یادداشت ها

نمایشگاه کتاب آنارشیستی در شهر لندن

ANARCHIST BOOKFAIR IN LONDON

11 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان سوئدی

DEKLARATION OM BILDANDET AV FEDERATIONEN ANARKISTISKA ERAN

6 اکتبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه اعلام موجودیت فدراسیون عصرآنارشیسم

Annonce de l’existence de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme – Cinquième Déclaration

6 اکتبر یادداشت ها
برگردان به زبان فرانسوی

SEULE LA LUTTE FAIT LA DIFFÉRENCE

5 اکتبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است