«خانواده» اساس تخریب یک جامعه برابر و آزاد

خانواده بعنوان شایعه ترین نوع یک اجتماع، اساس تخریب یک جامعه برابر و آزاد است، خانواده یکی از کوچکترین ساختار های موجود است که انسان ها در آن رشد میکنند، … Continue reading «خانواده» اساس تخریب یک جامعه برابر و آزاد