سرمایه سالاری واژه ای زهراگین/Capitalism a poisonous word

چریک سبز/مطلب دریافتی

Text Size

یادداشت پیش رو تنها یک تراوش ذهنیست در خصوص یک واژه ی زهر اگین:سرمایه سالاری ،به امید این که در آینده بیشتر و با مستند سازی بیشتری در خصوص این واژه بنویسم.

 

سرمایه محوری(سرمایه سالاری) یک واژه ی مسموم کننده است،من حتی نمیتوانم تصور کنم که چطور ممکن است یک آزادی خواه از گذاردن چنین نام زهرآگینی برای توصیف یک سیستم اقتصادی دلپسند دفاع کند.

چطور ممکن است که یک دکترین اقتصادی که به جای تاکید کردن بر تولید به اندازه نیاز جامعه و احقاق حق نیروی کار، بر تولید و انباشت سرمایه تاکید میکند میتواند یک دکترین پسندیده باشد؟!

من واقعا در تعجبم چطور امکان پذیر است که ارزش دادن به سرمایه میتواند زمینه ی یک رقابت آزاد را فراهم کند؟؟؟

در واقع کاپیتالیسم یا سرمایه مداری یک بند غول آسا بر پای بشریت است که مانع یک رقابت آزاد به معنای حقیقی کلمه میشود تا شایستگی راستین مردم را به نمایش بگذارد،و همچنین کاملا بر ضد توسعه ی پایدار و داشتن یک محیطزیست پایدار هست.

بدین جهت طبیعی است که آنارشیسم( تمام شاخه های حقیقیِ آن) در ضدیت با سلطه ی سرمایه باشد.آرمان آنارشیسم این است که بشریت را از تمام بند ها و زنجیر هایش آزاد کند یک آنارشیست نمیتواند این موضوع را تحمل کند که هدف سیستم اجتماعی تجمع سرمایه باشد نه رفاه و آسایش نیروی انسانی.البته که رفاه انسان ها هم مستلزم این است که آنها این توهم که اشرف مخلوقات هستند را کنار بگذارند.

انسان باید برای این که بتواند حقیقتا دریابد که چطور منابع طبیعت می تواند برای او رفاه و شادی به ارمغان بیاورد،در برابر زیست بوم خویش فروتنی پیشه کند.

بنابراین واضح است که سرمایه هدف زندگی اجتماعی انسان نیست،به بیانی دیگر ما در جست وجوی این نیستیم که چطور انباشت سرمایه ایجاد کنیم(و اگرهم هستیم نباید باشیم)، ما در جست وجوی این هستیم که چطور از حقوق مان از منابع طبیعی بهره مند شویم بدون آن که از حدود خویش تجاوز کنیم که این امر می تواند منجر به بروز فجایع شود.

این روز ها گذشته از فشار شدیدی که از سمت دیکتاتوری های تمامیت خواه و خشنی مانند حکومت ایران اعمال میشود،دیدن مردمی که ادعا میکنند مدافع آزادی اند و در عین حال سرمایه سالاری را به فرمی که در نظام نئولیبرالیستی اجرا شده به عنوان تنها راه رهایی از وضعیت موجود پیشنهاد میکنند؛واقعا ناامید کننده است.ما نمیتوانیم ادعا کنیم که آزادی خواهیم ودر همان حال از ضرورت وجود بندِ سرمایه بر پای بشر دفاع کنیم.

بعد از نژادپرستی و فاشیسم کاپیتالیسم زشت ترین واژه ایست که در جوامع مدرن وجود داشته و همچنین بزرگترین فریب ونیرنگ برای گول زدن مردمسرزمین های در حال توسعه وتوسعه نیافته است،و البته که این واژهی زهرآگین بزرگترین تهدید علیه مادرمان زمین است.

چریک سبز

This note is just a mental release about a poisonous word:”Capitalism” hope to write more and with more documentation about this word.

capitalism is a poisonous word,I can’t even understand how a libertarian could advocate such a name for a pleasant economic system?!

how it’s possible that an economic doctrine that concentrates and emphasizes on production and accumulation of capital instead of production founded on societie’s demands and administering justice for work-force could be a good doctrine.

I really wonder how it’s posssible that givving capital the main value could produce freedom to compete???

in fact capitalism is an enormous chain that hinder a really free competition that show true competence of people and also is totally against sustainable development and having a stable enviroment.

It’s natural that anarchism(all of its true branches) is against dominance of capital.anarchism wants to free people from all fetters and chains an anarchist can’t tolerate that system’s goal be accumulation of capital! Not the welfare of Labour-Force.People’s welfare of course needs that mankind abandons the illusion of being superior of the creatures.

human should set itself to modesty towards its enviroment till can truly understand how the sources of the nature could brings welfare and happiness.

Therefore capital is not the purpose of human’s sociallife,in other words we are not seeking how to gather money(and if we are we shouldn’t) we are seeking how to utilize our rights out of whole nature’s sources without exceeding our limits that could result in a catastrophe.

Nowadays besides the huge pressure that exerts from violence and totalitarian dictatorshiplike iran’s state ,seeing people that declare that they are defende of liberty and then suggest capitalism as it executes in neoliberalist system is the only way of freedom from present situations is really disappointing.we can’t declare we are libertarian and then we advocate the existing of capital fetter.

After Racism and Fascism Capitalism is the ugliest word that exists in modern societies and it is the biggest deceit for people from developing countries,and of course this poisonous word is also the most dangerous threat for our mother earth.

Green Guerrilla

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل