برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

روسیه چه طرحی برای آیندە سوریه دارد ؟

21 ژانویه مقالات

یک
روسیە چە طرحی برای آیندە سوریە دارد؟

رفتار سیاسی اخیر روسیە پیشنهادهای این کشور در نشست های سوچی و آستانە را برای آیندە سوریە زیر سوال می برد

پانصد سال قبل ماکیاولی گفت کە در جنگ میان دو ارتش پیروزی یا شکست هر کدام بیش از آنکە بە برتری تجهیزات و نفرات بستگی داشتە باشد بە باور و ایمان بستگی دارد.

ماکیاولی از چندین جنگ مثال می آورد کە در آن طرف زورمند و مجهز بە تسلیحات بهتر و برتر بە دلیل آنکە نفراتش مزدور هستند و اجیر شدەاند و برای پول می جنگند از لشکری با توان نظامی بسیار ضعیفتر شکست می خورد چون سربازانش از سر باور و فقط بخاطر عقیدە می جنگند.

بە عقیدە ماکیاولی این خرد و شهامت و باور است کە هنر جنگاوری و دلیری و کاردانی نە تنها در جنگ بلکە در ادارە کشور را نیز موجب می شود.
ماکیاولی بە مجموعە این صفات کە بانی و پدیدآورندە لیاقت هم در عرصە نبرد و هم در عرصە ادارە کشور است ویروتو نام می نهد.

ویرتو درهم آمیختگی تدبیر و خرد و هنر و شهامت است. ویروتو جمع شدن خرد و بزرگی و شجاعت توامان است.

تغییری کە از زمان ما نسبت بە دوران ماکیاولی صورت گرفتە است این است کە نقش تجهیزات بە مراتب از باور و ایمان مهمتر شدە است. امریکا در نهایت در اثرایمان مردم ویتنام بە حقانیت اشان شکست خورد اما برتری نظامی اش برای ویتنامی ها خانمان برانداز بود.

شرایط جهانی اجازە وقوع یک جنگ بزرگ را بە ترکیە نمی دهد، سوریە همین حالا یک ویتنام را پشت سر گذاشتە است. روسیە از همین حالا شریک جنایت های دولت ترکیە محسوب می شود. مسلما اهداف روسیە با ترکیە متفاوت است و هدف اصلی افزودن بر قلمرو نفوذ اسد است. اما بە چە قیمتی؟
سخنگوی روسیە گفتە است کە بە ترکیە اجازە حملە نمی داد اگر امریکا طرح ایجاد کمربند مرزی را در طول مرز سوریە و ترکیە پیش نمی کشید. یعنی امریکا و کردها از حد خودشان پا فراتر گذاشتەاند و روسیە اجازە نمی دهد توازن از این بیشتر بە نفع کردها بهم بخورد.

از دو سال پیش تا کنون شاهد پیروز یهای پی در پی یگانهای مدافع خلق با حمایت امریکا و گستردە شدن قلمرو نفوذشان بودیم. برای حزب اتحاد دموکراتیک استراتژی اصلی همزیستی خلق ها در یک سوریە فدرال بود و نە یک دولت کردی.

اما روسیە چەطرحی برای آیندە سوریە دارد؟

آشکار است کە باقی ماندن اسد و حزب بعث در قدرت با هیچ طرح دموکراتیکی همخوان نخواهد شد .
هیچ جای شک و شبهە ندارد کە روسیە مانع تحقق طرح امریکا برای آیندە سوریە است و واضح است کە در طرح امریکا جایی برای ایران و اسد نخواهد بود.

دو

رفع تشنگی با خون

کردها در سوریە در جایگاە قربانی حوادث یا تاریخ یا قدرت ها و دولت ها قرار ندارند. ارادە سیاسی و نظامی اشان در دست خودشان است. حتی در دوران سخت جنگ کوبانی هم قربانی بودن را نپذیرفتند و بە سختی دست بە مقاومت زدند.

در چند هفتە گذشتە مخاطب ترکیە در درجە اول روسیە بودە است. عکسی وجود دارد کە در آن فرماندهان و ژنرال های نظامی ترک در هفتە پیش مقابل همتایان روسی خود نشستە اند.ژنرال های روس خندان و ژنرالهای ترک پکر و دمغ در عکس ظاهر شدەاند. موضوع بحث هم حق مسلم ترکیە برای تامین امنیت مرزها و حقوق اقلیت ترکمن و بقیە نگرانی های ترکیە در رابطە با شمال سوریە است.

ژنرالهای روس می خندند چون ترکیە چیزی را از آنها می خواهد کە خود در کریمە بدون اجازە گرفتن از کسی پیادە و اجرا کردە بودند و ترکیە در سالهایی کە شکاف بین دو ابرقدرت اجازە دادە بود همان طرح را در قبرس پیادە کردە بود.

قبرس یکی از افتخارات سیاسی و نظامی و ملی ترکیە است.

ناسیونالیسم همیشە برای رفع احساس حقارت و خودکم بینی نیاز بە افتخارات ملی دارد . در کشورهای دموکراتیک این نیاز از راە های دیگر برآوردە و متحقق می شود.مثڵا طرح های علمی و عمرانی،کشفیات و اختراعات جدید یا مدالهای ورزشی و حتی کم شدن تورم می تواند جوابگو باشد و بە قول جمهوری اسلامی عزت و کرامت را بە مردم بازگرداند.

حالت استهزا و نیشخند ژنرالهای روس دقیقا بە درک همین نیاز ناکام همتایان ترک بر میگردد. ما بە عنوان فرماندهان ملی روس بە منبع میل یا بە بتوارە و فتیش یا ابژە میل دسترسی داریم و هرازگاهی با سخنرانی رفیق پوتین راهی عالم ژوئیسانس می شویم و اما ژنرالهای ترک در مقابل هر روز مجبور بە شنیدن سخنان شداد و غلاظ اردوغان هستند کە ترجیع بند تقریبا تمامی آنها همان شاە بیت نمی گذارند، بر علیە امنیت ملی ما توطئە می کنند، مرزمان با سوریە نا امن است، پاسخ امریکا را خواهیم داد، از روسیە می خواهیم کە و…. و … است

روس ها می خندند چون نیازی بە اجازە گرفتن ندارند و دیگران باید از آنها اجازە بگیرند.

و روس ها بلاخرە بە ترک ها اجازە دادند تشنگی اشان را سیراب کنند.

در نهایت سازش دو ابرقدرت بر سر مخرج مشترک را توازن قوا تعین می کند.

بە همین دلیل بە نظر می رسد کە سکوت امریکا موقتی باشد.

 

صلاح عباسی

 

———————————————–

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است