مدرسه آنارشیستی

مبُارزه ی متحّدانه سودآور می باشد

THE UNITED STRUGGLE PAYS OFF

20 جولای مدرسه آنارشیستی
برگردان بیانیه در مورد آکسیون پشتیبانی از کارگران نیشکر هفت تپه در استکهلم به زبان فرانسوی

Travailleurs à Haft Tappeh Ahwaz: NOS FAMILLES ONT BESOIN D’ARGENT. NOUS AVONS FAIM

18 جولای مدرسه آنارشیستی
شلیک گلوله و گاز اشک آور توسط نیروهای امنیتی علیه مردم بهبهان

The Security forces shootings fired against people in Behbahan, Iran + Video

18 جولای مدرسه آنارشیستی
اعتراضات علیه اعدام ها در ایران اکنون به ۱۰ میلیون کاربَر تویتری رسیده است

Protests against the executions in Iran have now reached 10 million Twitter-users

17 جولای مدرسه آنارشیستی
اعدام، این رفتار جنایتکارانه و تروریسم دولتی را متوقف کنیم

STOP THE EXECUTION, IT IS A CRIMINAL AND STATE TERRORISM

16 جولای مدرسه آنارشیستی
خانواده های ما کارگران هفت تپه در اهواز احتیاج به پول دارند. ما گرسنه ایم

Workers in Haft Tappeh Ahwaz: OUR FAMILIES NEED MONEY. WE ARE HUNGRY

15 جولای مدرسه آنارشیستی
پیمان نامه ی مُشترک پنهانی بیست و پنج ساله ی تجارتی و نظامی ما بین دولت های ایران و چین

TWENTY-FIVE YEARS SECRETLY TRADE AND MILITARY PARTNERSHIP BETWEEN THE STATES OF IRAN AND CHINA

11 جولای مدرسه آنارشیستی
فرنگیس مظلوم به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است

FARANGIS MAZLUM HAS BEEN SENTENCED TO SIX YEARS IN PRISON

10 جولای مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است