قسمت اول : رنج نامه ،خاطرات زندان و مبارزات آنارشیست ها در ایران

برای ساعت ها، سرم را روی یک میز آهنی میگذاشتند. در آن اتاق، یک بشکه آب از سقف آویزان بود. از بشکه، قطره های کوچک آب بر روی میز آهنی … ادامه خواندن قسمت اول : رنج نامه ،خاطرات زندان و مبارزات آنارشیست ها در ایران