سخن روز : بنویسیم از بمباران های دولت ها ، یا همان قدرت مداران غارتگر

۶- آنارشیسم تنها آلترناتیو ممکن است

Text Size

بنویسیم از ستمی که به انسان مَی رود در بی عدالتی این جهان .
و باز بنویسیم  از بدن هایی دیگر…
از بدن های ویران شده ی انسان ها

بنویسیم از بدن های مسموم شده ی بی جانِ کودکان در بمباران ها ی دولت ها ، یا همان قدرت مدارانِ غارتگر
بنویسیم
از بمباران ها بنویسیم
در هیروشیما ،
در غزه
در موصل
در حلبچه ی کردستان
از اخرین بمب شیمیایی در سوریه
بنویسیم  از خطر بمب های دیگر در راه
بنویسیم از بدن های لت و پاره و خرد شده
بنویسیم از بدن های درب و داغون و تحقیر شده  .
بنویسیم  از همه ی  بدن هایی که شکنجه مَی شوند و جان می دهند از بی عدالتی در این جهان.
از ویرانی بدن ها بنویسیم .

بنویسیم از بدن هایی دیگر . …
ازبدن نازنین ِزجر کشیده ی ِِپروانه و نازلی و رؤیاها در تابوت  قیامت»، «قبر»، »، «قفس»، «جعبه» و «قرنطینه» لعنتی “حاج داوود” در زندان حکومت اسلامی ایران بنویسیم .
بنویسیم از دردها … از این بدن ها …
از همان شاهدان و گواهان ِستم .

بنویسیم از بدن هایی دیگر …
بنویسیم  از بدن های شکنجه شده ی عزیزان و رفیقان در زیر خاک خاوران بنویسیم

و بنویسیم از بدن هایی دیگر.
از بدن های دزدیده و خفه شده ی نویسندگان محمد جعفر پوینده و بدن محمد مختاری  ها …

و بنویسیم از بدن هایی  دیگر…
از بدن های اویزان شده بر چوبه های ی دار إعدام ..
از بدن فرزاد کمانگر ها و .. شیرین ها
بنویسیم از رنج و درد همه ی بدن ها
بنویسیم ازبدن هایی دیگر ..
از بدن های تجاوز شده در پستوهای زندان ها
در دههه ی شصت و در کهریزک
و هم اکنون هم در دیگر زندان ها
بنویسیم از بدن های رها شده پس از شکنجه  تنها و بیکس
بی نوازش ، پردرد و تنها
بنویسیم ، بنویسیم ، بنویسیم
از درد ِاین بدن ها بنویسم هنگام ایستادن ، ِنشستن  و …هرگز نیاسودن .
بنویسیم از  فریاد ِاین بدن ها  ” از دردی بی پایان
بنویسیم که دردی ست جانگداز ، بی درمان  بی پایان

بنویسیم از بدن هایی  دیگر
از بدن های  سنگسار شده ی زنان از احکام اسلامی ضد زن بنویسیم
..
بنویسیم از بدن هایی که  قتل عام هولاکوست از اناق گاز ، از نسل کشی یهودیان بنویسیم

از نسل کشی أرامنه در امپراطور ی عثمانی بنویسم

بنویسیم از بدن هایی دیگر….
از نمایش گذاشتن بدن ِخونین و مصلوب شده ی الله قلی ،مبارز قشقایی  در سال ۶٢ ، در ایران ..

بنویسیم باز هم از بدن های دیگر …
از بدن  ترور شده گان
از بدن غلام کشاورزها و بدن های سلاخی شده فریدون فرخزاد و پروانه فروهرها

و بنویسیم از بدن هایی دیگر
از بدن های به اتش کشیده و سوزانده  شده  از بدن  کریم پور شیرازی بنویسیم

بنویسیم از بدن های رفته به اتاق گاز اشویتسم بنویسیم

بنویسیم از بدن هایی دیگر
بدن های بی جان  پناهجویان ِغرق شده در دریاها ،
بدن هایی در جستجوی ساحلی   أمن ..
از بدن های ناکام کبود و باد کرده ی بی رنک  بنویسیم
بنویسیم
و بنویسیم  ..
باز هم از بدن های ِ در بدرِ پناهجویان
هنگام فرار در دم مرزها
باز هم  ، باز هم بنویسیم از بدن  سرمازده و یخ زده پناهجویان نیمه جان در پشت سیم خاردار و دیوار مرزها

و بنویسیم از بدن هایی  که حک می کنند درد را برای همیشه در زیر پوست و گوشت و رگ  بند بند خود تا لحظه ی  .. پایان
که دردی ست بی درمان .
بنویسیم از مرتبط بودن همه ی این بدن های ویران شده  از بی عدالتی   در این جهان .
بنویسیم.  بنویسیم .از هولناکی این جهان نابرابر
تا دیر نشده همگی بنویسیم
بنویسیم .. تا هنوز بمب هایشان را بروی ما نریخته اند بنویسیم .
بنویسیم این جهان را باید زیرورو کرد و از نو ساخت.

پاینوشت : #آنارشیسم_تنها_آلترناتیو_ممکن_است

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل