مدرسه آنارشیستی

سالگرد کُشتار کارگران معدن خاتون آباد بوسیله رژیم جمهوری اسلامی در ایران

ANNIVERSARY OF THE MASSACRE CARRIED OUT BY THE ISLAMIC REPUBLIC AGAINST THE MINERS IN KHATOUN ABAD IN IRAN

22 ژانویه مدرسه آنارشیستی
فراخوان همبستگی با آنارشیست های بِلاروس

A CALL FOR SOLIDARITY WITH BELARUSIAN ANARCHISTS

4 ژانویه مدرسه آنارشیستی
کارگران نیشکر هفت تپه در ایران خواهان لغو خصوصی سازی هستند

SUGARCANE WORKERS IN IRAN SAYS: NO TO THE PRIVATIZATION

22 دسامبر مدرسه آنارشیستی
سنگ مزار نوید افکاری توسط عوامل امنیتی رژیم اسلامی حاکم بر ایران تخریب گردیده است

NAVID AFKARI’S TOMBSTONE VANDALIZED BY SECURITY AGENTS OF THE RULING ISLAMIC REGIME IN IRAN

19 دسامبر مدرسه آنارشیستی
زندانیان زن در قرچک ورامین توسط زندانبانان فاشیست در ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

FEMALE PRISONERS IN QARCHAK PRISON HAVE BEEN BEATEN BY FASCIST PRISON GUARDS IN IRAN – Video clip

19 دسامبر مدرسه آنارشیستی
گِرِتا تونبَری برای فقط یک روز سردبیر یکی از روزنامه های کشور سوئد گردید

GRETA THUNBERG BECAME EDITOR-IN-CHIEF IN SWEDEN FOR JUST ONE DAY

7 دسامبر مدرسه آنارشیستی
سکوت ما می تواند همچون بازوی کمکی به نفع دولت سرکوبگر اسلامی – شیعی در ایران عمل نماید

OUR SILENCE CAN ACT AS A HELPING HAND FOR THE REPRESSIVE SHIA ISLAMIC STATE IN IRAN

30 نوامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است