هویت تاریخی و سیاسی سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز

10 ژانویه مقالات

سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز (SABPM)  اولین سازمان آنارشیست در جغرافیای ایران بود که فعالیت خود را از سال ٢٠١۵ با نام اصلی مبارزان شیراز آغاز کرد. در کتابچه شکنجه و خاطرات زندان آنارشیست ها در ایران ، زندانی سیاسی سابق ، آنارشیست آبتین پارسا ، به طور خلاصه برخی از فعالیتهای این سازمان را ذکر می کند.
لینک کتابچه: https://theanarchistlibrary.org/library/abtin-parsa-union-of-anarchists-of-iran-and-afghanistan-torture-and-prison-experience-of-the-an

اگرچه به دلایل امنیتی ، این کتابچه به طور خلاصه به این سازمان می پردازد ، اما نکته اصلی وجود یک سازمان آنارشیست با ایده های فعالیت مسلحانه در ایران است. آنارشیست آبتین پارسا ، به عنوان شخصی که مسئولیت سیاسی و تاریخی این سازمان را بر عهده دارد ، در این کتابچه از برخی از مبارزات رادیکال مانند سرقت و بمب گذاری نام می برد ، اگرچه به دلایل امنیتی و سیاسی ، وی مسئولیت این اقدامات انقلابی را بر عهده نمی‌گیرد. در این کتابچه ، آنارشیست آبتین پارسا به برخی از مبارزات انقلابی ، از جمله سرقت و بمب گذاری ، که در واقع راهی برای گرفتن مسئولیت بصورت غیر مستقیم در مورد چنین فعالیتهای انقلابی بود ، اشاره دارد که این امر به دلیل اوضاع سیاسی بسیار سرکوبگرانه ایران قابل درک است.

موضع سیاسی سازمان آنارشیستی برای بازسازی پرولتاریای مبارز بر اساس بیانیه سیاسی منتشر شده مبتنی بر پلتفورمیسم (آنارشیسم اجتماعی) است.
پیوند ارزیابی:
https://en.squat.net/2021/01/03/amsterdam-public-announcement-of-the-occupation-of-afrin-squat/

سازمان آنارشیستی برای بازسازی پرولتاریای مبارز ، به دلیل مسائل امنیتی ، قصد ندارد مسئولیت مستقیم فعالیتهای انقلابی خود را در ایران یا سایر مناطق دیگر به عهده بگیرد ، اما به وضوح ما پس از سالها موضع خود را با صراحت بیشتری در مورد اقدامات انقلابی گذشته نشان خواهیم داد.

سازمان آنارشیست برای بازسازی پرولتاریای مبارز
ژانویه ٢٠٢١
https://www.indymedia.nl/node/48869

 

The historical and political identity of the anarchist organization for reconstruction of militant proletariat((SABPM)In farsi: Sazmane Anarshist baraye Bazsazie Proletariaye Mobarez))

The Anarchist Organization for Reconstruction of Militant Proletariat is the first anarchist organization in the geography of Iran that started its activities in 2015 under the original name of the Shiraz fighters. In the booklet of the torture and prison experience of anarchist in Iran, the former political prisoner, the anarchist Abtin Parsa, briefly mentions some of the activities of this organization

Link of booklet

https://theanarchistlibrary.org/library/abtin-parsa-union-of-anarchists-of-iran-and-afghanistan-torture-and-prison-experience-of-the-an
Although for security reasons, this booklet deals very briefly with this organization, the main point is the existence of an anarchist organization with ideas of armed activity in Iran. The anarchist Abtin Parsa, as the person who bears the political and historical responsibility of this organization, in this booklet mentions some radical struggles such as robbery and bombing, although for security and political reasons the anarchist Abtin Parsa did not take responsibility for these revolutionary actions. In the booklet, the anarchist Abtin Parsa refers to some revolutionary struggles, including robberies and bombings, which were in fact a way to indirectly take responsibility for such revolutionary activities, that it is understood due to the very repressive political situation of Iran

The political stand of anarchist organization for reconstruction of militant proletariat is based on a published political statement based on platformism (social anarchism)

Link of statment

https://en.squat.net/2021/01/03/amsterdam-public-announcement-of-the-occupation-of-afrin-squat/
The anarchist organization for reconstruction of militant proletariat, due to security issues, does not intend to take direct responsibility for its revolutionary activities in Iran or other regions, but clearly we will show our position more openly after years about the past revolutionary actions

Anarchist organization for reconstruction of militant proletariat
January 2021
https://www.indymedia.nl/node/48869

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است