گزارش مالی فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

صدای کارگران باشیم !

Text Size

کارگران و مردم بیدار دل و آزادیخواه

درپیشینه جنبش کارگری ایران ، راه اندازی و احیاء صندوق های مالی یاری به اعتصابات ، اعتراضات و خانواده های بیکار شده و زندان رفته کارگری ،سنت دیرینه دارد. کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ ، خود را یکی از بازوهای احیاء این سنت نیکو در این شهر می شناسد و این کار بیدریغ تنها و تنها با حمایت و پشتیبانی شما ها تا به امروز تحقق یافته است. خود را مدیون محبت های انسانی تان می شناسیم و این گزارش را برای آگاهی شما و در پاسخ به دخالت گری یکایک تان در این عمل نیک انسانی فراهم آورده ایم.

 

آزادی خواهان و انسان ها ی مسئول!

با احترامی عمیق به اطلاع می رسانیم ؛ همواره وجدان عمومی بخشی ازجامعه ایرانیان شهر گوتنبرگ ،ازشروع تا به امروزبه فراخوان های مالی ما در امر یاری رسانی به سفره های خالی کارگران ایران پاسخ داده تا ما بتوانیم یاری رسان خانواده های کارگران نیازمند در ایران باشیم .شعاع عمل اقدام ما به مثابه کارخیریه ای نیست. این اقدامی انسانی و انقلابی است در برابر ایستادگی، مقاومت و مبارزه کارگران ایران و در خدمت استمرار مبارزه قدرتمند کارگران . ما خود را دربرابراین اقدام و وظیفه انسانی ومبارزاتی، مقید و مسئول می شناسیم و گزارش دهی به عموم مردم را عرصه ای از این وظیفه انقلابی می نامیم .

همه شما کم و بیش ازبارمشکلات زندگی کارگران ایران با خبرمی باشید؛ تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی، حدت اخراج ها وبیکارسازی ها ، نپرداختن به موقع حقوق کارگران ، سوانح کاری کارگران در حین کار، نبود بیمه بیکاری، مرگ کارگران درمعادن واحضارها و بازداشت ها و زندان کردن های فعالین کارگری ووصول وثیقه های چند ده وصد میلیون تومانی وآنگاه بیکارکردن کارگرزندان رفته ازمحیط کار وغیره… عمده ترین شاخص های دشواری وامنیت شغلی میلیون ها کارگرزن ومردوبخش های وسیع مزد وحقوق بگیران درسراسرایران می باشد .
بخش زیادی ازشما ها به خوبی ازشرایط اسفناک مالی درایران مطلع هستید و اگر خود نیز برای زمانی با مشکلات مالی مواجه بوده وآن را درزندگی خود تجربه کرده ، می دانیم که لحظات چگونه می گذرد وآدمی را به چه کارهایی وا نمی دارد. طی سال گذشته چند کارگردربرابر فقرمطلق وعدم پاسخ گویی به نیازهای زندگی اعضاء خانواده وخجل ماندن دربرابرسفره های خالی شان،متاسفانه چاره کار رادر پایان بخشیدن به زندگی خود یعنی خودکشی خویش دیدند. درست ازهمین منظردرایران ، این کشورنفت و گاز و منابع طبیعی دربرابر دزدی ها واختلاس های میلیاردی وشمشیرخونچکان اسلامی ، چنانچه کارگری بیکار شود حقوق بیکاری به او تعلق نمی گیرد. چنانچه مقاومت ورزد ، سروکارش با احضار،بازداشت و زندان و …است.
یکی ازمسائلی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم که بسیارهم بحث برانگیز است ، مسئله چگونگی جمع آوری کمک های مالی و رساندن آن به کارگران بیکاریا خانواده های کارگران دستگیرشده و زندانی است. درداخل وخارج کشوردوستان و رفقایی هستند که زحمات زیادی در این رابطه کشیده اند. اعم از جمع آوری کمک مالی و یا تشکیل صندوق یاری رسانی های مالی کارگری موقت و دائم که هرکدام ازاینها تا به امروزنتایج مثبتی داشته است . چنانچه بخواهیم صادقانه با خودمان برخورد کرده باشیم ما قادر به حل مشکلات مالی تمام کارگران نیستیم. ولی اگرتنها قادر به حل بخش کوچکی ازآنان باشیم ! نباید همت کنیم و دست به ایجاد یاری رسانی مالی ” دائمی ” بزنیم ؟
هزینه کردن بخشی ازدرآمد مستمر و یا ایجاد یک منبع درآمد دائمی ازطرح های پیشنهادی است که می تواند چهره دیگری از مبارزات کارگران ما در مقابله با استبداد حاکم، دراین مرحله تلقی گردد
.تجربه فراخوان های مالی فعالین کارگری برای محمود صالحی وعلی نجاتی ، یاری به فعالان دستگیر شده سندیکای شرکت واحد تهران و حومه وغیره درمقطع بعد ازدستگیری و به زندان رفتن آنان، در جاجای جهان و بخشا توسط ما درشهرگوتنبرگ وپاسخ مثبت شما آزادیخواهان ایرانی، عرصه عملی پُرکششی را درداخل و خارج بین فعالان و مدافعین کارگری برانگیخت وهمه عوامل یاری رسان شبکه مافیایی ( سولیداتت سنتر) و عوامل مخرب آنان را سرجایش نشاند.انجام این کارباردیگرضرورت ایجاد یک درآمد مستمر که بدون انقطاع یاری رسان کارگران به وقت نیاز باشد را معنی می بخشد.
طرح درآمد مستمر، از جانب شما ها در آخرین گفتگویی که امیرجواهری در همراهی با منصور اسانلو با رادیو سپهردراسفند ماه ۱۳۹۲ داشت،(۱)* پیشنهاد گردید؛ طرحی که ازیک سو می تواند به شکل اتوماتیک هرماه با توجه به میزان درآمد تان پرداخته شود وازسوی دیگرزمان درگیری با مسائل مالی را به حداقل شکل موجود برساند.
فعالان کانون ما ،برای اطلاع رسانی و تقدیم گزارش انجام کار خود درسال۱۳۹۲تا به امروز، گزارش زیر را تنظیم و یادآور می گردیم که تمامی درآمد ها وارسال پول های صورت گرفته به ایران و به اشخاص حقیقی و حقوقی ، درنزد فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ موجود است .
جا دارد از این فرصت بهره گرفته و همه شما را مخاطب قرار داده و تشکر و امتنان قلبی خود را ازیکایک تان اعلام داریم . چنانچه یاری شما ها نمی بود ، در اساس گزارشی نیز نبود و پولی جمع نمی گردید.
اقدام جمعی ما در کنار شما و یاری تان درانجام این کار، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان نظام اسلامی که امر یاری رسانی ها را به شبکه های بیگانگان منسوب می دارد، جواب دندان شکن شما به یکایک آن پا منبری خوانانی است که ؛رسالت وجودی طبقه رنج وکار جامعه و خانواده های آنان را در نمی یابند و زندان را مامنی برای ادامه حکومت ضد انسانی خود می شمارند.

ما به جان، خود را دربرابردریافت پیشنهادات وارائه نظرهای راه گشای شما می بینیم و با اعلام شماره حساب « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ» ازهمگان می خواهیم که درادامه این اقدام انسانی ما را تنها نگذارند.
شماره حساب بانک جیروی ما :
9104-477
شماره حساب بانکی ما :
سوئد بانک : 810599145755014
کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ – سوئد
هماهنگ کننده یاری ها ی مالی کانون به خانواده های کارگران زندانی در ایران
امیرجواهری لنگرودی
اردیبهشت ۱۳۹۳

گزارش تفکیکی در آمد ها و هزینه ها و موجودی سال 1391و 92

حواله های پرداختی به ایران و نقاط مختلف کشوربه اشخاص حقیقی و حقوقی بر پایه نیازمندی های شناسایی شده آنان عمدتا توسط فعالان کارگری داخل کشور
حواله به تهران 10000کرون

 

حواله به جنوب 10000کرون

 

یاری به اعتصاب معدن آفریقای جنوبی
1500کرون
حواله به آذربایجان 9500کرون

حواله به کردستان 500کرون

 

حواله به تهران 15000کرون
حواله به کردستان 2000کرون
حواله به لوله اهواز 650کرون
حواله به کردستان 12700کرون
حواله به اهواز 2200کرون

 

حواله به جنوب 8100کرون
( توضیح : از این مبلغ 5000کرون حواله رفقای کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر و3100کرون از جانب کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ )

 

حواله به جنوب 1100کرون

 
جمع حواله ها به ایران 73250کرون

درآمد ها ازجلسات فرهنگی ، اجتماعات ایرانیان،کنسرت هاو تظاهرات خیابانی و پاتوق کتاب اندیشه

————————————————————-

موجودی باقیمانده ازسال 1391 24610کرون

یاری از ماراتن خیابانی برلین 9800 کرون

مراسم چهارشنبه سوری گوتنبرگ سال92 5217کرون
اجرای تاتر مسعود اسدالهی 1733 کرون

کمکهای تلفنی به رادیوسپهر 3050کرون
این کمک ها به ترتیب تلفن ها با اسامی افراد به ثبت رسیده است

آقای جمشید شمالی 200کرون

آقا رحیم 200کرون

شمارش قلک خانم علمشاهی به تفکیک 1122کرون

برنامه کنسرت شهرام صولتی 4769کرون

شمارش قللک آقای جلال 1500کرون

یاد آور گردیم که این پول به نام4 کودک به نام های(لیون- رها- مددین- دیدار) ثبت شد
مراسم نوروزی هنرمند آقای مرتضوی 4046 کرون

8مارس روزجهانی زن در خیابان گوتنبرگ 1710کرون

رادیو دیارآقا بهرام 1000کرون

اول ماه مه در خیابان 1400کرون

آقای جمشید شمالی 200کرون

خانم فرح 100کرون

دکتر یونس 300 کرون

کنسرت همایون شجریان 19و20 آپریل 2013کرون

کنسرت حسین علیزاده28 سپتامبر 2324کرون

کنسرت محسن نامجو 910کرون
وهمچنین 40کرون دانمارک
یاری به صندوق پاتوق کتاب اندیشه 306کرون

خانم مهین به صندوق اندیشه 500کرون

آقای جمشید شمالی 400کرون

یاری رفقایی از دانمارک 1250 کرون

خانم رفعت 1000کرون

آقای جمشید شمالی 200کرون

خانم رفعت 1000کرون
فعالین کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر برای حواله به کارگران جنوب ایران 5000کرون
—————————————————
جمع در آمد ها درسال 1392 75910 کرون

جمع حواله ها به ایران 73250کرون

—————————————————–

موجودی صندوق در پایان سال 1392 2660 کرون

این گزارش تا پایان سال 1392 است و بزودی گزارش جمع آوری یاری های مالی در مراسم چهارشنبه سوری و مراسم های نوروزی سال و ارسال پول به ایران را در آغاز سال 1393 گزارش خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل