دموکراسی مستقیم و وجود کانتون ها از دولت شهرهای یونان تا سوئیس و از شمال سوریه تا نیوانگلند آمریکا

گفتار روز ( ۴۲) پنج شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۶ – دموکراسی مستقیم و وجود کانتون ها از دولت شهرهای یونان تا سوئیس و از شمال سوریه تا نیوانگلند آمریکا : دموکراسی مستقیم به آن نظامهای سیاسی اشاره دارد که در آنها شهروندان خود به وضع قوانین می پردازند و نه آن که نمایندگانی را از … ادامه خواندن دموکراسی مستقیم و وجود کانتون ها از دولت شهرهای یونان تا سوئیس و از شمال سوریه تا نیوانگلند آمریکا