از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق حمایت کنیم

رامبد بهاری / مظلب رسیده

Text Size

رژیم امپریالیستی جمهوری اسلامی با گارد ویژه از روز چهار شنبه کارگران اعتصابی را به محاصره خود در آورده ودر صدد دستگیری فعالین اعتصاب است که با مقاومت همزنجیرانشان روبرو شده و کارگران با پافشاری بر مطالبات خود خواهان جلو گیری از اخراج همکاران خود وجلوگیری از فروش بقیه سهام معدن به سهامداران بورس که عمدتا از سرداران سپاه وآقا زاده‌های رانت خوار هستند.

بیم آن می‌رود همانند کشتار کارگران خاتون آباد کرمان در سال ۸۲ فاجعه دیگری اما اینبار در بافق روی دهد ودرحالیکه امروزه کشتن انسان‌ها ی بی‌دفاع توسط همفکران داعشی جمهوری اسلامی در عراق وسوریه به امر عادی بدل شده است و برای اینکه از قافله کشتار عقب نماند درنتیجه این دولت نیزدست به سرکوب خونین کارگران بزند.

ما وظیفه داریم خطر بروز این فاجعه را به گوش جهانیان برسانیم و ضمن حمایت از اعتصاب کارگران باید اعلام کنیم که کارگران این حق را دارند که مدیریت وکنترل معدن را به عهده بگیرند واشغال معدن وبه پیش بردن تمام امور آن باید به دست خود کارگران باشد.

بی‌شک از منظر ما آنارشیست‌ها سرمایه داری ودولت، دوروی یک سکه بوده وسرمایه داری هرجا توسط کارگران متحد به چالش کشیده شود بازوی اجرایی خود را برای سرکوب گسیل می‌دارد.

سرمایه داری فقط مناسبات اقتصادی نیست که با تغییرقوانین بشود آنرا اصلاح کرد بلکه این قدرت حاکمه وسلطه همه جانبه ومیلیتاریستی سرمایه داران است که بهره کشی از انسانهارا در قالب مناسباتی ضد انسانی به صورت فروش نیروی کار واستثمارانسان بر انسان در می‌آورد ودولت مجری اعمال این سیاست است. بنا براین در هیچ نظام مشابهی چه دمکراسی یا لیبرال یا سوسیالیستی افسار کردن ومحدود کردن دولت امکان پذیر نیست چرا که در هر صورت بورژوازی هردولتی را حتی اگر دیکتاتوری پرولتاریا باشد به زیر یوغ خود می‌کشد تنها با حذف دولت است که می‌شود ریشه‌های حیات بورژوازی را خشکاند واختیار کنترل کار ومحیط کار رابه کارگران باز گرداند.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل