برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

سه ستون اصلی ارتجاع در خاورمیانه مذهب، دولت، ملی گرایی

12 مارس مقالات

شهری با نیم میلیون نفر جمعیت در محاصرە است آنوقت کسانی پیدا می شوند کە می گویند این شهر و مردم و یگانهای مدافع خلقش باید استقلال خود را از قدرت های بزرگ بە ثبوت برسانند. اثبات استقلال هم بدینگونە ممکن است کە از امریکا نخواهند جلوی بمباران هواپیماهای ترکیە را کە با اجازە روسیە دارد اجرا می شود بگیرد و بە خود متکی باشند.

دشمنان عفرین چهار گروە هستند.

١ سنی گراها، در هفتە های گذشتە شاهد بودیم هزاران آخوند سنی در هزاران مسجد در سراسر جهان اسلام و بخصوص در ترکیە بر عڵیە مردم عفرین در مسجدهایشان دعا کردند و از خداوند خواستند کە آنها را بە مجازات برساند

سنی گرایان از ازبکستان و چچن و پاکستان و افغانستان و ترکیە و عراق و غیرە برای جهاد بە جنگ عفرین رفتە اند. جهادی چچنی کە پوتین را دشمن خودش میداند از خود نمی پرسد کە چرا با پوتین در یک صف قرار گرفتە است.

جهادی های شیعە هم هفتە پیش دوش بە دوش نیروهای پوتین در حال حملە بە یگانهای مدافع خلق در منطقە دیرالزور بودند.

٢ شیعە گراها از حشد شعبی عراقی و حزب اللە و سپاە پاسداران و قاسم سلیمانی گرفتە تا علی اکبر ولایتی و شخص خامنە ای

٣ پروروس ها و برخی ضدامپریالیست های منطقە

۴ ناسیونالیست ها یا دولت گرایان و هواداران دولت های منطقە مانند ناسیونالیست های ترک و ایرانی و عرب کە یا هوادار اردوغان و بشار اسد و پادشاە عربستان هستند یا هوادار سرداران عارف شیعە.

نقطە اشتراک یا نخ تسبیحی کە این چهارگروە را بە هم می پیوندد چیست؟

نقطە مشترک این است کە هرچهار گروە دولت گرا هستند و خواهان حاکمیت یک دولت مقتدر بر هستی مردم اند. جمهوری اشان یک ایسم اسلامی یا غیراسلامی را یدک می کشد

بزرگترین دشمن مردم در خاورمیانە دولت است .دولت های دزد و رانتخوار و خونخوار. خاک در چشم مردم نپاشید دشمن اصلی فاشیسم سنی یا شیعی است. سرمایەداری دشمن تمام مردم جهان است و در کشورهای دموکراتیک دشمن اصلی همان سرمایەداری است ا این درست.

اما در خاورمیانەای کە دولت در دست داعش سنی یا شیعی است دشمن اصلی نە سرمایەداری بلکە خود دولت غیردموکراتیک است کە باید سرنگون و براندازی شود

این هرچهار گروە سرچشمە تعفن موجود در منطقە هستند و نمایندە سە ستون ارتجاع در خاورمیانە یعنی ملی گرایی و هویت طلبی و مذهبگرایی.

مردم این منطقە نکبت زدە خاورمیانە بلاخرە روزی باید دشمنان واقعی خود را بشناسند.

 

صلاح عباسی

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است