مطلب دریافتی - مراد شیخی

انتخابات در جمهوری اسلامی غیر قانونی است!

13 آوریل مقالات

وقتی اسب های توانا اجازه ورود به میدان مسابقه را نداشته باشند، هر الاغی میتواند به خط پایان برسد. «وینستون چرچیل»

در واقع این نقل قول از چرچیل اشاره مستقیمی به بسیاری از واقعیت های اجتماعی زندگی مردم و شکل حکومت ها و سیاست ها در کشورهای مختلف جهان دارد.

و اما آنچه که به ایران کنونی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بر می گردد این است که از زمان تاسیس  جمهوری اسلامی در ایران مسئله ای بنام انتخابات تنها یک جنبه نمایشی و عوام فریبانه  بیشتر ندارد. و ریاست جمهور در سیستم پیچیده و مافیای تحت کنترل امنیتی ها و اطلاعاتی های پشت پرده و ولایت فقیه عین یک عروسک خیمه شب بازی برای پیشبرد کلیت سیاست های جمهوری اسلامیست. نمونه مستندش هم ادعای محمد خاتمی است که بعد از ۸ سال از پایان ریاست جمهوری خود به صراحت گفت که بنده چیزی در اندازه یک تدارکاتچی بیش نبودم!

چرا حکومت جمهوری اسلامی نیاز به رئیس جمهور دارد؟

در طول حدود چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی و با استناد به عملکرد و جنایت های انجام داده ( بیش از ۱۲۰ هزار اعدامی و تیرباران و خاوران های زیاد در جای جای ایران)، قوانین بر علیه زنان و زن ستیزی اسلامی، و سرکوبگری ها و بی توجهی های آشکار به ابتدای ترین حقوق انسانی و بشری مردم توانسته است که تا به هم اکنون سرپا بماند و حکومت کند. همه ما میدانیم که هرگز جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم ایران نبوده است و  آرای انتخاباتی که  اصلاح طلب اسلامی و یا اصول گرای اسلامی  انتخاب شود نیز نمیتواند کمترین تاثیری بر سیاست های سرکوبگرانه و فاشیستی اسلامی پشت پرده حاکمیت داشته باشد. این مسئله عین واقعیت است. و مافیای پشت پرده سیاست های جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف از پیش تعئین شده و یا برنامه های آینده اش نیاز قانونی و مبرمی به وجود دروغین نهاد ریاست جمهوری دارد. نهادی که میتواند تا اندازه ای ارتباط جمهوری اسلامی با عوام و ایرانیان  غیر خودی حکومتی و معترضین را حفظ کند. از طرف پشت پرده ای ها اریاست جمهوری و وزیران کابینه اش اجازه دارند که به  اکثریت ستمدیده و کارگران روزمزد وعده روزهای بهتر برای آینده را بدهند. مخصوصا در زمان قبل از انتخابات اجازه دارند که بعضی از خط قرمز های حکومت را نیز رد کنند. اما عملا بعد از پایان انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تمام وعده های داده شده پس از یک ساعت از انتخابات گشته شده نادیده گرفته میشود. چرا که دیگر مردم ایران هیچگونه دسترسی به مسئولین جمهوری اسلامی نخواهند داشت که بخواهند به خواست های قبل از انتخاباتشان رسیدگی شود. و به همین سادگی همه چیز پایان یافته قلمداد میگردد… و تا چهار سال دیگر که دوباره جمهوری اسلامی سناریوی دیگری برای انتخابات بعدی بنویسد…

توضیح بیشتر در این ارتباط اینکه بعد از پایان اتخابات همه مسائل به روز اول ماه های قبل از انتخابات بر می گردد. به روز اول و زمانی که همه چیز در ایران به غیر از اطاعت کردن بی چون چرا از قوانین تحمیلی  اسلامی ممنوع شده است. منظورم از همان اوایل دهه خونین شصت است. از پایان انتخاب ریاست جمهوری به بعد هرگونه تجمع مردمی و کارگران غیر قانونیست. از نظر سیاستمداران رژیم هرگونه اعتراضی به سیاست های جمهوری اسلامی برابر با دستگیری و تشکیل  پرونده سیاسی و امنیتی و ضد انقلاب و برانداز محسوب میشود… بعد از انتخابات  مجموعه جمهوری اسلامی که یک حوزه اش هم نهاد ریاست جمهوریست در قالب یک سیاست واحد به کارهایشان ادامه میدهند. از این تاریخ به بعد همان کسانی که تا زمان قبل از انتخابات مبلغ و مشوق مردم برای حضور در انتخابات بوده اند و اگر بخواهند از همان خطوط قرمز های که تا قبل انتخابات آزاد بوده است بگذرند، نهاد دیگری از حکومت بنام اطلاعات و امنیتی های پشت پرده که همه کاره و گردانندگان این مجموعه نظام اسلامی هستند وارد میدان میشوند و آنن شخص معترض را ستگیر میکنند… و زندان و شکنجه و محکومیت و محرومیت های اجتماعی…  و  از  آنطرف نیز عکس العمل نهاد ریاست جمهوری در سکوتی معنا دار است که میفرمایند که قوه قضائیه مستقل از دولت عمل ما میکند! حکومت ما معنای کامل یک حکومت دمکراسی اسلامی است؟؟؟تعدادی از این افراد را میشناسم که در انتخابات دوره اول حسن روحانی با خود من  بعنوان مدافع انتخابات و در همین فیسبوک بحث کردند و متاسفانه  الان هم به عنوان زندانی سیاسی در زندان هستند.

به موضوع بحثمان که برسیم اینکه  برای همین است که بنده معتقدم که انتخابات در ایران بر اساس قانون نیست و در اندازه یک دروغگوی و سیاه نمای پلتیک برای نشان دادن ظاهری از حکومتی اسلامی که در آن همه چیز توسط مردم انتخاب میشود، است.

و یک مورد دیگر از اینکه انتخابات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی غیر قانونی است اینکه اصولا چنین انتخاباتی تنها در حکومت های سکوبگر مورد تائید است و نه در کشورهای دمکراتیک دنیا. در ایران فعالیت احزاب سیاسی مخالف با سیاست های جمهوری اسلامی ممنوع است. بهای ها که یک جمعیت چند میلیونی ایران را تشکیل میدهند حق هیچگونه ابارز نظری را ندارند و بسیاری از آنها نیز بدلیل محرومیت های فراوان اجتماعی و قانونی اسلامی بناچار از ایران خارج شده اند و در کشورهای غربی و غیر ایرانی پناهنده شدند. بر طبق قوانین اساسی زنان در انتخابات ریاست جمهوری نمیتوانند شرکت کنند. شخصیت های مستقل مخالف جمهوری اسلامی حق شرکت در انتخابات را ندارند. بنابر این اصلا اسم این چیزی که جمهوری اسلامی هر چهار سال یک مرتبه براه می اندازد را نمیتوان انتخابات مردمی گذاشت و بلکه انتخابات از میان خودی ها و موافقین با ولایت فقیه و قبول داشتن کلیت سیاست های جمهوری اسلامی و ادامه دادن به عمر جمهوری اسلامی است.

و کلام آخر اینکه با توجه به توضیحات  بالا سوآل اساسی این است که  با این شرایطی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست هایش برنامه ریزی کرده است، چه لزومی دارد که اکثریت غیر خودی از دیدگاه رژیم  دوباره که در انتخاباتی که  نتیجه اش هم از قبل معلوم است شرکت کنند؟ و چرا ما ایرانی ها باید که  بر علیه زندگی و آینده و ذلتی که جمهوری اسلامی بر ما تحمیل میکند، تن در می دهیم؟ و بقول معروف اینکه چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ آیا وقت آن نرسیده است که برای یک مرتبه هم شده باشد یک تصمیم جدی و به احترام حقوق مسلم انسانی خودمان  بگیریم و به سیرک انتخاباتی جمهوری اسلام نه بگوئیم؟

رای من نه به سیرک انتخابات جمهوری اسلامی، و مبارزه برای رسیدن به آزادی در ایران و بزیر کشیدن رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است.

مراد شیخی

چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
۱۲-۰۴-۲۰۱۷

—————————————————————————————————————————————————————————————

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism
۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

twitter.com/asranarshism
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکور - Anarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik
۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com
۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام  - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/
۲۰- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan
۲۱- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873
۲۲- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht
۲۳– آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy
۲۴- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2
۲۵ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr
۲۶- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist
۲۷ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism
۲۸ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism
۲۹ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM
۳۰ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists
۳۱- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera
۳۲ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
۳۳ – آدرس بلوک سیاه - Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
۳۴ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera
۳۷ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist
۳۸ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour
۳۹ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387
۴۰ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113
۴۱ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است