مدرسه آنارشیستی

درگیری های بین جمهوری های أرمنستان و آذربایجان

THE CONFLICTS BETWEEN THE REPUBLICS OF ARMENIA AND AZERBAIJAN

4 اکتبر مدرسه آنارشیستی
ما خواهان لغو اعدام در سراسر جهان هستیم

WE DEMAND ABOLITION OF THE DEATH PENALTY IN ALL OVER THE WORLD

3 اکتبر مدرسه آنارشیستی
فقط مبارزه قادر خواهد بود که باعث ایجاد تغییر شود

ONLY THE STRUGGLE MAKES A DIFFERENCE

28 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
مُجازات اعدام؛ تروریسم دولتی است و می بایستی در ایران و سراسر جهان لغو شود

THE DEATH PENALTY IS A STATE TERRORISM. IT MUST BE ABOLISHED IN IRAN AND AROUND THE WORLD

27 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
مُحسن امیر اصلانی؛ به اتهّام کُفر گوئی در ایران اعدام گردید

MOHSEN AMIR-ASLANI EXECUTED DUE TO BLASPHEMY IN IRAN

24 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
شاهین ناصری، زندانی ایرانی در کُجاست؟ - فایل صوتی

WHERE IS THE IRANIAN PRISONER, SHAHIN NASERI

24 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
صدای سُهیل عربی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران و سراسر جهان باشیم

WE WILL BE SOHEIL ARABI’S VOICE AND ALL OTHER POLITICAL PRISONERS IN IRAN AND AROUND THE WORLD – Sound clips in Persian

19 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
سُهیل عربی امروز از زندان به یک مکان نامعلومی منتقل شده است

SOHEIL ARABI HAS BEEN TRANSFERRED TODAY FROM THE PRISON TO AN UNKNOWN LOCATION – Sound clips

19 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است