حسن سیسختی ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ از ۲۱ سالگی در زندان است و بیش از ۸ سال محروم از حتی یک روز مرخصی

به گزارش Voice of prisoners of conscience صدای زندانیان سیاسی

Text Size

حسن سیسختی بیست و یک سال داشت که دستگیر شد ، حالا نزدیک به سی سال دارد ، بیش از هشت سال در زندان محروم از حتی یک روز مرخصی

ﺣﺴﻦ (امین ) ﺳﯿﺴﺨﺘﯽ، ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﺭﺷﮑﻨﯽﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

او ﺍﻫﻞ ﺷﯿﺮﺍﺯ است و ﺩﺭ ﯾﮑﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۸۷ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲ﺍﻟﻒ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ . ﻭﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺎﯾﺒﺮ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲ ﺍﻟﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﯾﮑﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۹۰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۱۵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ . ﺣﮑﻢ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﺴﻦ ﺳﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮﺭﻥ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮﻡﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

#حسن_سی_سختی
#حقوق_بشر #ایران

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم  The names and addresses that related to anarchism era website


۱۴۶۷۲۸۵۱_۶۹۳۳۰۷۲۳۷۴۹۹۲۸۳_۱۵۵۷۱۵۳۰۲۵_o

 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوکعصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوکآنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوکآنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوکآنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳ – فیسبوک صدای زندانیان سیاسی

https://www.facebook.com/SupportPoliticalPrisoners

 

۱۴- صدای زندانیان سیاسی در تلگرام

telegram.me/VoiceOfPrisonersOfConscience

 

۱۵ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

 

۱۶- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

 

۱۷ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۸ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

 

۲۰- گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

 

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل