یادداشت ها

درود بر ایرانیان افتخارآفرینی که برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه می کنند!/ Hasse - Nima Golkar; Stockholm / August 26, 2019

HONOR TO THE PEOPLE FIGHTING FOR FREEDOM, JUSTICE AND EQUALITY

۶ شهریور یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است