تکرار تلخ شکست احزاب چپ دولت گرا این بار در آمریکای لاتین!

Text Size

احزاب چپ که خود را نماینده خواستهای طبقه کارگر می دانند بیش از یک قرن است که در گرداب دور باطل مسیر دمکراتیک برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان و ایجاد تغیرات وبنای سوسیالیسم گرفتار شده اند.

در اروپا احزاب سوسیال دمکرات هرچند بیش از یک قرن است که در دوره هایی در راس قدرت برنامه هایی را مانند دولت رفاه و ملی کردن صنایع .. را پیش برده اند،اما از آنجایی اینچنین برنامه هایی تنها در یک مقطع میتوانند وضعیت زندگی و معیشت طبقه کارگر را بهبود ببخشد ،بحرانهای جهانی سرمایه داری وناتونانی در ایجاد دگرگونی‌های ساختاری دوباره آنها را از قدرت کنار زده اند ونئولیبرالها وپوپولیستها با شعارهایی مبنی بر بی کفایتی جریان چپ در قدرت از آنها پیشی گرفته اند .

در آمریکای لاتین که زخم خورده کودتاهای امپریالیستی بود ،جنبشهای چریکی بعد از سالها مقاومت بی امان باتغییر استراتژی به شرکت در دولت با روش های مرسوم دمکراسی پارلمانی انتخاباتی روی آوردند.

در ونزوئلا واکوادور وبولیوی و آرژانتین دولتهای چپ وپروسوسیالست سر کار امدندن چاوزیسم مدعی انقلابی بولیواری در سراسر کشور شد ودست به یارگیری در جهان حتی اتحاد با دولتهای مرتجع شد .

در برزیل حزب کارگران به رهبری فعال کارگری سالهای دور لولا دوسیلوا به قدرت رسید و بعد از او هم دیلما روسوف هم حزبیش جانشین او شد .اما بحران فساد دولتی و پیش بردن برنامه های نهادهای سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول ودادوستد آزاد با اتحادیه اروپا این حزب را از اهداف سوسیالیستی اش دور کرد و هم اکنون با تظاهرات میلیونی مردمی روبرو شده که پایگاه اجتماعی وسکوی پرش قدرت اش بوده اند.

در اکوادور و بولیوی اعتصابات کارگران معادن ودانشجوها ادامه دارد.

در آرژانتین دولتی دست راسیتی به قدرت رسید ودر ونزولا نیکولای مادورا می رود که میراث چاوز را بر باد فنا دهد .

آنچه که این احزاب را دچار نافرجامی در پیاده کردن استراتژیهای خود می کند تثبیت شدن در نهادهای بورژوازی بین المللی ،تفرقه در راس هرم قدرت،فاصله گیری از پایگاه اجتماعی ودر کل ذوب شدن درمناسبات سرمایه داری و ساختارهرمی قدرت است.

تجربه ایلات چیاپاس واگزاکا در مکزیک که در آن مردم وفعالیین اجتماعی و کارگری و آنارشیستها با اشغال کارخانه ها و سازمان دادن مراکز تولید و توزیع بصورت مشارکتی و ایجاد تعاونیهای خود گردان تونسته اند اداره امور را به دست بگیرند تنها الگوی باقی مانده برای جلوگیری از نا امیدی از راه حل سوسیالیستی برای براندازی سیستم دولتی بورژوازی وبرچیدن مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی است.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل