پیروزی ترامپ، بیداری طبقه کارگر از دنده راست!

پیج کارگران آنارشیست ایران

Text Size

بگذار طبقات حاکم دربرابر یک انقلاب کمونیستی برخود بلرزند.، پرولترها برای ازدست دادن در آن جز زنجیرشان چیزی ندارند بلکه دنیائی برای فتح کردن دارند.

بیش از یک قرن ونیم از این گفته مارکس در مانیفیست میگذرد اما پرولتاریا همچنان زنجیر در گردن در بازار مکاره فروش نیروی کار حاضر می شود وزندگی ونیرو وتوان ودانش واندیشه اش را به سرمایه دار در برابر مزدی که به زحمت کفاف زندگی اش را میکند واگذار میکند.

اما فراخوان مارکس به انقلاب مشروط به رشد نیروهای مولده وگسترش پرولتاریای صنعتی وتوسعه متناسب با اقتصاد بازار آزاد شد و تز علمی بودن مارکسیسم و پیش بینی های پیامبر گونه به قسمت مهمی از باور و استراتژی جریان سوسیالیستی در آمد و عنصر اراده انسانی فاقد وجه علمی و ایدئولوژیک پنداشته شد .

واین چنین بود که انتظار برای وقوع انقلاب به مثابه امید و آرزو وباور شبه مذهبی برای نیروهای چپ درآمد و در روند آگاهی بخشی و روشنگری و تلاش و مبارزه طبقاتی وقفه انداخت.

پیروزی و افول مارکسیسم لنینیسم بدون توجه به عنصر آزادی و نقش طبقه کارگر در رهایی بدست خویش و تاکید بر روشنفکران حزبی ، مزید برعلت شد تا جریان مبارزه طبقاتی بالاخص در آمریکا به عنوان کشوری با بیشترین سطح توسعه اقتصادی و صنعتی دچار افول گرددو اتحادیه های وسندیکا های کارگری از ماهیت انقلابی تهی گشتند و خود ابزاری دردست صاحبان سرمایه برای دفاع از مناسبات استثمارگرانه بورژوازی درآمدند.

اما این به معنای رضایت از وضعیت موجود نبود بلکه نارضایتیها با شکل و شمایلی دیگر با امید بستن به تغییرات از بالا از طریق دگرگونی در طرحها و برنامه های اقتصادی ظاهر شد و هربار با انتخابات کاندیدی که بخشی از شعارهایش را به مطالبات کارگری اختصاص میداد میتوانست طبقه کارگر را همراه کند این موضوع در بیشتر دمکراسی های لیبرال مبتنی بربازار ازاد یک پیده عمومی است .

اما کسانی پیدا میشوند که با رنگ و لعاب بخشیدن به این ادعا ها و اصرار بر توانایی در تغییر اوضاع و بهبود معیشت و اشتغال راه حل را در دستان خود اعلام میکنند و با فرافکنی تقصیر را به گردن خارجی ها و جهانی سازی سرمایه وبی توجهی به تولید داخلی عنوان میکنند وبا هیاهو وجنجال زیاد طبقه کارگر را با دادن وعده سرخرمن و افزایش دستمزد ورفع بیکاری با خود همراه میکنند و هربار این طبقه کارگر است که زنجرهایش قرص تر وسفره اش خالی تر و رمقش برای مبارزه و امیدش برای پایان بخشی به زندگی نکبت بارش کم رنگ می شود .
پدیده ترامپ یکی از موارد اخیر بود که با همراهی طبقه کارگر باعنصری به شدت راست و ضد منافع طبقاتی اش مواجه شد و با ترسیم نقشه راه برای برون رفت از بیکاری وکمبود مشاغل و قدرت خرید مردم با کاهش مالیات و افزایش اشتغال و جلوگیری از ورود مهاران و بازگرداندن شرکتهای صنعتی به داخل ناضایتی طبقه کارگر آسیب دیده از بحرانهای سرمایه را به خودش جلب کرد.
شاید به همین دلیل هم فرانسیس فوکویاما در تازه‌ترین مقاله خود در مجله «فارین افرز» رمز پیروزی ترامپ را گرایش طبقه کارگر سفیدپوست به این نامزد جنجالی انتخابات می‌داند.

از نگاه فوکویاما این طبقه در شعارهای ترامپ راهکارهایی برای حل بی‌عدالتی‌های فزاینده‌ خود می‌دیدند.

به‌نظر می‌رسد که اندازه و کیفیت این آسیب اقتصادی که فوکویاما آن را ناشی از پیشرفت فناوری و جهانی شدن می‌داند، آن‌چنان بوده است که گسل‌های جمعیتی، قومیتی و نژادی در حاشیه قرار گرفته‌اند.
فوکویاما در یادداشت خود می‌نویسد که ترامپ در این انتخابات دو مشکل نظم سیاسی در آمریکا را شناسایی کرد؛ یکی بی‌عدالتی فزاینده که به طبقه کارگر ضرباتی سنگین وارد کرده است و دیگری تسخیر نظام سیاسی از سوی گروه‌های ذی‌نفع. به همین دلیل هم پیروزی ترامپ با تکیه بر طبقه کارگر سفیدپوست به دست آمد.

چرایی این گرایش به راست در طول تاریخ بعداز انقلاب صنعتی و حرکت برخلاف منافع طبقاتی شاید واجد علل فراوانی باشد که طرح تنها فرصت زیادی بطلبد ، اما از بعد نگرش به مبارزه طبقاتی شاید جریان چپ مقصرترین علت باشد به دلیل بی افقی وتسلیم شدنش به انتظار سپری شدن دوران خودبخودی گذار به سوسیالیسم به واسطه صنعتی شددن و…

براساس آموزه های مارکسیسم علمی که اتفاقا بیشتر بعد از مارکس و توسط انگلس ،کائوتسکی ، پلخانف ، لنین ، استالین و دیگران تشدید شد ،سازمان دهی از پایین و همبستگی و هم سرنوشتی طبقاتی به فراموشی سپرده شده و ارزشهای قومی ، قبیله ای ، نژادی و  مذهبی در درون طبقه کارگر رشد بیشتری یافت و انترناسیونالیسم به محاق فراموشی سپرده شد.

و این گونه است که سرمایه دار استثمارگری چون ترامپ خود راسا بر مسند قدرت می نشیند تا بیشتر از پیش شیره جان طبقه کارگر را بمکد و قوانین را بیشتر به نفع بورژوازی سامان دهد و دست آوردهای طبقه کارگر را مانند بیمه درمانی و بیکاری و حمایت های اجتماعی و رفاهی روز به روز بیشترکم کندتا طبقه کارگر در چاهی که خود درکندنش نقش داشته است فرو افتد.

این موضوع قابل تعمیم به همه کشورها  وطبقه کارگر در مقیاس جهانی است به همین دلیل در نبود جریانی انقلابی و ضد سرمایه در بحرانهای سرمایه داری فاشیستها قد علم می کنند.

منبع : فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل