مدرسه آنارشیستی

داوود رفیعی، فعال حقوق کارگری در ایران با هفتاد و چهار ضربه شلاق مجازات گردید

DAVOUD RAFIEI, A WORKERS RIGHTS ACTIVIST HAS BEEN PUNISHED WITH 74 LASHES IN IRAN

27 نوامبر مدرسه آنارشیستی
فرانت لاین دیفندر از سُهیل عربی، وبلاگ نویس آنارشیست حمایت میکند

FRONT LINE DEFENDER SUPPORTS SOHEIL ARABI, THE ANARCHIST BLOGGER

25 نوامبر مدرسه آنارشیستی
حقِ زنان؛ حقوق بشر است

WOMEN’S RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS

25 نوامبر مدرسه آنارشیستی
جو هیل، سندیکالیست انقلابی که هرگز نمی میرد

JOE HILL; THE REVOLUTIONARY SYNDICALIST WHO NEVER DIES

20 نوامبر مدرسه آنارشیستی
دولت های اسلامی؛ یکی از فرآورده های قدرت های جهانی هستند

THE ISLAMIC STATES IS A PRODUCT OF THE WORLD POWERS

16 نوامبر مدرسه آنارشیستی
نامه ی سرگشاده به " شیرین عبادی " برای ثبتِ حقیقت در تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران

A MEMORY ABOUT “SHIRIN EBADI” TO RECORD THE TRUTH IN IRAN’S SOCIO-POLITICAL HISTORY

16 نوامبر مدرسه آنارشیستی
کارزار جهانی مبارزه بر علیه رژیم فاشیستی - اسلامی در ایران

A WORLD’S CAMPAIGN AGAINST THE FASCIST ISLAMIC REGIME IN IRAN

14 نوامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است