چرا رضا پهلوی در پیامش خطاب به جامعه مدنی ایران آنارشی هراسی می کند؟!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

در بخش هایی از پیام رضا پهلوی در این ارتباط اینچنین می خوانیم:

” یا ایران را بازمی‌سازیم و شرایطِ اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای و فرهنگیِ بازسازیِ نظام سیاسیِ آینده‌یِ آن را بر پایه‌هایِ استوارِ دموکراتیک با یکدیگر فراهم می‌آوریم؛ یا ناظرِ فروپاشیِ همزمانِ حکومتِ فرقه‌ای از یک سو و میهن‌مان ایران در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر خواهیم بود.”

“باری! ایران در دو راهی دموکراسی و آنارشی گرفتار آمده است. انتخابِ راه درست با ما ست.”

“دربرابر دوگانه‌ای چنین سهمگین، یعنی در دوراهیِ تضمینِ بقاء ایران در شکوفایی از طریق دادوستد نخبگان از یک سو؛ یا انقراض در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر ”

” فرصت گران و خطر در کمین است. تاریخ به ما آموخته که رویکرد حذفی به هرج و مرج منتهی خواهد شد. بازسازی یک اتوریته دموکراتیک در هرج و مرج ناممکن خواهد بود.”

“مطمئن باشید که در راه نزدیک کردن نیروهایِ ایران‌دوست و دموکراسی‌خواه به یکدیگر، همواره در کنار شما بوده و خواهم بود و از هیچ کوششی کوتاهی نخواهم کرد.”

نقدی بر پیام رضا پهلوی به جامعه مدنی ایران :

رضا پهلوی از دوگانه یا دو راهی دموکراسی و” آنارشی”صحبت می کند اما دوگانه یا دو راهی “دموکراسی “یا “دیکتاتوری “درست است چراکه در مقابل دموکراسی دیکتاتوری قرار دارد ( ولی اگر به دیکتاتوری اشاره کند آنگاه باید به سئوالاتی در باره دیکتاتوری دولت پهلوی نیز پاسخ دهد) و نه آنارشی که خود در جدال با دیکتاتوری است.

رضا پهلوی می نویسد ” ایران در دو راهی دموکراسی و آنارشی گرفتار آمده است”گویا منظورش این بوده که ایران درانتخاب دوگانه “دولتگرایی” یا ” مردم گرایی(جامعه گرایی) ” تصمیمش را گرفته و دست به انتخاب زده و این تنها آنارشی است که آلترناتیو مردمی در برابر نیروهای دولتگرا است و به همین جهت به آنارشی هراسی مبادرت ورزیده است.

رضا پهلوی با اینکه خود در آمریکا زندگی می کند یعنی تا به حال حتی نام “نوآم چامسکی” فیلسوف آنارشیست آمریکایی را نیز نشنیده است؟! آیا ” لئو تولستوی” نویسنده و آنارشیست روسی را نمی شناسند؟!آیا شاهین نجفی آنارشیست و سهیل عربی زندانی آنارشیست را نیز نمی شناسد؟!آیا اینان هرج و مرج طلبند؟!

رضا پهلوی فقط به نیروهای دموکراسی خواه اشاره دارد که منظورش فقط دموکراسی غیر مستقیم و دولتی است .

رضا پهلوی می نویسد “در راه نزدیک کردن نیروهای ایران‌دوست ودموکراسی‌خواه به یکدیگر،از هیچ کوششی کوتاهی نخواهید کرد.” نیروهای دموکراسی خواه یعنی” طرفداران دموکراسی غیر مستقیم و دموکراسی مستقیم” آما آنارشیستها که مدافع دموکراسی مستقیم هستند را هرح و مرج طلب می داند.

ارزیابی رضا پهلوی این است که ایران در دو راهی انتخاب بین ” دموکراسی غیر مستقیم وابسته به دولت ” با “دموکراسی مستقیم مردمی و خود گردان” قرار گرفته است و برای همین می نویسد : ” ایران در دو راهی دموکراسی و آنارشی گرفتار آمده است”

رضا پهلوی می نویسد : “دربرابر دوگانه‌ای چنین سهمگین، یعنی در دوراهیِ تضمینِ بقاء ایران در شکوفایی از طریق دادوستد نخبگان از یک سو؛ یا انقراض در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر ” اما تاریخچه آنارشیسم و روندی که در تاریخ پیموده است خلاف تعریف رضا پهلوی از آنارشی است و همه می دانند که آنارشی به مفهوم هرج و مرج طلبی نیست.

رضا پهلوی می نویسد : “یا ناظرِ فروپاشیِ همزمانِ حکومتِ فرقه‌ای از یک سو و میهن‌مان ایران در سراشیبیِ آنارشی از سوی دیگر خواهیم بود.” این بیانیه نشان می دهد که رضا پهلوی به شدت از پیروزی آنارشی وحشت دارد و فروپاشی نظام را با پیروزی آنارشی یکسان می پندارد و شانسی برای خود و دیگر دولتگرایان متصور نیست

همه می دانند که در “جامعه مدنی ایران ” گرایشات گوناگون وجود دارد و بخشی از آنها به آنارشی گرایش دارند ولی رضا پهلوی در پیام خود با آنارشی هراسی باز هم انتظار داردکه همه باور کنند که به نزدیک کردن نیروهای دموکراسی‌خواه به یکدیگر،از هیچ کوششی کوتاهی نخواهد کرد.

پاینوشت : لینکهای مرتبط

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی