یادداشت ها

نمایشگاه کتاب آنارشیستی در شهر لندن

ANARCHIST BOOKFAIR IN LONDON

11 اکتبر یادداشت ها
ترجمه انگلیسی فدراسیون عصر آنارشیسم از مبارزات ضد دولتی مردم شیلی حمایت می کند

The Federation of Anarchism Era supports the anti-government struggle of the Chilean people

11 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان سوئدی

DEKLARATION OM BILDANDET AV FEDERATIONEN ANARKISTISKA ERAN

6 اکتبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه اعلام موجودیت فدراسیون عصرآنارشیسم

Annonce de l’existence de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme – Cinquième Déclaration

6 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی

SEULE LA LUTTE FAIT LA DIFFÉRENCE

5 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی

NOUS DEMANDONS L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE

5 اکتبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است