از سرکرده های داعش خمینی ایسم در اروپا!

مطلب دریافتی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print
اندازه متن

دول تشکیل دهنده مرکزیت سرمایه داری جهانی، غرب و آمریکا بمنظور بجا انداختن طرحهای امپریالیستی خویش در عرصه جهانی و بویژه در منطقه خاورمیانه در تدارک آرایش قوای نظامی-تشکیلاتی خود میباشند. حرکت بسوی یک جنگ عمومی نیازمند به یک شبکه بندی لازم از دولتهای منطقه میباشد. در این رابطه، امریکا و شبکه امپریایسم غرب (ناتو) برای منزوی ساختن شبکه امپریالیستی رقیب  یعنی روسیه/چین، در تلاش جداسازی رژیم اسلامیستی ایران از این پیکربندی نظامیست.
جهان سرمایه داری  به نیکی میداند که  رژیم ددمنش و تئوکراتیک در ایران بااتکا به مثلث قدرت دولت-سرمایه-اسلامیسم ( پاسخ فاشیستی پیرامون اسلامی به بحرا سرمایه داری خویش) غنچه به گل نشسته داعش نوع شیعه (خمینیسم) در جامعه بحران زده ایران میباشد: تودهای کارگر، زحمتکش و مردم بطور کلی هزینه سنگینی به این نظم مشخص دولت-سرمایه-اسلامیسم پرداخته اند: غلبه ایدولوژیک و قهرآمیز اسلامیسم، این انگل تاریخ و جامعه خاورمیانه، بر جنبش کارگری ایران در ۱۹۷۹-۱۹۸۰، عملا  کل منطقه را به ورطه کشت وکشتارهای جمعی، جنگ، بی خانمانی/آوارگی توده ها سرازیرنمود، و سرانجام با تحریک عربستان( رقیب امپریالیستی خود در مطقه)، پاکستان، امریکا و شرکا به پاگیری جنبش فاشیست وار  اسلامیسم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان یاری رساند.
شرکای غربی اسلامیسم (داعش) در ایران از تمامی جنایتهای این رژیم تاریخی-اجتماعی متعفن دقیقا مطلع هستند. ولی منافع سرمایه دارانه و طرحهای خانمان برانداز و تبهکارانه امپریالیستی اشان حکم کسب وکار  را در راس برنامه عمل انها قرار میدهد. بدون تردید، جهان سرمایه داری جنایت کار و تبهکار از ذات ددمنش و حقیقی اسلامیسم (داعش خمینیسم) بخوبی باخبرست.

صمد نابدیلآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی