده کردند. در حالی که باور دارم که نباید وارد بازی سیاسی دولت ها شویم، در حال حاضر مفید ترین همبستگی به مهاجران که در مرز هستند مسلح کردن آنها است چون جواب گلوله باید گلوله باشد و این تنها راه است که مرز را برای همه مهاجران باز میشود. ما به عنوان مهاجر باید برای چیزی که نیاز داریم بجنگیم و در حال حاضر اولین نیاز ما بقا است، پس باید کسانی که ما را می کشند را نابود کنیم ؛ جز ترس خود چیزی برای از دست دادن نداریم.

ما به عنوان مهاجر که در داخل اتحادیه اروپا هستیم، نباید سکوت کنیم و باید با محلی ها در برابر آنچه در مرز ترکیه / یونان میگذرد به خیابان ها بیایم. میدانم که بسیاری از ما در کشورهایی که از آن آمده ایم زندگی سختی داشتیم، اما نباید به اهداف شخصی خود فکر کنیم. این وضعیت مرا یاد شعری می اندازد، در آن زمان که نازی ها در آلمان قدرت داشتند: وقتی برای سوسیالیستها آمدند، من هیچ کاری نکردم چون سوسیالیست نبودم ؛ وقتی برای کمونیست ها آمدند، من هیچ کاری نکردم چون کمونیست نبودم ؛ و زمانی که برای یهودها آمدند، من کاری نکردم چون یهودی نبودم ؛ و در آخر که برای من آمدند، کسی نبود که از من دفاع کند. من معتقدم وقتی کارشان با مهاجران در مرز تمام شد، هدف بعدی مهاجران درون اتحادیه اروپا خواهند بود..

آبتین پارسا ۳/۶/۲۰۲۰

 

https://athens.indymedia.org/post/1603568

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل