نیما گلُکار : یادمانی برای ثبت حقیقت در تاریخچه ی مُبارزات جنبش دانشجویی خارج از کشور/ سوئد

نیما گلُکار – یادمانی برای ثبت در تاریخچه ی مُبارزات جنبش دانشجویی خارج از کشور/ سوئد به خاطر پُشتیبانی از جنبش کارگری و زندانی های سیاسی در ایران؛ دوشنبه دوّم شهریور ماه ۱۳۶۰ ساعت ۹ بامداد، سفارت رژیم خمینی در سوئد اشغال گردید. کوتاه زمانی پس از قتل عام فاشیستیِ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۰ … Continue reading نیما گلُکار : یادمانی برای ثبت حقیقت در تاریخچه ی مُبارزات جنبش دانشجویی خارج از کشور/ سوئد