مدرسه آنارشیستی

مُحسن امیر اصلانی؛ به اتهّام کُفر گوئی در ایران اعدام گردید

MOHSEN AMIR-ASLANI EXECUTED DUE TO BLASPHEMY IN IRAN

24 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
شاهین ناصری، زندانی ایرانی در کُجاست؟

WHERE IS THE IRANIAN PRISONER, SHAHIN NASERI

24 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
صدای سُهیل عربی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران و سراسر جهان باشیم

WE WILL BE SOHEIL ARABI’S VOICE AND ALL OTHER POLITICAL PRISONERS IN IRAN AND AROUND THE WORLD – Sound clips in Persian

19 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
سُهیل عربی امروز از زندان به یک مکان نامعلومی منتقل شده است

SOHEIL ARABI HAS BEEN TRANSFERRED TODAY FROM THE PRISON TO AN UNKNOWN LOCATION – Sound clips

19 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
حمید نوری به ادامه ی بازداشت در زندان استکهلم برای دوازدهمین بار محکوم شد

HAMID NOURI HAS BEEN SENTENCED TO CONTINUE DETENTION IN STOCKHOLM PRISON FOR THE TWELFTH TIME

16 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
ایران: صدای نوید افکاری از زندان شیراز

IRAN: THE VOICE OF NAVID AFKARI FROM PRISON IN SHIRAZ – Sound clips in Persian

14 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
خبر کوتاه بود: نوید افکاری صبح امروز إعدام شد

THE MESSAGE WAS SHORT: NAVID AFKARI WAS EXECUTED EARLY IN THIS MORNING

12 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
اعتراضات سراسری بر علیه بازاری کردن اجاره بهای مسکن در سوئد

NATIONWIDE PROTESTS AGAINST MARKET RENTS FOR HOUSING IN SWEDEN

12 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
ترجمه انگلیسی کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

The Internal Functioning and Structure of the Federation of Anarchism Era

7 سپتامبر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است