از سرکرده های داعش خمینی ایسم در اروپا!

مطلب دریافتی

Text Size

دول تشکیل دهنده مرکزیت سرمایه داری جهانی، غرب و آمریکا بمنظور بجا انداختن طرحهای امپریالیستی خویش در عرصه جهانی و بویژه در منطقه خاورمیانه در تدارک آرایش قوای نظامی-تشکیلاتی خود میباشند. حرکت بسوی یک جنگ عمومی نیازمند به یک شبکه بندی لازم از دولتهای منطقه میباشد. در این رابطه، امریکا و شبکه امپریایسم غرب (ناتو) برای منزوی ساختن شبکه امپریالیستی رقیب  یعنی روسیه/چین، در تلاش جداسازی رژیم اسلامیستی ایران از این پیکربندی نظامیست.
جهان سرمایه داری  به نیکی میداند که  رژیم ددمنش و تئوکراتیک در ایران بااتکا به مثلث قدرت دولت-سرمایه-اسلامیسم ( پاسخ فاشیستی پیرامون اسلامی به بحرا سرمایه داری خویش) غنچه به گل نشسته داعش نوع شیعه (خمینیسم) در جامعه بحران زده ایران میباشد: تودهای کارگر، زحمتکش و مردم بطور کلی هزینه سنگینی به این نظم مشخص دولت-سرمایه-اسلامیسم پرداخته اند: غلبه ایدولوژیک و قهرآمیز اسلامیسم، این انگل تاریخ و جامعه خاورمیانه، بر جنبش کارگری ایران در ۱۹۷۹-۱۹۸۰، عملا  کل منطقه را به ورطه کشت وکشتارهای جمعی، جنگ، بی خانمانی/آوارگی توده ها سرازیرنمود، و سرانجام با تحریک عربستان( رقیب امپریالیستی خود در مطقه)، پاکستان، امریکا و شرکا به پاگیری جنبش فاشیست وار  اسلامیسم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان یاری رساند.
شرکای غربی اسلامیسم (داعش) در ایران از تمامی جنایتهای این رژیم تاریخی-اجتماعی متعفن دقیقا مطلع هستند. ولی منافع سرمایه دارانه و طرحهای خانمان برانداز و تبهکارانه امپریالیستی اشان حکم کسب وکار  را در راس برنامه عمل انها قرار میدهد. بدون تردید، جهان سرمایه داری جنایت کار و تبهکار از ذات ددمنش و حقیقی اسلامیسم (داعش خمینیسم) بخوبی باخبرست.

صمد نابدیل

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل