اخبار روز

گردهم آیئ بر عَلیه فاشیسم برای یاد بود و بُزرگداشتِ کرامت انسانی و شجاعت اجتماعیِ رفیقمان بی یورن سودِربَری/ Hasse Golkar نیما گُلکار

A MEMORANDUM FOR OUR COMRADE BJÖRN SÖDERBERG’S DIGNITY AND CIVIL COURAGE

۲۰ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است