شعر : قباد جلیزاده / ترجمه : باسط مرادی

مولوی شیشه به پنجره ی شعر می گیرد!

21 مارس مقالات

شعر
#قباد_جلیزاده

ترجمه
#باسط_مرادی

 

مولوی
شیشه به پنجره ی شعر می گیرد!

۱
بیایم آنجایی«حلبچه»
آنجایی بیایم
آنجایی؟
یا به انتظار خشک شدن باران
خیس به خیس در سفری؟

۲
بیایم آنجایی «حلبچه»
بیایم آنجایی
بیایم؟!
باد در کاروانسرای مرگ،
به کاروانیان نقابدار می گوید:
“لطفا این بارهای سیب را تخلیه نکنید”.

۳
بیایم آنجایی «حلبچه»
آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم؟
کنون نیز تابوت ها همچنان بر روی شانه ها هستند؟
از دفن پیکر گل ها خلاص نشده ای؟
سنگ مزارها را با خون نوشتن،
هنوز پایان نگرفته؟
کنون هم باز ،
“قازان قه تاران، قولینگان هه وایی”؟
۴
حلبچه بیایم آنجایی
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا سرگرم جداکردن
اسب شهید و
گربه ی شهید و
سنجاب شهید هستی؟
یا مشغول بازقاطی کردن
چشمه ی مسدود و…رود
برگ ریزان و…درخت
شهپر پرواز و…آسمان هستی؟

۵
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی
آنجایی بیایم؟
یا که باز، نوک گنجشککان را،
لبریز از فوی امید می دمی.
حلبچه آنجایی؟
یا که، در بیمارستان های بیمار،
جان در تن سنجابی بازمی چکانی
که از روزِ زهر،
گردن گردویی را
بوس افشان نکرده ست؟

۶
آنجایی بیایم حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
پس کجایی عزیزکم؟
عینک تقسیم می کنی
یا چوب الف؟
یا پنج هزار نشای تنهایی می کاری؟

۷
حلبچه آنجایی
آنجایی حلبچه
بیایم آنجایی؟
یا که مشغولِ
آرام کردن گریه در آغوشِ دود هستی
یا که مشغولِ
جمع کردن خاکسترِ مردمک،
در چشمِ کوره هستی؟
یا که مشغولِ
قطعِ گردنِ انار،
از طناب سیب هستی؟

۸
به چه مشغولی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا که آب گل آلودشده ی چشمه ها را، پاک می کنی؟
یا که گَرد یال اسب های خسته را،
می تکانی؟
یا که با نفسِ
بادِ صبایِ «عنبر خاتوون»،
برگ
برگِ
درختان را، از زهر می زدایی؟

۹
حلبچه به چه مشغول است…
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا که با مولوی،
شیشه به پنجره ی شعر می گیری؟
صندلی های مدرسه را مرتب می کنی؟
تخته سیاه بر دیوار می زنی؟
گچ به دست معلم می دهی؟

۱۰
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا کنار رودی، کز کز نشسته ای و
ترس از دل ماهیان زهرترک شده می زدایی؟
نور به خرچنگ های کور می بخشی؟
قورباغه های لال را، باز ترانه خواندن یاد می دهی.
۱۱
بیایم آنجایی
آنجایی بیایم حلبچه
بیایم آنجایی؟
نه، خودت را خسته مکن،
با دعای اشک و
با گریه ی سخت نیز،
عمر خاور و نوزادش
از آغوش هم جدا نخواهند شد،
به من گوش ده:
در یک قبر دفن شان کن
حلبچه.

۱۲
ببین حلبچه
حلبچه ببین…
اکنون در تیپ تشکیلات یک حزب،
دو شهید آب شان از یک جوی نمی رود.
اکنون در رود یک حزب،
جلاد و شهید،
با هم آب می نوشند.

،
۱۳
چه جمع می کنی حلبچه
چه جمع می کنی
چه؟
برای انسانیت کر، پنج هزار فریاد؟
برای اسلامیت کور، پنج هزار اوراق سوخته؟
برای حاکمیت نابویا، پنج هزار گل زخم؟
چه جمع می کنی
چه؟
،
۱۴
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
می دانم گهواره ای پیدا کرده ای که، نوزادش نیست.
می دانم عصایی یافته ای که، دست اش نیست.
می دانم سینه ریزی جسته ای که، گردن اش نیست.
،

۱۵
بیایم آنجایی حلبچه
آنجایی بیایم
حلبچه آنجایی؟
یا که می خواهی،
از سجاده ی زخم به دیدار خدا بروی؟
گریبان پیامبران را بتکانی؟
به فرشتگان جنگ بدر بگویی:
چرا در «۱۶/۳» به فریادِ
کودکانِ مسلمانِ من نرسیدید؟
،

۱۶
بیایم آنجایی نازنینم
آنجایی بیایم
بیایم آنجایی؟
یا به انتظار شهید شدن نرگسِ زندگی
دست در گردن تنهایی آمیخته ای و
درد می کشی؟
بیایم آنجایی عزیزم
بیایم آنجایی
بیایم؟

 

Qubady Jalyzada
https://www.facebook.com/baset.moradi.5/videos/2583083552013274

"چه جمع می کنی حلبچهچه جمع می کنیچه؟برای انسانیت کر، پنج هزار فریاد؟برای اسلامیت کور، پنج هزار اوراق سوخته؟برای حاکمیت نابویا، پنج هزار گل زخم؟چه جمع می کنیچه؟"#شعر#قباد_جلیزاده#ترجمه#باسط_مرادی مولویشیشه به پنجره ی شعر می گیرد!،،،1بیایم آنجایی«حلبچه»آنجایی بیایمآنجایی؟یا به انتظار خشک شدن بارانخیس به خیس در سفری؟،،،2بیایم آنجایی «حلبچه»بیایم آنجاییبیایم؟!باد در کاروانسرای مرگ،به کاروانیان نقابدار می گوید:"لطفا این بارهای سیب را تخلیه نکنید".،،،3بیایم آنجایی «حلبچه»آنجایی حلبچهآنجایی بیایم؟کنون نیز تابوت ها همچنان بر روی شانه ها هستند؟از دفن پیکر گل ها خلاص نشده ای؟سنگ مزارها را با خون نوشتن،هنوز پایان نگرفته؟کنون هم باز ،"قازان قه تاران، قولینگان هه وایی"؟ ،،،4حلبچه بیایم آنجاییآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟یا سرگرم جداکردناسب شهید وگربه ی شهید وسنجاب شهید هستی؟یا مشغول بازقاطی کردنچشمه ی مسدود و…رودبرگ ریزان و…درختشهپر پرواز و…آسمان هستی؟،،،5بیایم آنجایی حلبچهآنجاییآنجایی بیایم؟یا که باز، نوک گنجشککان را، لبریز از فوی امید می دمی.حلبچه آنجایی؟یا که، در بیمارستان های بیمار،جان در تن سنجابی بازمی چکانیکه از روزِ زهر،گردن گردویی رابوس افشان نکرده ست؟،،،6آنجایی بیایم حلبچهآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟پس کجایی عزیزکم؟عینک تقسیم می کنییا چوب الف؟یا پنج هزار نشای تنهایی می کاری؟،،،7حلبچه آنجاییآنجایی حلبچهبیایم آنجایی؟یا که مشغولِآرام کردن گریه در آغوشِ دود هستییا که مشغولِ جمع کردن خاکسترِ مردمک،در چشمِ کوره هستی؟یا که مشغولِقطعِ گردنِ انار،از طناب سیب هستی؟،،،8به چه مشغولی حلبچهآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟یا که آب گل آلودشده ی چشمه ها را، پاک می کنی؟یا که گَرد یال اسب های خسته را، می تکانی؟یا که با نفسِبادِ صبایِ «عنبر خاتوون»،برگبرگِدرختان را، از زهر می زدایی؟،،،9حلبچه به چه مشغول است…آنجایی بیایمبیایم آنجایی؟یا که با مولوی،شیشه به پنجره ی شعر می گیری؟صندلی های مدرسه را مرتب می کنی؟تخته سیاه بر دیوار می زنی؟گچ به دست معلم می دهی؟،،،10بیایم آنجایی حلبچهآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟یا کنار رودی، کز کز نشسته ای وترس از دل ماهیان زهرترک شده می زدایی؟نور به خرچنگ های کور می بخشی؟قورباغه های لال را، باز ترانه خواندن یاد می دهی.،،،11بیایم آنجاییآنجایی بیایم حلبچهبیایم آنجایی؟نه، خودت را خسته مکن،با دعای اشک وبا گریه ی سخت نیز،عمر خاور و نوزادش از آغوش هم جدا نخواهند شد،به من گوش ده:در یک قبر دفن شان کنحلبچه.،،،12ببین حلبچهحلبچه ببین…اکنون در تیپ تشکیلات یک حزب،دو شهید آب شان از یک جوی نمی رود.اکنون در رود یک حزب،جلاد و شهید،با هم آب می نوشند.،،،13چه جمع می کنی حلبچهچه جمع می کنیچه؟برای انسانیت کر، پنج هزار فریاد؟برای اسلامیت کور، پنج هزار اوراق سوخته؟برای حاکمیت نابویا، پنج هزار گل زخم؟چه جمع می کنیچه؟،،،14بیایم آنجایی حلبچهآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟می دانم گهواره ای پیدا کرده ای که، نوزادش نیست.می دانم عصایی یافته ای که، دست اش نیست.می دانم سینه ریزی جسته ای که، گردن اش نیست.،،،15بیایم آنجایی حلبچهآنجایی بیایمحلبچه آنجایی؟یا که می خواهی،از سجاده ی زخم به دیدار خدا بروی؟گریبان پیامبران را بتکانی؟به فرشتگان جنگ بدر بگویی:چرا در «16/3» به فریادِکودکانِ مسلمانِ من نرسیدید؟،،،16بیایم آنجایی نازنینمآنجایی بیایمبیایم آنجایی؟یا به انتظار شهید شدن نرگسِ زندگیدست در گردن تنهایی آمیخته ای ودرد می کشی؟بیایم آنجایی عزیزمبیایم آنجاییبیایم؟،،،#کشتار#کردستان#ژنوساید#حلبچه#صدامQubady Jalyzada

Baset Moradi paylaştı: 15 Mart 2020 Pazar

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است