اگر دولتی برای ارائه بودجه به پارلمان در جامعه آنارشیستی وجود ندارد چگونه از اختلاف نظر مناطق مختلف کشور جلو گیری میشود؟

سوالی برای دوستان انارشیست… همانطور که در مقاله نیز گفته شده است مثال سوییس با وجود کانتونها نمیتواند جامعه ارمانی انارشیسم که در ان دولت وجود ندارد باشد…پس میرسیم به کانتونهایی کوچک تر در مقیاس رژوا سوریه.به عبارت دیگر اگر دولتی برای ارائه بودجه به پارلمان وجود ندارد چگونه از اختلاف نظر مناطق مختلف کشور … ادامه خواندن اگر دولتی برای ارائه بودجه به پارلمان در جامعه آنارشیستی وجود ندارد چگونه از اختلاف نظر مناطق مختلف کشور جلو گیری میشود؟