سندیکا های ممنوعه؛فعالین کارگری در ایران جان خود را به خطر می اندازند

اکتبر 2017

Text Size

 

سندیکا های ممنوعه ؛ فعالین کارگری در ایران جان خود را به خطر می اندازند

حکومتگران ضد کارگر در ایران چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، تابِ تحّمل دیدگاه های دیگری بغیراز تعبیرویژه ی خودشان ازتعاریف اقتصادی-اجتماعی-سیاسی اسلامِ شیعی ندارند. بهمین دلیل هرگونه دَرکِ دیگری هر چند در صفوف خودی، نوعی تهدید علیه سیستم سرمایه داری حاکم بر کشور تلقّی می شود.این پاسخ هَسّه گلکار؛ عضو سندیکای اتوبوسرانی دراستکهلم در باره ی زمینه ی زندانی شدن کُنشگران سیاسی و سندیکائی در ایران است واو ادامه می دهد که بر چسب استاندارد ” تهدید علیه امنیت کشور” یکی از انگیزه های زندانی کردن هرگونه دگر اندیشی می باشد. جنبش کارگری ایران با سمتگیری مُبارزاتی ضد سَرمایه داری که رضا شهابی همراه دیگرفعالین کارگری به این بخش تعّلق دارند، دارای توانِ سازماندهی کارگران در تشکل های سندیکائی هستند به همین دلیل دستگیری، زندانی، شکنجه کردن وتا حدّ کشتنِ برخی از پیشروان کارگری، یکی ازراهبُرد های آگاهانه ی رژیم ایران برای ترساندن، پراکنده کردن و سرکوب جنبش کارگری بوده وهست. از جُمله ی این کارگران، رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی است که از روز ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶ در زندان رجائی شهر دست به اعتصاب غذا زده که زنده ماندن او اکنون تنها به تارِ موئی بَند است. اعتصاب غذا آخرین حَربه ی او برای اعتراض به رژیم و جلب توّجه افکار جهانی برای هرآنچه در زندان ها می گذرد، می باشد. مطابق اخبار رسیده او از سَردرد شدید، سر گیجه، فشار خون پائین، خواب رفتگی و فلج شدن قسمت چپ بَدن، سوزش معده و مُشکلات دستگاه گوارشی رنج می بَرد. اوهمچنین دُچار۱۳ کیلو کاهش وزن شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که او به خدمات درمانی تخصصی احتیاج دارد ولی از گرفتن این گونه کُمَک ها مَحروم است. وضعیت سلامتی رضا شهابی اکنون در خطر جدّی قرار گرفته و او برای دفاع از عقیده اش حاضر به پرداختِ هزینه یِ سنگینِ از دست دادنِ جانش می باشد.

سندیکا ی کارگری ممنوعه

رضا شهابی نخستین باردرخرداد ماه ۱۳۸۹ دستگیر و ۱۹ ماه در سلول انفرادی در زندان مخوف اوین نگهداری شد که زیر ضربه های شکنجه دُچارآسیب، درد مُزمن کمَر و گردن گردید. او بدون داشتن وکیل مُدافع در فروردین ماه ۲۰۱۲ به ۶ سال زندان به اتهام انتقاد و تبلیغ علیه سیستم حکومتی و در خطر انداختن امنیت کشور محکوم گردید. او در درازای زمان محکومیت اش در زندان، در اثر چندین اعتصاب غذا دچار آسیب رساندن به سلامتی خود شد که درسال ۱۳۹۳پس از فشارهای زیاد با مرخصی استعلاجی ودرمان او در بیمارستان موافقت گردید ولی پس از مُدتی مجبور شد که به زندان رجائی شهر برای گذراندن باقیمانده ی محکومیت اش به اضافه ی زمان بیشتری به عنوان جریمه، باز گردد. مطابق دیدگاه سازمان عفو بین الملل که مورد تایید هَسّه گلکار نیز قرار دارد، جُرم واقعی او سازماندهی بدونِ خشونت کارگران می باشد. هَسّه گلکار می گوید که “جُرم” رضا شهابی پیش ازهرچیزدیگر، فعالیت های سندیکائی اواست. رژیم ایران با فورمولبندی های فریبکارانه و تصویبِ قوانینِ ضّدِ حقوقِ کارگری، در تحلیل نهائی به نفع خریداران نیروی کارتمام شده ومی شود. هرگونه فعالیت مُستقلِ سندیکائی بیرون از چهارچوب توافق رژیم درعَمل ممنوع است. ولی “سندیکا” هائی وجود دارند که زیر نفوذ مُستقیم وهدایتِ پنهانِ رژیم به فعا لیّت های ضدِ کارگریِ خود ادامه می دهند. آزادیِ فعالیت انجمن ها و سندیکاهای کارگری پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران به شدیدترین شکلی از جُمله سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران ، تشکیلاتی که رضا شهابی یکی ار اعضای آن است، محدود گردید. این سندیکا در سال ۱۳۳۷ تاسیس گردید که به دلائل ممنوعّیتِ دراز مدت از فعالیت به گونه ای “مخفیانه” سازماندهی می شد. این سندیکا در سال ۱۳۸۳ از نو پس از یک دوره مُبارزه بخاطر عقب افتادن چندین ماهه ی پرداخت دستمزدِ کارگران دوباره فعالیت رسمی خود را با گُزینش رضا شهابی بعنوان صندوقداراز سَر گرفت. این تشکیلات دارای ۱۷۰۰۰ عضو است که بیشتر آنها در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مشغول به کار هستند، ولی مقامات اداری ایران این تشکیلات را به رسّمیت نمی شناسند و فعالین آن به ویژه اعضای هیئت مُدیره ی را همواره مورد اذّیت و آزار، ترساندن از محکومیت در دادگاه قرار می دهند. البته اینگونه اقدامات برپایه ی قوانین کار که میگوید: مقامات اداری حق نظارت، دستگیری و اختلال در جلسات سندیکاها ئی که خارج از تایید نمایندگان دولت باشد را دارا می باشند. به همین دلیل نه تنها ازرضا شهابی سلب آزادی می شود، بلکه ابراهیم مَددئ نیزدرمردادماه ۱۳۹۵ بخاطرفعالیت کارگری درهیئت مدیره ی سندیکا بر اساس همان اتهاماتی که به رضا شهابی وارد کرده اند به ۵ سال رندان محکوم می شود. یکی دیگر از همین فعالین داوود رَضوی در فروردین ماه ۱۳۹۵به دلیل گذاشتن عکس دراینترنت و تماس برای ثبت نام درکنفرانس سازمان بین المللی کار، دستگیر می گردد. سازمان عفو بین الملل می گوید که هیچ گونه سند واقعی مبنی برعَمل خلاف قانون علیه داوود رضوی ارائه نشده است.

عدم پرداخت حقوق کارگران به یک رَوّیه ی عادی تبدیل شده است

ایران به آندسته ازکشورها تَعّلق دارد که بر اساس “سازمان همکاری های بین المللی سندیکا های کارگری” بنام “کشورهای پ ۵” نامگذاری شده است. این کشورها دارای بَدترین کارنامه ، بواسطه ی عدَم کوچکترین ضمانت برای حقوق کارگران است. عراق، بنگلادش، چین، نیجریه و اندونزی از جمله ی کشورهای پ ۵ ویا بالاترهستند. سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی دارای مدرک شماره ی ۱ می باشند. بیش از۷۰درصد ازکارگران در ایران دارای قراردادهای استخدامیِ نا مُطمئن وبدون امنیّت شُغلی هستند. آنها بواسطه ی نوع جنّسیت و قومّیت در محل های کار، مورد تبعیض نژادی گسترده قرار می گیرند. اقلیت های قومی تحت تعقیب قرار گرفته و جُنبش های حقوق زنان با سرکوب سیستماتیک همراه هستند. وجودِ کودکانِ کار همچنین عادی بوده و بهبودی در این وضعیت محسوس نمی باشد. امروزه عَدم پرداخت دستمزد یکی از مُهمترین عوامل مبارزاتیِ کارگران در ایران است. همچنین بی توجّهی وعقب اُفتادن پرداخت دستمزد کارگران مابین ۶ تا ۱۴ ماه رَوالی عادی بخود گرفته است. آکسیون های سندیکائی، اعتراض ها و اعتصابات کارگری باعث می شود که اغلب بخشی از دستمزد آنها پرداخت شَود ورهبران سندیکائی از کار بَرکنارشوند ویا در لیستِ سیاه قراردادن آنها شرایط استخدامی اشان را در صورت پیدا کردن شُغل، در نزدِ دیگر خریدارانِ نیرویِ کار دُشوارمی سازد. با تمام این وجود، کارگرانی هستند که با سازماندهیِ مُقاومت؛ مجبورند برای اِمرار مَعاش خود وخانوادها یشان که درشرائطِ ناهنجارِمَعیشتی ، فَقرگُسترده و توّرم اقتصادیِ فزاینده بسرمی بَرند، جانِ خود را به مُخاطره بیندازند.

یک کارگر نقاّش در زندان رجائی شهر جان خود را از دست داد

از سال ۱۳۹۲ تا کنون دهها کُنشگر حقوق بَشری و سندیکائی به اتهّام خلافکار و گاهی مامورمَخفیِ کشورهای بیگانه ، به زندان اُفتاده اند. این گونه زندانی ها در بیشتر مَواقع با استفاده ازاعتصاب غذا بعنوان ابزارفشارتا سَرحّد مرگ پیش رفته اند. ازآن جُمله شاهرخ زمانی، رئیس هیئت مدیره ی سندیکای نقاشها در تهران در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۴ پس از زمانِ طولانی اعتصاب غذا درزندان رجائی شهردر تهران، جان خود را از دست داد. بنا به گفته ی سازمان عفو بین الملل او همانند رضا شهابی، به اتهامات امنیّتی و تبلیغ علیه نظام؛ از داشتن مُلاقات ، تماس تلفنی و مُراقبتهای پزشکی مَحروم ؛ وهمچنین تحت شکنجه های جسمی و روانی در زندان قرار گرفته بود. بر پایه ی شواهدی که سازمان عفو بین الملل ارائه کرده است، روابط نا هنجار در زندان رجائی شهربسیارجّدی می باشد، بطوری که با پوشاندن پنجره ، مانع از تَهویه ی هوا شده وزندانیان را مجبور می کنند که روی زمین بخوابند، و اجازه ی تماس تلفنی نداشته باشند. آنها حتّا با کمبود غذا و آب مواجهه می شوند. در تیرماه امسال، ده ها زندانی در اعتراض به روابط و رفتارهای بَد در زندان، دست به اعتصاب غذا زدند که رضا شهابی نیز درمُرداد ماه پس از بازگشت مُجّدد به زندان به آنها پیوست. مسئولین زندان در جواب به این اعتراض ها خدمات درمان پزشکی را قطع کردند و برخی از آنها را به سلولِ های انفرادی انداختند. در مورد وضّعیت وخیمِ رضا شهابی، دادستان تهران مُدعی شده بود که او “به اتهامِ اقدام علیه امنّیت کشورمحکوم گردیده است”. همسر رضا شهابی در شهریور ماه سال جاری دست به تظاهرات اعتراضی در جلوی ساختمان مجلس در تهران زد. اودر گفتگوبا سازمان عفو بین الملل این پُرسش را مطرح کرد که: “برای ما روشن کنید که رضا شهابی دقیقن چگونه امنیت کشور را به خطر انداخته است؟ آیا دفاع از حق رانندگان اتوبوس که دستمزد های خود را برای تهیّه ی غذا و پرداختِ اجاره ی مَسکن از طریق سازماندهی درسندیکا مُطالبه می کنند، خطرعلیه امنیت کشوراست؟”

اِعمالِ فشار از راهِ هًمبستگی بین المللی

اعتصاب غذا با اینکه خطرجانی دارد ولی میتواند توّجه و افکار سازمان های حقوق بشری را بجانب خود جَلب کُند. سازمان غفو بین الملل و سازمان همکاری های بین المللی سندیکا های کارگری از جمله تشکیلات هائی هستند که همواره رژیم ایران را زیر فشار قرار داده و نیروهای دیگرخارج از کشوربه گونه ای سَرسختانه به دفاع از حقوق رضا شهابی و دیگرفعالان زندانی پرداخته اند. هَسّه گلکار نیز از جمله کُنشگرانی است که ازطریق شبکه ی اجتماعی و شرکت در تظاهرات همبستگی که در میدان مرکزی شهر استکهلم در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶ برگزار شده بود؛ در رساندن صدای فعالین زندانی به گوش دیگران، کوشا بوده است. او می گوید که : “تعداد بسیار زیادی از گروه های سیاسی چپ در سوئد وجود دارند. چندی پیش یکی از همین کُمیته های تازه تاسیس شده [کمیته ی دفاع از مُبارزات جنبش کارگری در ایران] از راهِ تماس با من پیشنهاد همکاری در تظاهرات داده بود و من این را با دیگراعضای هیئت مُدیره ی کارگران اتوبوسرانی سندیکالیست در استکهلم مطرح کردم که پس از بحث و گفتگو، نتیجه ی آن انتشار بیانیه ی پُشتیبانی از جنبش کارگری در ایران بخصوص مبارزه ی خستگی ناپذیر و شُجاعانه ی رفیقِ همکارمان رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی در تهران گردید”. هَسّه گلکار به عنوان راننده ی اتوبوس از سال ۱۳۵۹، فعالیت زیادی دردفاع ازمبارزات جُنبش کارگری بویژه ایران که کشورزادگاهش می باشد دارد. او میگوید: “از آنجائی که در یک خانواده ی فرو دَست بزرگ شده ام وهمچنین با نظر گرفتن ۱۰ سال مبارزه ی دانشجوئی خارج از کشور و ۸ سال مبارزه درجُنبش کارگری سندیکالیستها، وظیفه ی طبقاتی خود می دانم که از مبارزات سیاسی و سندیکائی کارگران در سراسرجهان بخصوص ایران دفاع کنم ” . من احساسِ گروهیِ ویژه ای نسبت به رضا شهابی به عنوان یکی از همکارانم که سندیکای اتوبوسرانی در تهران را از نو راه اندازی کرده است؛ دارم و دفاع از مبارزه ی او، دفاع از مبارزات طبقه ی کارگردر ایران و جهان است. گروه های کارگری وابسته به سازمان سراسری کارگران سوئد”اِل.او” [سوسیال دمُکرات] از جمله “اتحادیه کارگران ترابَری سوئد”، “اتحادیه کارگران کُمونال [شهرداری ها]” و ” اتحادیه کارگران فِلزکارسوئد” با انتشار بیانیه ی مُشترک و ارسال آن به رئیس جمهورحَسن روحانی ودیگرمقامات ایران، همچون سازمان عفو بین الملل و سازمان همکاری های بین المللی سندیکا های کارگری، ضمن محکوم کردن رژیم ایران دررابطه با فُقدان کامل احترام گذاشتن به حقوق اساسی بشر؛ خواهان آزادیِ فوری و بدون قید شرطِ رضا شهابی و دیگرزندانیان شده اند. آنها همچنین از حکومتگران ایران خواستارِ به اجرا در آوردن دستورات و توافق نامه های اصلی کنوانسیون های سازمانِ بین المللی کار هستند

مُبارزات عاملِ تغییر و بهبود شرائط است

محکومیتِ واهیِ زندانی شدنِ رضا شهابی در صورتی که در دادگاه های فرمایشیِ دیگربیشتر نشود تا کنون به ۹۶۸ روز افزایش یافته و بدین ترتیب دستکم تا ۱ دیماه ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. ولی آیا اگر شرایط به همین رَوال پیش برَود او تا آن زمان زنده خواهد ماند؟ هَسّه گلکاردر جواب می گوید که: ” بر پایه ی آخرین گزارشات، شرایط سلامتی رضا شهابی بسیاروخیم است و مقامات زندان نسبت به وضعیت او کاملن بی توَجُهّی نشان می دهند. به همین دلیل صد ها کُنشگر سیاسی در ایران و خارج ازکشور، ازاو خواسته اند که به اعتصاب غذای اش که در صورت ادامه می تواند به مرگ او خاتمه یابد پایان دهد. او خوشبختانه پیشنهاد آرزومندانه ی دوستان خود را پذیرفت و در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۶ بطور مشروط و مُوقّت به اعتصاب غذا یِ خود پایان داد. ما و جنبش کارگری دیگر کشورها همراه با افکار عمومی جهان ، بایستی قادر باشیم که بتوانیم رژیم ایران را وادار کنیم تا زندانیان سیاسی، سندیکائی و عقیدتی را آزاد کُنَد. تمام تَجرُبه ها نشان داده است که مُبارزه عاملِ تغییر و بهبود شرائط است. من اُمیدوارم که رضا شهابی همراه با دیگر زندانیان آزاد شَوند و این آرزویِ من بجُز از راهِ اتحّادِ مُبارزاتیِ طبقه ی کارگرو همبستگیِ نیرومند بین الملی هم در ایران و هم در جهان بَرآ ورده نخواهد شُد.

 

پایدار باد هَمبستگی بین المللی! / گزارشگر : فَن نی هوک بی؛ مسئول روابط عمومی سازمان مرکزی کارگران سوئد – سندیکالیستها

اکتبر ۲۰۱۷

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل