اعلامیه در مورد تجاوز ، حمایت کننده ها و پاسخ به خشونت مرد سالارانه

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

هفته گذشته در یک مهمانی سیاسی برای رقص، یک زن بیش از حد مست بود که توسط سازمان دهندگان مهمانی به او برای آرامش و خواب، فضایی امن داده شد. او چند نفر را همراه داشت که با او به مهمانی آمده بودند و سازمان دهندگان مهمانی نیز آنها را می‌شناختند، یکی از همراهان او که مرد بود، آن زن را مورد تجاوز قرار داد زمانی که آن زن در شرایطی نیمه هوش بود. روزهای بعد زن به سازمان دهندگان مهمانی اطلاع داد که چه اتفاقی افتاده است. چند روز بعد، رفقای مرتبط با مهمانی، مرد متجاوزگر را مورد مجازات قرار دادند. شخص متجاوزگر اذعان داشت که او رابطه جنسی با آن زن داشته است، در حالی که آن زن نیمه هوش و بسیار مست بوده است، بعد از آن متجاوزگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
دو روز بعد، افرادی به همراه شخص متجاوزگر یک تظاهرات عمومی را علیه زن مورد تجاوز قرار گرفته و رفقایی که در کنار آن زن علیه متجاوزگر مبارزه کردند، انجام دادند.
در صف اول تظاهرات و در کنار متجاوزگر، یک فروشنده موادمخدر و حمایت کننده های او حضور داشتند.
این فروشنده موادمخدر در چند هفته گذشته همین زن مورد تجاوز قرار گرفته را به تجاوز جنسی و رفقای دیگر را به حمله تهدید کرده بود.
شعار تظاهرات بود: خشونت را متوقف کنید.

برای اینکه دقیقا متوجه شوید چه اتفاقی افتاده است ما تصویری از موارد مرتبط همچون تاریخچه سیاسی و مجموعه حوادث مرتبط را شرح خواهیم داد.
در ماه گذشته در اسکوات کلندستینا، چند فروشنده موادمخدر یک گروه تشکیل دادند؛ کلندستینا حیات خود را از ماه ژون ۲۰۱۸ آغاز کرد، بعنوان یک پروژه خودسازماندهی شده و آزادی خواهانه برای مهاجران.
گروه فروشندگان موادمخدر و چند حمایت کننده آنها، یک شرایط مستقل را برای خود از ترساندن بقیه ایجاد کردند.
آنها تلاش کردند که کنترل اسکوات را در دست بگیرند، همچنین تلاش برای نابود کردن آزادی و برابری آن جامعه توسط مانع شدن و بستن راه تصمیمات و تصمیم همان چیزی است که به جلسه قدرت میبخشد، همچنین ایجاد فضای رعب و وحشت و ایجاد آزار اذیت برای دیگران.
یکی از همین مواد فروشان فضای خودمختار زنانه را در اسکوات را برای چندین هفته مورد اشغال قرار داد در جهت مصارف شخصی خود.

در همان زمان، یکی از مواد فروشان دیگر از همین گروه که در این اسکوات زندگی نمی کرد، یک رفیق مهاجر و آنارشیست را فیزیکی و همچنین با استفاده از بیان کلماتی مورد حمله قرار داد
گروه فروشندگان موادمخدر این رفیق مهاجر و آنارشیست را مورد هدف قرار داد چون او از یک کشور مشترک با آن ها بود، او بجای سود بردن از محله و سازماندهی در راستای خطوط ملی گرایانه، تصمیم گرفت که در اکسارخیا بصورت سازماندهی شده و سیاسی علیه دولت، وابستگان دولت و همچین آنهایی که توسط فروش موادمخدر، در حال تخریب پایه و اساس پرولتاری هستند «یا کارگرانی که زیر خط فقر هستند».
به دنبال این حمله، وقتی گاره به جلسه کلندستینا برای اطلاع رسانی در مورد این حمله رفت، گروه فروشندگان موادمخدر بعنوان یک گروه متحد حضور یافتند و جلسه را مختل کردند، سپس آنها فریاد زدند، تهدید به قتل کردند و الفاظ سکسیم علیه آنارشیستی که در آن جلسه حضور داشت، گروه همراه آن آنارشیست و علیه جنبش به صورت کلی انجام دادند.

مدتی پس از این رویداد، جلسه کلندستینا تصمیم گرفت که آن چهار موادفروش را از اسکوات بیرون کند و خواستار اقدام برای انجام این تصمیم خود از کسانی شدند که تجربه مبارزه مشترک را در کناره آن ها داشته بودند.
کلندستینا در توصیح تصمیم خود این گزینه ها را ارائه داد:
۱-فروش موادمخدر در پارک اکسارخیا و نگهداری موادمخدر در اسکوات
۲-آزار و اذیت جنسی علیه یک دختر در اسکوات
۳-تهدید کردن ما و ساخت شرایطی که ما کاملا در اظطراب هستیم. تسلط داشتن و لغو کردن جلسات و ایجاد دعوا.
۴-استفاده از خشونت علیه یک عضو کلندستینا.

پس از اینکه مواد فروشان از اسکوات بیرون انداخته شدن و قبل از اینکه عملیات کاملا به پایان رسیده باشد، اسکوات کلندستینا توسط دو نفر از مواد فروشانی که بیرون انداخته شده بودند و همان موادفروشی که چندی پیش به رفیق آنارشیست حمله کرده بود، از بیرون به شکلی خشونت آمیز به اسکوات حمله کردند.
حملات بیشتری ادامه داشت با استفاده از سنگ و چیزی های دیگر، در مدت حمله این مواد فروشان که به تجاوز و قتل تهدید میکردند برخی نیز در حال دفاع از اسکوات بودند.
این حملات باعث توجه همسایگان شده و باعث شد که پلیس به خارج از اسکوات بیاید

یک روز بعد اخراج مواد فروشان، یک تیم حفاظت مشترک، متشکل از گاره، کلندستینا، پناهندگان سیاسی از کنفدراسیون آنارشیست های ایران و افغانستان و همبستگی کنندگان، در کنار هم مبارزه کردند، بصورت باز و با یک بدنه جمعی، ما گفتیم که از خودمختاری و همبستگی این پروژه جمعی و خودسازماندهی شده دفاع خواهیم کرد.
همه با هم پاسخ خود را در شرایط عملی دادیم به آنچه کلندستینا گفت که نیاز دارد، کلندستینایی که همه تلاش خود را برای حل مشکل در جلسه خود کرده بود، که توسط یک گروه گانگستر مورد فشار بودند و برای حل این مشکل خود خواستار کمک شدند.
همه با هم، از اسکوات دفاع کردیم و افرادی را از محله خود خارج کنیم که رفقا، زنان، حتی زنان حامله، مهاجران و مبارزان را به مرگ و تجاوز تهدید کرده بودند.

در طول روزهایی که کلندستینا در جنگ لفظی میان دو گروه مواد فروشان و مردم کلندستینا بسر میبرد، در طول این روزها و بعد از مواد فروشان یک عضو کلندستینا را به صورت عمومی تهدید به تجاوز و ریشخند میکردند که شجاعانه علیه آنها به پا خواسته بود.
مزدورانه مواد فروشان که در اسکوات بودند این تهدیدها را مخابره میکردند.
بیست روز پس از بیرون انداختن موادفروشان، آن دختر مهاجری که علیه مواد فروشان به پا خواسته بود و مشخصا تهدید به تجاوز شده بود، مورد تجاوز قرار گرفت.

در فرهنگ آزادی و برابری که ما برای آن مبارزه میکنیم، برگرداندنه خشونت به متجاوزگر یک عدالت است، تجربه ما در برخورد با تجاوز در جنبش، به ما نشان داده است که چنین چیزی غم انگیز است، آنچه بر جنبش مسلط است افرادی هستند که از این موضوع وحشت دارند، افرادی که از گرفتن مسئولیت آن نیز وحشت زده هستند و افرادی که شخص قربانی تجاوز را بعنوان شخصی لکه دار معرفی میکنند، بنابراین در این فرهنگ انجام مستقیم عدالت یک عمل انقلابی است.

ما یک جدال بد دیگر نیز از این تجاوز متوجه شدیم که آن دختر بعنوان یک هدف در جامعه کلندستینا قرار داشت به دلیل اینکه در مقابل این گانگستر ها بصورت قدرتمندانه مقاومت کرده بود. آن دختر زمانی که در معرض خطر بود به جامعه خود اعتماد کرده بود اما یکی از افراد همین جامعه این اعتماد را بصورت سنگینی زیر پا گذاشت.

گروهی که در کلندستینا با مواد فروشان دوست بودند و همچنین خوده این مواد فروشان از فرصت این رویداد استفاده کردند، از پشت زمینه سکسیم و مردسالاری استفاده کردند، در حقیقت از تمام این ها برای برگرداندن کنترل خود در محله و اسکوات استفاده کردند.
این تظاهرات، مرحله ای دیگر از حمله مواد فروشان به جنبش بود و تلاش دیگری بود در قرار دادن مهاجران زیر کنترل خود.
مواد فروشان به این نیاز دارند که از درآمد و کسب و کار خود محافظت کنند؛ مبارزه اسکوات، افرادی که علیه مردسالاری و کنترله مافیا در فضای عمومی می جنگند، تنها با این روش مواجه خواهد بود که به راه درآمد موادفروشان ضربه وارد کنند.
برای مواد فروشان این تظاهرات نقطه مهمی در جهت حفاظت از خود در جهت ساختن سپری خارج از بدنشان بصورت محافظه‌کارانه بود«مواد فروشان شما را سپر دفاعی خود کردند بدون اینکه خودشان واقعا وارد بازی شوند»

در حقیقت آن دختر حتی قبل از این موضوع، نه بصورت فیزیکی اما از جامعه رانده شده بود، به این نشان که قدرت طلبی مردسالارانه جامعه را دربرگرفته بود.
تجاوز و محکوم به تنهایی، تنها نشان از حضور حرکاتی از چند مرد بد نبود بلکه در حقیقت نشان از حضور برخورد و درگیری طبقاتی در جامعه این منطقه بود.
عدالت مستقیم علیه خشونت مردسالارانه این را به درستی متوجه جامعه کرد که این یک حرکت تنها علیه یک متجاوز نبود بلکه علیه سنت مردسالاری و تجاوز معمول بود.
این گروه پاسخ خود را سازماندهی کردند در راهی که فاشیست ها انجام می دهند در یک فضای عملی و محافظه کارانه با گرایش جامعه درجهت سودخواهی خود.
آنها کلاهبرداری از مشکلی کردند که آنرا تنها یک دختر معرفی میکردند که هنجار جامعه آنها را شکست«برای یک مثال وقتی گفته میشود همه مشکل ما تنها یک شخص یا یک گروه خاص است در حالی که چنین چیزی نمی تواند حقیقت داشته باشد» هنجارهایی در جهت قوی سازی ارزش های مردسالارانه و حذف آنهایی که از این دیدگاه معمول تلقی نمیشوند و دکمه ای به سوی ارزش هایی که برای کنترلی جدید هستند.
آنها این حمله را اینگونه متوجه شدند بعنوان حمله ای کلی به ساختن تسلط مردسالارانه و سنتی که قصد پیاده سازی این پاسخ را دارد و از آن استفاده کردند تا سلسله مراتب را بنیاد گذاری کنند.
یکی از عنصر های اساسی خانواده میل به امنیت است که تمایل به وضعیت موجود دارد
این تمایل به ایمنی و دیگر تمایلها به خود سازماندهی یک موضع ایسادن را یرای خانواده ها علیه خشونت فروشندگان مواد مخدر ایجاد کرد که باعث اختلال در اسکوات و خانواده‌ها را در معرض خطر داده بود. اما، هنگامی که نظم سنتی با دشمن (عدالت مستقیم علیه تجاوز جنسی) مواجه شد، تمایل به ایمنی، پشتیبانی برخی افراد را نسبت فروشندگان مواد مخدر اجباری کرد. دقیقا همین زمینه اجتماعی این فرصت را به کسانی داد که مایل به سلطه بودند با استفاده از سلاح های مبارزه (به عنوان مثال تظاهرات) اجازه صادر کردن دستوری ارتجاعی را داد.

بسیج گرایش های مردسالارانه علیه کسانی که در برابر آنها مقاومت می کنند، نظم جدیدی را ایجاد کرد. با تصمیم گیری برای تظاهرات، مشارکت اجباری همراه با چاشنی تهدید به اخراج که توسط یک گروه کوچک انجام شد،گروهی که آن را به کل افراد تحمیل کرد. این تهدید پس از تظاهرات با حذف افرادی که حاضر به شرکت در آن نبودند به اجرا در امد. این دقیقا همان شیوه دیکتاتوری است. تصمیم به اخراج فروشندگان مواد مخدر به طریقه ای دیگر انجام شد. این تصمیم از یک توافق بدست آمده از یک جنبش گسترده در شرایط مبارزه مشترک بدست آمد و پس از اجرا شدن ان، این عمل در جهت بحث برای کل افراد کلندستینا به اجرا در امد، که این قدرت را بدستشان داد تا خود را بدون داشتن سلسه مراتب و در فضایی ازاد سازماندهی کنند، جامعه مستقل از هر گونه تهدید، بر اساس چهار دیدگاه فوق که بیان شده بود، امروز دیگر وجود ندارد.

کنترل حرکت از طریق پیاده سازی مستقیم دولت و سرمایه در روابط روزمره و افزایش آنها، بخشی از مفهوم نظم است. کتیبه کوچک سلطه پا بر روی سطح میکرو، در زندگی اجتماعی چیزی است که بارها و بارها در برنامه های سرکوب و کنترل کامل شده است. دولت برای حفاظت از خود، آب و هوائی را ایجاد می کند که مردم در جهت رسیدن به کنترل بر یکدیگر با یک دیگر سر جنگ بردارند. در این حوادث یک شخص بهره بردار از مهاجران و تبلیغ کننده رسانه های اجتماعی فرصتی را برای توجیه مزخرفات خود علیه آنارشیست ها یافت و آن ها پراکنده کرد. در این اقدامات، ما می بینیم که منافع دولت و افرادی که علایق دولت را دارند چگونه در کنار هم قرار میگیرند.

تقاضا برای “توقف خشونت” در وضعیت تجاوز جنسی چیست؟ این به معنی خلع سلاح کردن کسانی است که در برابر سلطه مقاومت می کنند. این به معنای ادامه صلح مردسالارانه است، برای اجازه به تجاوز جنسی و بهره برداری از زنان بدون محدودیت است. هنگامی که فروشندگان مواد مخدر، همانند تمام کاسب کاران، از صلح صحبت می کنند، به معنای حفاظت و گسترش سود خود است، زمانی که فضای اجتماعی را فتح می کنند. این دولت است که در زبان صلح صحبت می کند؛ زیرا این صلح خوده انهاست که ما باید آن را حفظ کنیم تا انحصار خشونت را در دستان خود نگه دارند. هنگامی که صلح بعنوان یک تضاد با عدالت قرار میگیرد ، صلح خدمتگزاره نظم ثابت میشود. استفاده از عدالت مستقیم و از بین بردن مجرمان خشونت مردسالارانه، به ویژه در شرایطی که ما توصیف می کنیم، دفاع از خوده جامعه است. ما باید فضاهای اعتماد را برای مبارزه آماده کنیم.

خودمختاری اسکوات در تمام شرایط قابل دفاع نیست. شرایط این است که ما جوامع را برای آزادی و همبستگی ایجاد می کنیم. مهم این است که چگونه یک سازمان منطقه خود را تغییر می دهد: چه کاری انجام می دهد؟ خودمختاری به معنی فضاهای بسته نیست، که دیوارها به آنها اجازه می دهد که به حکومت برسند. خودمختاری سهم ما در ایجاد فضای نامحدوده بدون سلطه و بهره برداری موجه است.

جامعه در محله، جامعه اسکوات ها در سراسر قومیت ها و جنسیت ها و جامعه جهانی توسط مبارزانی علیه تمام قدرت و ستم ساخته شده است. ما متعهد هستیم که این مبارزه را با تمام وجود ادامه دهیم..

 

اسکوات گاره ۲۰۱۸/۱۰/۲۴

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۲- عصر آنارشیسم در تلگرام
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۵ – تلگرام آنارشیستهای مریوان
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم
۱۸ – کانال تلگرام آنارشیستهای کردستان - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۲۰- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۲۱- فیسبوک  “دختران آنارشیست افغان ”
۲۲- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۳– اینستاگرام آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان )
۲۴- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۵ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۶- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۷ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۸ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۹ – تلگرام جامعه دگرباشان فارسی زبان
۳۰ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۳۱- تلگرام آنارشیستهای مشهد
۳۲ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۳۳ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۳۴ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۷ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۸ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۹ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۴۰ – فیسبوک آنارشیستهای اهواز
۴۱ – فیسبوک آنارشیسم سبز
۴۲ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۴۳ – تلگرام قیام مردمی

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.