مدرسه آنارشیستی

فرنگیس مظلوم به هجده ماه زندان تعزیری محکوم شده است

FARANGIS MAZLOUM HAS BEEN SENTENCED TO EIGHTEEN MONTHS IN PRISON

22 اکتبر مدرسه آنارشیستی
سهیل عربی امروز به زندان بدنام اوین منتقل شده است

SOHEIL ARABI, HAS BEEN TRANSFERRED TODAY TO THE NOTORIOUS EVIN PRISON IN NORRA TEHRAN

21 اکتبر مدرسه آنارشیستی
فرنگیس مظلوم، مادر شجاعِ سُهیل عربی بار دیگر سخن می گوید - ویدیو کلیپ به زبان فارسی

FARANGIS MAZLOUM, THE BRAVE MOTHER OF SOHEIL ARABI SPEAKS OUT ONE MORE TIME – Video clips in Persian

19 اکتبر مدرسه آنارشیستی
آزادی بیان؛ یکی از حقوق بُنیادین انسان است

FREEDOM OF EXPRESSION IS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

18 اکتبر مدرسه آنارشیستی
سهیل عربی کجاست

WHERE IS SOHEIL ARABI

15 اکتبر مدرسه آنارشیستی
سُهیل عربی زندانی سیاسی آنارشیست؛ هنوز در وضعیت نا معلوم بسر می بَرد

THE SITUATION OF SOHEIL ARABI, THE ANARCHIST POLITICAL PRISONER, IS STILL UNKNOWN

12 اکتبر مدرسه آنارشیستی
در یادبود سندیکالیست سوئدی؛ بی یورن سودربَری

IN MEMORY OF THE SWEDISH SYNDICALIST; BJÖRN SÖDERBERG

11 اکتبر مدرسه آنارشیستی
روز جهانی مبارزه علیه اعدام

WORLD DAY AGAINST THE DEATH PENALTY

10 اکتبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است