یادداشت ها

برگردان به زبان سوئدی

DEKLARATION OM BILDANDET AV FEDERATIONEN ANARKISTISKA ERAN

6 اکتبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه اعلام موجودیت فدراسیون عصرآنارشیسم

Annonce de l’existence de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme – Cinquième Déclaration

6 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی

SEULE LA LUTTE FAIT LA DIFFÉRENCE

5 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی

NOUS DEMANDONS L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE

5 اکتبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه اطلاع رسانی برای پیوستن به فدراسیون عصر آنارشیسم

Appel à rejoindre la Fédération de l’Ère l’Anarchisme

10 سپتامبر یادداشت ها
ترجمه اسپانیایی بیانیه اطلاع رسانی برای پیوستن به فدراسیون عصر آنارشیسم

Declaración informativa acerca de unirse a la Federación de la Era del Anarquismo

10 سپتامبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است