یادداشت ها

ترجمه فرانسوی بیانیه اطلاع رسانی برای پیوستن به فدراسیون عصر آنارشیسم

Appel à rejoindre la Fédération de l’Ère l’Anarchisme

10 سپتامبر یادداشت ها
ترجمه اسپانیایی بیانیه اطلاع رسانی برای پیوستن به فدراسیون عصر آنارشیسم

Declaración informativa acerca de unirse a la Federación de la Era del Anarquismo

10 سپتامبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

Le fonctionnement interne et la structure de la Fédération de l’Ère de l’Anarchisme

7 سپتامبر یادداشت ها
کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

الوظیفه الداخلیه وهیکلیه الاتحاد فی عصر الأنارکیه

5 سپتامبر یادداشت ها
ترجمه فرانسوی بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

Déclaration politique de la Fédération de l’ère de l’anarchisme

3 سپتامبر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است