آبتین پارسا

کنفدراسیون آنارشیستی

آنچه بر آن پرداخته میشود ساختار یک کنفدراسیون آنارشیستی متشکل از گروه ها، شوراها و سازمان هایی هستند که خودسازماندهی شده از جامعه و برای اداره جامعه گرد هم آمده اند.
در دوران پس از یک انقلاب اجتماعی که خواسته هایش آنارشیستی و ضد اقتدارگرایانه اند، نخستین نیاز ایجاد اساسی است که بتوانیم ساختارهایمان را بر آن بنا کنیم که از اداره کارخانه ها، مراکز آموزشی و درمانگاها گرفته تا حمل و نقل عمومی و… را شامل میشود. در یک گریز پیش پرداختن بیشتر به موضوع کنفدراسیون آنارشیستی، آنچه در جمله پیش، بیشتر از هر چیز به چشم میخورد جایگاه کارگر در جامعه ای است که خودسازماندهی شده میخواهد اداره اجتماعی را در دست بگیرد، در حقیقت یکی از معیارهای اصلی یک جامعه خودسازماندهی شده، نبود کارگر در آن است، بدین معنی که همه افراد چنین جامعه ای بر اساس توانایی هایشان برای رفع نیازهای جمعی جامعه فعالیت میکنند نه منحصرا قشری خاص با هویت کارگر، مشخصا کارخانه ها به چرخه تولید باز خواهند گشت اما شوراهای خودگردان آن ها را بصورت جمعی و برای اهداف جمعی اداره میکنند، مراکز آموزشی و پژوهشی به فعالیت باز خواهند گشت، حمل و نقل عمومی فعالیتش را ادامه خواهد داد، همچنین درمانگاها و… که حتی بی شک بهتر از پیش به فعالیت ادامه خواهند داد زیرا که مستقیم بدست افرادی اداره میشوند که عملا و بدون واسطه درگیر آنها هستند و در آنها فعالیت میکنند.
در چنین جامعه ای افراد نه بر اساس هویت(زن، مرد، همجنسگرا، مهاجر…) بلکه بر اساس حرفه فعالیت، گرد هم می آیند، به شوراهای مختلف تقسیم میشوند و با کنارهم قرار گیری این شوراها نخست فدراسیون و سپس از جمع فدراسیون ها، کنفدراسیون بوجود خواهد آمد. و این همان چرخه اقتصادی است که هر بخش با تولید مواد مورد نیاز مختلف نیاز بخش دیگر را در مسیر ایجاد کالاهای نهایی برای جامعه رفع میکند.
حضور در شوراهای مختلف که بر پایه مقاصد اقتصادی بنا شده اند، دلیل بر موضع مشابه سیاسی نیست، میتوان مشغول فعالیت و بخشی از شورایی بود که یک کارخانه را اداره میکند اما در عین حال عضوی از گروه یا سازمانی نیز بود که بر اساس تفکرات مشابه سیاسی شکل گرفته است. در یک نگاه شخصی به سازمان های آنارشیستی، من بر چهار اصل تاکید دارم، وحدت ایدولوژیک، وحدت تاکتیکی، مسیولیت جمعی و فدرالیسم.
در یک فدراسیون یا کنفدراسیون که مشخصا متشکل از شوراها، گروه ها و سازمان های زیاد و مختلف است، موضوع قابل ذکر نوع و روش تصمیم گیریست، روشن است که اگر همه اعضا بخواهند در مجامع شرکت کنند، شاید تصمیم گیری و ایجاد بحثی مفید غیر ممکن بنظر می آید، پاسخ ماتریالیستی این است که افراد از شوراها، گروه ها و سازمان های مختلف همگی میتوانند در مجامع فدراسیون یا کنفدراسیون شرکت کنند اما اگر تعداد زیاد است بصورت چرخشی، بدین معنا که اگر در یکی از مجامع ۱۰۰ شورا، سازمان و گروه شرکت داشتند، یک یا دو عضو از هر یک با مسولیت جمعی که گروه، شورا و سازمانشان به آنها داده است شرکت میکنند و در مجمع بعدی شخص یا اشخاص دیگری شرکت خواهند کرد. درواقع در مجامع فدراسیون یا کنفدراسیون گروه ها حضور جمعی خود را با همه اعضایشان بصورت چرخشی خواهند داشت و در تصمیم گیری ها همه شرکت مستقیم خواهند داشت.
در باور شخصی من، نحوه اجرای تصمیمات پس از گرفته شدن توسط مجامع فدراسیون یا کنفدراسیون میبایست بصورت متحدانه از لحاظ تاکتیکی انجامش شود، برای مثال اگر شهر یا روستایی در خطر حمله دشمن قرار دارد، اگر تصمیم بر دفاع شد، بخشی از فدراسیون یا کنفدراسیون بدون موافقت مجمع اجازه ندارد با پرچم فدراسیون یا کنفدراسیون در شهر یا روستا برای دفاع بماند و بخش دیگر با همان پرچم در منطقه ای دیگر، تصمیمات پس از گرفته شدن میبایست متحدانه از لحاظ تاکتیکی انجام شود.
باید بر این موضوع تاکید داشته باشیم که آزادی حقیقی بصورت جمعی شکل میگیرد نه شخصی بر اساس میزان سرمایه، آنچه که سیستم نیولیبرال موجود آنرا بر اجتماع تحمیل کرده است و برابری نیز دست نیافتنی خواهد بود تا زمانی که سلسله مراتب و اقتدار به هر نوعی چه در قالب حزب و چه در قالب هر نوع حکومتی وجود دارد.
درود بر طبقه کارگر که انقلاب اجتماعی بدست همین طبقه رقم خواهد خورد.

آبتین پارسا
۲۷/۳/۲۰۲۰

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
Tweets by asranarshism
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
https://www.facebook.com/asranarshism
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
https://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
http://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام

بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ – ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ – آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است