بحران سرمایه داری وجشن تولد آنارشیستی

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی reddit
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی print

درپانزدهم ژانویه امسال، سالروز تولد یوسف پرودن، آنارشیست فرانسوی بود. اوبین سالهای ۱۸۰۹-۱۸۶۵ زندگی نمود. دررابطه باسالروزتولداو، غیراز لموند دیپلماتیک، روزنامه تاتس (چنگ پنجه) آلمانی نیزبه این مناسبت یادی ازوی نمود ومقالاتی منتشرکرد. درتاریخ فلسفه وجنبش اجتماعی قرن ۱۹ اورامتفکروپدرآنارشیسم فرانسوی نامیده‌اند. مارکسیست‌ها ولی نظرات اورا اتوپیستی، خرده بورژوازی وارتجاعی نامیده وآنهارامحصول ایدئولوژی دوران بحران دانستند. مارکس آنزمان به تمسخر شعار «وحدت پرولتاریا وطبقه متوسط» اوپرداخت ودررابطه با کتاب «فلسفه فقر» او، کتاب «فقرفلسفه» رامنتشرنمود. پرودن باکتابی درسال ۱۸۴۰ باعنوان «مالکیت چیست؟، مالکیت دزدی است!» مشهورشد. اودراین اثر نظم سیاسی واجتماعی آنارشیستی را، ایده آل اجتماعی بدون رقیب نامید. وی می‌گفت که حذف اتوریته باید ازطریق روشنگری، افشاگری وتغییرات سیستماتیک فردی ممکن گردد وزندگی سیاسی باید با زندگی خصوصی افراد هماهنگی داشته باشد، ووقتی اجبارهای اجتماعی کناربروند، جامعه آزاد یاجامعه آنارشیستی به واقعیت می‌پیوندد. اودر نظام سرمایه داری حاکم زمان خود، دیکتاتوری پول وسودجویی را می‌دید.
پرودن ازخانواده تهیدستی برخاسته بود. گئورگ سورل، اورا بزرگ‌ترین فیلسوف اجتماعی قرن ۱۹ فرانسه نامید و میشل سوره حتی درقرن گذشته به نشرپاره‌ای ازآثاراوپرداخت. پرودن، ژورنالیست و ناشری بودکه درزمینه سیاسی دست به فعالیتی عمیق زد. اوخودراطرفدارسوسیالیسم علمی می‌دانست. وی می‌نویسد همانطورکه عدالت راباید دربرابری جستجو کرد، جامعه باید نظم را نیزدرآنارشیسم جستجوکند. درنظر پرودن آنارشیسم نظمی است بدون اعمال قدرت وحاکمیت. او می‌گفت که مالکیت دزدی است. وی پیش بینی کرد که قرن بیست، قرن حاکمیت سیاسی فدرال‌ها خواهدشد. وی می‌گفت که پرولتاریا موظف است تاآنرا عملی نماید و سوسیالیسم چیزی غیرازبرقراری فدرالیسم نیست.
مارکس درسال ۱۸۴۴ درزمان تبعیددرپاریس با پرودن آشناشد. اصطلاح و مفهوم «مبارزه طبقاتی» رااواز پرودن گرفت. پرودن درمقابل جمعگرایی مارکس، طرفداردفاع ازحقوق آزادی فرد بود. اوباپیشنهاد مارکس درانترناسیونال اول مخالفت کردوبه طرح مالکیت فدرالیستی پرداخت، ودرنامه‌ای به مارکس می‌نویسد که مخالف اتوریته وخواهان تحمل دگراندیشان است. اوازمارکس می‌خواهد که اعمال انقلابی را وسیله رفرم و اصلاحات معرفی نکند. درحالیکه مارکس از سال ۱۸۴۷ برای اصل «طبقه علیه طبقه» تصمیم گرفت، پرودن سرنگونی حاکمیت بورژوازی رازطریق پرولتاریای سازماندهی شده ممکن می‌دانست. مارکس درکتاب «فقزفلسفه» به رد شعار وحدت پرولتاریا باطبقه متوسط او پرداخت. او درآنجا می‌نویسد که همچون نظری، محصول فکری یک روشنفکر خرده بورژوا است که مدام میان سرمایه، کار، اقتصاد سیاسی و کمونیسم سرگردان شده است.
ازجمله آثار پرودن، عدالت درانقلاب وکلیسا، یادداشتهای روزانه، درباره اصول فدرالیسم وضرورت پایه گذاری یک حزب انقلابی، مالکیت و مالکیت فدرالی، و ایدههای اصلی انقلاب درقرن ۱۹، هستند. درکتاب یادداشتهای روزانه پرودن، عناصریهودی ستیزی دیده می‌شود. اودربعضی ازآثارش خودرا با موضوعاتی مانند، بورس بازی، حقوق زنان، صنعت راه آهن، و عبادتهای روزه یکشنبه، مشغول کرد. وی سرانجام درسال ۱۸۵۲ درکتاب «ضرورت حزب انقلابی» اعتراف نمود که برای انسان؛ اینجانوردوپا!، نظم سوسیالیستی آنارشیستی غیرعملی است.
هواداران اوامروزه مدعی هستند که پرودن بعنوان یک متفکردیالکتیکی می‌دانست که هراتوپی غیرعملی است. اودرزمان خودپایه گذار بانک مردم، تئوری کمک دوجانبه اقتصادی، و وام‌های بدون بهره به کارگران بود. غیرازآن او خواهان دمکراسی کارگری ازطریق رفرم شد و برای تغییرقانون انتخابات به نفع طبقه کارگران کوشش نمود. اصلاحات خواهی او درزمینه اقتصادی واجتماعی متکی به شعارکمک متقابل بودونه ازطریق انقلاب کارگری. پرودن خواهان فدرالیسم سیاسی، خودگردانی و مخالف شدید روحانیون مسیحی زمان خودبود. اوسال‌ها برای اتوپی خودیعنی نظام فدرالیستی مبارزه کرد. وی طرفدارپیشه وران و صنعتگران خرد نیزبود. اوراآنزمان سوسیالیست دهقانان خرد واستادکاران و پیشه وران صنعتی نامیدند. اومدعی بودکه اگرتولیدکنندگان خردبه مبادله کالا با کالا بپردازند، جامعه نیازی به نظام سرمایه داری ندارد. اوعملی شدن خواسته‌های خودرادرجامعه‌ای فدراتیو باتولیدکنندگان ومالکین خرد می‌دید.
پرودن درسال ۱۸۴۸ ازطریق انتخابات آزادبعنوان سوسیالیست وارد مجلس ملی فرانسه شد. درمجلس فرانسه اوخواهان کاهش اجاره خانه وکاهش بهره وام به زحمتکشان گردید. به سبب مبارزات ضدمذهبی، ضدناپلئون سوم، وضدمالکیت خصوصی، اوسال‌ها به زندان افتاد وسرانجام درسال ۱۸۵۸ به بلژیک فرارکرد ودرسال ۱۹۶۲، سه سال پیش ازمرگ، دوباره به فرانسه بازگشت. نظرات اوحتی امروزه میان پاره‌ای از سندیکاهای آنارکوسندیکالیستی چپ اروپا طرفدارانی دارد. اودر نیمه دوم قرن ۱۹ به افشای سیستمهای نئولیبرالی نئوبناپارتی پرداخت. وی دررابطه بانظرات مارکس گفته بود که وظیفه ما آن نیست که درمغزمان یک اتوپی غیرعملی ویک نظم اجتماعی خیالی بسازیم وآنرامیان مردم تبلیغ کنیم.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی