زندانی آنارشیست سهیل عربی از شکنجه می گوید : قسمت اول و دوم «ما شکنجه شده ایم»

سهیل عربی : مقدس شعور بشر است که دین فروشان قرن ها است که به آن توهین کرده اند و هر کس حقیقت را بفهمد و بفهماند او را در … ادامه خواندن زندانی آنارشیست سهیل عربی از شکنجه می گوید : قسمت اول و دوم «ما شکنجه شده ایم»