امیر تتلّو یکی از فرآورده های لُمپنیسم جامعه ی بُحران زده ی ایران است

نیما گُلکار   امیر حسین مقصود لو معروف به ” تَتَلو” یکی از فرآورده های آموزشی و تربیتی سلسله ی حکومتی اسلامی – شیعی بوده و انعکاسی از خشم و نفرت فروخفته … ادامه خواندن امیر تتلّو یکی از فرآورده های لُمپنیسم جامعه ی بُحران زده ی ایران است