کارکرد درونی و ساختار فدراسیون عصر آنارشیسم

3 سپتامبر مقالات

تجربهٔ بیش از یک دهه فعالیتِ ما، نشان داده است که همهٔ گرایشاتِ آنارشیستی می‌توانند با هم در یک تشکلِ مشترک فعالیت کنند، به‌جز آن‌هایی که قصدِ پیوندزدنِ ناسیونالیسم، پاسیفیسم، مذهب و کاپیتالیسم را به آنارشیسم دارند؛ بنابراین با این چهار گرایش هیچ‌گونه همکاری‌ای نخواهیم کرد.

همهٔ افراد و جمع‌های آنارشیستی، از سرتاسرِ جهان، می‌توانند تحتِ نامِ فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم، همراه با همه فعالیت کنند.

افرادِ این فدراسیون، از مناطقِ جغرافیاییِ مختلف عضو می‌شوند و براساسِ منطقۀ جغرافیایی‌ای که در آن ساکن بوده و فعالیت می‌کنند، این عضویت را کسب خواهند کرد (نه براساسِ محلِ تولد). این مسئله برای زدودنِ هویتِ جغرافیایی و منطقه‌ای (زادگاه) از فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم، حائزِ اهمیت است تا از تمامِ مناطق (کشورها)، امکانِ عضوشدن در آن وجود داشته باشد.

فعالیت‌های افرادِ مشمول در فدراسیون با داشتنِ میدانِ مبارزاتیِ مشخص (که به معنیِ جغرافیا و مسئلهٔ سیاسیِ مشخص است)، مردود نخواهد شد و هر فرد، نظر به شرایطِ جغرافیایی‌ای که فعلا در آن زندگی می‌کند با مسئله برخورد خواهد کرد.

به عنوانِ مثال؛ در صورتِ تمایلِ سیاسی، ایرانیان، عراقی‌ها، لبنانی‌ها و افغانستانی‌های مهاجر و تبعیدی، سیاست‌های معطوف به کشورِ اصلی را خواهند داشت اما نه با عنوانِ فردی از میان ایرانیان، عراقی‌ها، لبنانی‌ها و افغانستانی‌های داخل کشور.

فدراسیون برای هماهنگی‌ها و حمایت از یک‌دیگر تشکیل خواهد شد؛ پس ما علاوه‌بر این‌که اعتقاد به میدانِ مبارزاتیِ مشخص و جغرافیایی داریم، معتقد هستیم که بدونِ حمایت‌های حساب‌شده و تشکیلاتی در سراسرِ جهان، امکانِ تسهیلِ مبارزه برای گروه‌های محصور در قوانین و جغرافیای خاص، ممکن نیست.

شایانِ ذکر است که رسانه‌های جهانی، همیشه سعی کرده‌اند، از فعالیت‌ها و اعتراضاتِ انسان‌های آزاد، آنارشیست‌ها و مدافعانِ آزادی چشم‌پوشی کرده و حتی مانعِ راه‌شان شوند؛ بنابر این، یکی از اهدافِ این فدراسیون، بالابردنِ قابلیت‌های نشریاتی و رسانه‌ای، بینِ خودِ آنارشیست‌ها خواهد بود. این هدف می‌تواند، با ایجادِ کمیته‌های مترجمین و نویسندگان، کمیته‌های گزارشگران و خبرنگاران و… اجرا شده و فعالیت‌ها و ایده‌های فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم را پوشش دهند.

با تشکیلِ این فدراسیون که در آن هیچ‌نشانی از جغرافیایی مشخص نیست، تشکیلاتِ آنارشیستی‌ای از آنارشیست‌های ساکن در چندین کشور ساخته خواهد شد، تا آنارشیسم را به‌عنوانِ یک ایدهٔ فراملیتی و در هماهنگی و همکاری با گروه‌های مختلفِ دیگرِ جنبشِ آنارشیستیِ حاضرِ در سطحِ بین‌الملل به پیش ببرد.

در مناطقِ جغرافیایی‌ای (کشورهایی) که فعالینِ فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم، فقط در یک شهر ساکن هستند، اسم کشور می آید و در کشورهایی که در بیش از یک شهر باشند، اسم شهر نیز خواهد آمد تا به این ترتیب، هر فعالی بتواند استقلالِ خود را در فعالیت داشته باشد و انتشار بیانیهٔ سیاسی توسط فدراسیون می‌تواند لزوما سراسری نیز نباشد؛ بلکه حتی می‌تواند توسط فعالین فدراسیون در یک کشور و یا یک شهر منتشر شود.

همچنین سایتِ عصرِ آنارشیسم محدودیتِ زبانی ندارد و همهٔ فعالینِ فدراسیون می‌توانند مطالبِ خود را به هر زبانی در آن منتشر کنند و سایتِ عصرِ آنارشیسم، متعلق به فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم خواهد بود.

 

اینک پس از انتشار این بیانیه‌ سوم که دربارۀ «کارکردِ درونی و ساختارِ فدراسیون» است ما در چهارمین مرحله پس از آن ، متنِ «فراخوانِ پیوستن به فدراسیون» را منتشر می کنیم و سرانجام، مرحلهٔ آخر، انتشارِ متنِ اعلامِ موجودیتِ «فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم» خواهد بود.

پس از اعلام تشکیلِ فدراسیون عصر آنارشیسم در بیانیه پنجم، هنگاهی که اعضای فدراسیون مشخص شدند در مراحل بعدی به چگونگی سازماندهی و تقسیم کار ها و برنامه کلی فدراسیون با جزیٔیات بیشتر خواهیم پرداخت.

چگونگی عضوگیری پس از اعلام مجودیت ، زیرگروه های فدراسیون در موارد اجرایی(که مثلا زیرگروهی برای ترجمه یا مثلا برای خبرنگاری داشته باشد) و اینکه اهداف کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت فدراسیون چیست توسط اعضای اولیه فدراسیون مشخص خواهد شد

 

برای تماس با ما می‌توانید از آدرس‌های زیر استفاده کنید:

Email:info@asranarshism.com
asranarshism@protonmail.com

www.facebook.com/asranarshism

https://instagram.com/asranarshism

سایت عصر آنارشیسم:
www.AsrAnarshism.com

لینک گروه آنارشیست های بلوک سیاه:

https://t.me/joinchat/R7DGlUUVE6M5OFdjw2IaNg

 

پاینوشت : لینک مرتبط

 

اعلام آغاز روند شکل گیری فدراسیون عصر آنارشیسم «متن نهائی»

 

بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است