پیشنویس پیشنهادی و موقت

بیانیه سیاسی فدراسیون عصر آنارشیسم

2 سپتامبر مقالات

در همه‌جای جهان، مَردم از فرطِ جور و ستمگریِ حاکمان ، نژادپرستان، مردسالاران، سرمایه‌داران ، رهبرانِ دینی و استعمارگران به ستوه آمده‌اند. مَردم هم‌اکنون برخاسته‌اند تا زنجیرِ تمامیِ هنجارهایی را که باعثِویرانی‌های بی‌شمارِ کنونی شده است، بشکنند و آیندۀ نوینی را بسازند.

 

ما در عصری پر از اتفاق و حادثه به سر می‌بریم. هر روز با رویدادها و اتفاقاتِ تازه‌ای مواجه می‌شویم که برای فهم ریشه‌ها و پیامدهایشان نیاز به تحلیل و بررسی‌های جدی و مطالعهٔ هزاران جلد کتاب است. این‌چنین عصری لزوماً عصرِ تغییر و دگرگونی‌های اساسی، یعنی عصرِ انقلاب است. عصرِ آنارشیسم، عصرِ تازه‌ای‌ست؛ عصر پرشکوهی‌ست که تاریخ پس از شکستِ دولت‌/اقتدارگرایی و کاپیتالیسم نویدِ آن را به ما داده است. سرمایه‌داری آزادی را به وجود نیاورد، زیرا اساساً هدفِ سرمایه‌داری ایجادِ آزادی و برابری نبود و نتیجهٔ سرمایه‌داری هم به‌وضوح چیزی جز استثمار و ستم بر بشریت و طبیعت نبود.برای رفعِ مشکلاتِ امروزِ جهان، نیاز به یک واکنشِ انقلابی و ریشه‌ای (رادیکال) است.

 

ما انقلابی هستیم. ما معتقد هستیم که سرنگونیِ دولت‌ها و نظامِ اجتماعیِ موجود، امری ضروری برای از بین‌بردنِ ظلم و وحشیگری‌ای‌ست که مَردم را حتی از داشتنِ تسلط و کنترلِ بر زندگیِ خود نیز باز می‌دارد. حقیقتاً هنگامی که انتخاب میانِ مرگ در چنگالِ دوَل یا انقلاب علیه هر شکلی از حکومت است، پاسیفیسم اهمیت یا جایگاه قابل توجهی ندارد. انقلاب باید در جامعه، در روابط و درونِ آگاهیِ خودمان اتفاق بیفتد. انقلاب فقط یک لحظه در تاریخ نیست؛ بلکه فرآیندی است برای ساختنِ جنبش‌های اجتماعی‌، جنبش‌هایی که قادرند در نقطه‌هایی همگرا قرار بگیرند؛ این همگرایی‌های نیروهای متفاوتِ اجتماعی که برحسبِ اهداف و منافعِ مشترک حاصل می‌شوند، باید بتوانند کلیتِ سیستم را در یک بحرانِ عمیق قرار داده و به سمتِ تهاجم علیه نیروهای استبداد بروند. ما به این فرآیند، اگر برای ایجادِ خودسازماندهیِ توده‌های مردم، مقاومت در برابرِ نیروهای سرکوب و ادامهٔ روندِ تجزیهٔ روابطِ استبدادی و ایجادِ یک جامعه آزادِ جدید صورت بگیرد، انقلاب می‌گوییم. نقطهٔ شروع و نقطهٔ پایانی در انقلاب وجود ندارد. انقلاب، دگرگونی خودمان، روابطِ ما با دیگران و جامعه است. انقلاب وسیله‌ای است که از طریق آن، چشم‌اندازی از یک دنیای بهتر را می‌توانیم درک می‌کنیم.

 

انقلاب باید جهانی باشد. جهانی‌سازیِ نیروهای اقتصادی و عصرِ تبادلِ اطلاعات باعث شده است که بیش‌ازپیش و به‌طورِ فزاینده‌ای به یک‌دیگر وابسته باشیم و از درد‌های هم آگاه باشیم. هیچ‌بخشی از جهان نمی‌تواند، بدونِ آن‌که با دیگر نیروهای حاضر در سطحِ جهانی متحد شود و طبقهٔ حاکمِ بین‌المللی را نابود کند، ساختارهای اقتدارگرایی را که در آن زندگی می‌کند، ازبین ببرد و جامعه‌ای آزاد ایجاد کند. قدرت‌های حاکم، برای بقای خود نیازمندند تا به مردم اثبات کنند که زندگیِ اجتماعی و نظم، درصورتِ عدمِ‌وجودِ آن‌ها امکان‌پذیر نیست؛ به همین ترتیب، از واردآوردنِ صدماتِ مختلف به جوامعِ خودمختار دریغ نخواهند کرد. پس انقلاب نمی‌تواند خود را محدود به آز

دسازیِ تنها بخشی از جمعیت جهان کند. جنبش‌های انقلابی باید پیوندهایی ایجاد کنند که از مرزهای جغرافیایی عبور کند و بین بسیاری از مبارزاتِ مختلف در سراسرِ جهان پیوند برقرار کند.

 

انقلاب باید در آگاهیِ مَردم رخ دهد. آگاهیِ انقلابی قلبِ روندِ انقلاب است. در فقدانِ آگاهی مَردم، حقیقتاً امکانِ یک انقلابِ ضدِاستبدادی غیرِممکن ست؛ زیرا برخی از مردم، همچنان در بازی‌های سیاسیِ احزاب و سرمایه‌داران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند از وضعیتِ خود، ارزیابیِ صحیحی کرده و مسیرِ عملی، مطابقِ منافعِ خود انتخاب کنند؛ اما با تحولِ در آگاهی، انقلاب نمی‌تواند متوقف شود. ما معتقدیم که پیشرفتِ آگاهیِ انقلابی از طریق مبارزه انجام می شود. توسعهٔ آگاهی انقلابی را نمی‌توان از عمل جدا کرد. انقلاب باید روابطِ بین مردم را دگرگون کند. ما انقلابیونِ فکری، اجتماعی و همچنین سیاسی هستیم. انقلاب فرآیندی است که با استفاده از آن ما شیوهٔ ارتباط مردم با یک‌دیگر را تغییر می‌دهیم. دیوارهایی را که ما را از هم جدا می‌کنند، می‌شکنیم تا مردم؛ علاقه‌ها، خواست‌ها و استعدادهای خود را به روش‌های خلاقانه و موردِ علاقهٔ خود ابراز کنند.

 

انقلاب، نابودیِ نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای ست که بر ما ستم می‌کنند. ما باید سرمایه‌داری را به هم بزنیم و ساختارهای اقتصادیِ جدیدی ایجاد کنیم که در آن، کارگر و طبقهٔ کارگری اساساً وجود نداشته باشد و مردم نیز، به دور از بهره‌برداری غیرِضروری از منابعِ طبیعی زندگی کنند و مولد باشند. ما باید مردسالاری و برتریِ جنسی/جنسیتی (Sex/gender) را بر هم بزنیم و اجتماعات و خانواده‌های آزادی‌خواه ایجاد کنیم.

 

آز آنجا که آنارشیسم همواره در تلاش است که انسان را از بردگی پول رها کند، پس سیاست کلی آنارشیسم برای زندگی انسان‌ها برعکس سرمایه داری بر پایه اقتصاد نمی‌چرخد. درون هر انسان استعدادی نهفته است اما میلیون‌ها استعداد قربانی نظام سرمایه داری می‌شوند و تنها درصد کمی از انسان‌ها موفق به بروز استعدادهایشان می‌شوند که آن هم یا بردگی برای سرمایه داران است یا این افراد در اصل سرمایه دار هستند. اولویت ما که سیاست کلی زندگی آزاد انسانها را در پی دارد، اجتماع است و از دید آنارشیسم این اجتماع است که سیاست، فرهنگ و اقتصاد جوامع را تحت الشعاع خواهد داد. در برنامه فدراسیون تحلیل‌های در خصوص سیاست آنارشیسم و اقتصاد خواهیم داشت

 

ما باید دولت را به هم بزنیم و اشکالِ دموکراتیک و غیرِمتمرکزِ خودسازماندهیِ سیاسی/اجتماعی ایجاد کنیم. ما قدرتِ دولتی را دنبال نمی‌کنیم. ما ایجادِ حزبِ پیشگامِ سیاسی را به عنوانِ ابزاری برای دستیابی به اهدافِ انقلابیِ خود رد می کنیم. انقلاب عملِ یک گروهِ اجتماعیِ یک‌پارچه نیست، بلکه محصولِ همگراییِ بسیاری از مبارزاتِ مختلف، علیه بسیاری از جنبه‌های مختلفِ این جامعهٔ اقتدارگرا است.

 

به‌همین منظور، فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم، برای فراتررفتن از مرزهای جغرافیایی و ایجادِ پیوندِ ارگانیک، بین بسیاری از مبارزاتِ مختلفِ در سراسرِ جهان، درحالِ ایجادشدن است و هم‌اینک در مرحلهٔ دوم، دست به انتشارِ «بیانیهٔ سیاسی» زده است و مرحلهٔ اولِ آن، هم‌گامِ با انتشارِ بیانیهٔ «اعلامِ شروعِ روندِ شکل‌گیریِ فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم» چندی پیش آغاز شده و بعد از انتشارِ بیانیهٔ دوم، وارد مرحلۀ سوم می‌شود که بیانیه‌ای که دربارۀ «کارکردِ درونی و ساختارِ فدراسیون» خواهد بود و چهارمین مرحله، انتشارِ متنِ «فراخوانِ پیوستن به فدراسیون» است و سرانجام، مرحلهٔ آخر، انتشارِ متنِ اعلامِ موجودیتِ «فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم» خواهد بود؛ پس تشکیلِ فدراسیون، یک روندِ ۵ مرحله‌ای است.

 

پی‌نوشت یک: پس از انتشارِ بیانیۀ «اعلامِ آغازِ روندِ شکل‌گیریِ فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم»، آنارشیست‌هایی از اسپانیا و شیلی برای پیوستن به فدراسیونِ عصرِ آنارشیسم اعلامِ آمادگی کردند.

پی‌نوشت دو: از آنجایی که با اعلام رسمی فدراسیون، سایت عصر آنارشیسم متعلق به فدراسیون خواهد بود، بنابر این هر مطلبی که در آن منتشر شود، بیانگر یک باور جمعی در فدراسیون می‌باشد و اگر کسی مخالف یکی از مطالب منتشرشده باشد؛ آن مطلب از سایت برداشته خواهد شد.

 

برای تماس با ما می‌توانید از آدرس‌های زیر استفاده کنید:

Email:info@asranarshism.com
asranarshism@protonmail.com

www.facebook.com/asranarshism

https://instagram.com/asranarshism

سایت عصر آنارشیسم:
www.AsrAnarshism.com

لینک گروه آنارشیست های بلوک سیاه:

https://t.me/joinchat/R7DGlUUVE6M5OFdjw2IaNg

 

پاینوشت : لینک مرتبط

 

اعلام آغاز روند شکل گیری فدراسیون عصر آنارشیسم «متن نهائی»

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

———————————–

۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

—————————————

۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است