پدرمرتضی تیمورزاده فوق لیسانس دانشگاه شریف و افسر وظیفه نیروی انتظامی از مرگ مشکوک فرزندش می گوید

منبع : توییتر ولی تیمورزاده

Text Size

ولی تیمور زاده پدر مرتضی تیمورزاده در صفحه توییتر خود در باره مرگ مشکوک فرزندش چنین می نویسد :

مرحوم مرتضی تیمورزاده فوق لیسانس دانشگاه شریف رشته مهندسی مکانیک سیالات رتبه ۳۲افسر وظیفه نیروی انتظامی که به طرز مشکوک فوت نموده است فرمانده نیروی انتظامی اجازه کالبد شکافی ندادند هرچی اسرار کردم پسرم را کالبد شکافی کنید فرمانده نیروی انتظامی مخالفت کردند .

چرا بااینکه من تمایلی به رضایت از مسئولین نیروی انتظامی نبودم و اسرار می کردم پسرم را کالبد شکافی کنید تا علت فوت مشخص شود مسئولین نیروی انتظامی مخالفت می کردند رضایتی به حالت تهدید تزریق آمپول و کمک رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی حاج آقا محبی ازمن رضایت گرفتند .

پسرم مرتضی جان سلام روز عیده ولی بدون تو عید معنی نداره اصلا بدون تو زندگی معنی نداره خیلی غمگین هستم کاری هم نمی توانم انجام دهم طرفت نیروی انتظامی است هم اسلحه داردهم قدرت قاضی هم از خودشان است وکیل وکالت مرا قبول نمی کند می ترسد. باید من هم بسوزم کاری از دست من برنمی آید

چرا مسئولین نیروی انتظامی با کالبد شکافی مخالفت می کردند پسرم سالم تحویل نیروی انتظامی دادم حالا برای تحویل گرفتن جنازه پسر مرحومم باید تعهد بدهم که هیچ وقت از مسئولین نیروی انتظامی نیروی نکنم شکایت نکنم این چه عدالتی است

سلام پسرم‌مرتضی جان‌خیلی‌وقته زندگی‌خوش‌نمی گذره…فقط داره‌ میگذره‌…قاتل‌هایت‌ صاف‌ میگردند‌ قدرتشان‌زیاده‌ ،کاری‌ ازدست‌ ماساخته‌ نیست‌. رده‌با‌لایی نیروی‌انتظامی هستند‌ پسرم‌ ،ماهم‌خدایی‌داریم

سلام پسرم مرتضی جان غمگین زمان یک پدر موقعی که بچه چیزی به خواد ولی پول نداشته باشی. ازآن غمگین تر موقع که پسرت را بکشند انگ خود کشی بزنند ولی نتوانی ازش دفاع کنی چکار کنم پسرم طرفت نیروی انتظامی است هم قدرت دارد هم اسلحه دادگاه نیز مال خودش است حرف دلم را به کی بگم

آقای زیبا کلام پسرم مرحوم مرتضی تیمورزاده فوق لیسانس دانشگاه شریف افسر وظیفه به طرز مشکوک فوت نموده است فرمانده نیروی انتظامی اجازه کالبد شکافی ندادند چون نمی خواستند تا حقیقت روش شود

متأسفانه اگر طرفت نهادهای حکومت باشد وکیل وکالت نمی کنداندک وکیل هم وکالت می کند مبلغی درخواست می کند توان پرداخت نداشته باشی

سلام آقایی صادقی پسرم فوق لیسانس دانشگاه شریف رشته مهندسی مکانیک سیالات رتبه ۳۲کشورافسر وظیفه نیروی انتظامی که به طرز مشکوک فوت نموده نیروی انتظامی ادعا می کند خود کشی کرده هرچه اسرار کردم برای روشن شدن علت فوت پسرم را کالبد شکافی کنید فرمانده نیروی انتظامی مخالفت کرد

آقای صادقی دردادگاه نیز نظر نظرنیروی انتظامی است اصلا به گفته ما توجه نمی شود وکیل نیز وکالت نیروی انتظامی راقبو نمی کنند اندک وکیل هم که قبول می کنند مبلغی را درخواست میکنند که توان پرداخت نداشته باشیم

آقای صادقی نیروی انتظامی خودجواز دفن بامهر یک پزشک داخلی صادر می کند موقع دفن جواز صادر شده نیروی انتظامی را قبول نکردند ازطریق تلگرام جواز دفن فرستادند جسد پسرمرحومم راپزشک قانونی ندیده اگر وقت کردی خاندی این قانون کشور ماست

آقای صادقی پسر من مرتضی تیمورزاده فوق لیسانس دانشگاه شریف رشته مهندسی مکانیک سیالات رتبه ۳۲بوده در پست نگهبا نی فوت شده چرا ازدوربین پاسگاه جهت روشن شدن علت فوت استفاده نمی کنند

اگر شخصی درمیان سالگی سالخوردگی به هر دلیلی فوت نماید باید کالبد شکافی صورت گیرد ولی فرزند مرحومم مرتضی تیمورزاده با اینکه درخواست کالبد شکافی کردیم نیروی انتظامی مخالفت کردند نمی دانم شاید صلاح نظام نیست که علت فوت مشخص شود

آقای صادقی تنها تو بازداشتگاه نیست نیروی انتظامی هم یاد گرفته پسر من افسر وظیفه نیروی انتظامی بودبه طرز مشکوک فوت نموده نیروی انتظامی ادعا می کرد که خود کشی کرده هرچه اسرار کردم پسرم را کالبد شکافی کنید تا علت فوت مشخص شود مسئولین نیروی انتظامی مخالفت کردند

چرا مسئولین نیروی انتظامی با کالبد شکافی مخالفت می‌کنند چرا به وسیله آمپول وکمک حاجی آقا محبی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی به حالت تهدید ازمن رضایت گرفتند که هیچ وقت از نیروی انتظامی شکایت نکنم

مسئولین بهشت رضوان شهریار جواز دفن نیروی انتظامی را که قبول نکردند نیروی انتظامی ازطریق تلگرام جواز دفن پزشک قانونی فرستادند پسرم مرحوم را اصلا پزشک قانونی ندیده بازپرس گفتم دکتری که جواز دفن صادر کرده اصلا جسد را ندیده بازپرس گفتند بله درست است ندیده

قربون همتون طرف من نیروی انتظامی است وکیل وکالت مرا قبول نمی کنند اندک وکیل هم که قبول می کنند مبلغی بسیار بالا درخواست میکنند که ما توانش را نداریم جواز دفن خود نیروی انتظامی صادر کرده بود

چهارده خرداد هنگ مرزی پارس آباد مغان اردبیل پاسگاه سو آباد از آن موقع دادگاه هستم دیدم لایه که می دهم اصلا گوش نمی دهند نیروی انتظامی باهم توانی می کنند تا حقیقت روش نشود اصلا به گفته ما توجه نمی شود

متأسفانه جواز دفن هم خود نیروی انتظامی با مهر دکتر داخلی صادر کرد موقع دفن مسئولین بهشت فاطمه قبول نکردند نیروی انتظامی جواز دفن را ازطریق تلگرام فرستادند یعنی بطور وازه بگویم که جسد فرزند مرحومم مرتضی تیمورزاده راپزشک قانونی ندیده

پسرم دوریت خیلی سخته ولی چکار کنم طرفت نیروی انتظامی است ما هم خدایی داریم

پسرم بدون توزندگی خیلی سخته کاری از دست من برنمی آید

پسرم مرتضی جان خیلی زحمت کشیدی موقع کار شناسی به کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک با رتبه ۳۲کشور در دردانشگاه صنعتی شریف قبول شدی چقدر خوشحال بودی کشتنت هنگ خود کشی چسبوندند به پیشانیت ما هم زور مان بهشان نمی رسد راحت به خواب ما هم خدایی داریم

پسرم مرتضی جان راحت به خواب ما هم خدایی داریم

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism —————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر https://twitter.com/asranarshism ———————————– ۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism ————————————— ۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttps://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists ——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist ————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان https://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل