نه ، انجلینا جولی هیچ شباهتی به آسیه رمضان (ویان انتریکی) ندارد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

خود برتری اروپایی ، یا همان فنومنی که از ان بنام اگوسنتریس غربی نام می برده می شود وقتی که با تبلیغات منفعت جویانه بازار همراه شود این جرات را هم پیدا می کنند که از “آسیه رمضان ” دختر جانباخته روژوا به نام “أنجلینا جولی کرد ” نام ببرند و با تیتر درشت بنویسند” أنجلینا جولی کرد توسط داعش کشته شد .
و چنین سطحی نگری ، که معیار و ارزش انسان را در زیبایی و شباهت های ظاهری جستجو می کند و مختص تبلیغات بازار و سرمایه است را به نمایش بگذارند.
.
مدتها بود که رسانه ها و بخصوص روزنامه های معروف پر تیراژ دنیا در منعکس کردن اخبار واقعی روژوا و مبارزین مناطق کرد نشین سوریه و ترکیه همگی در سکوت بوده اند .
اما به محظی که توانستند از خبری ، که با معیارهای سطحی بازار جور در بیاید با برجسته کردن شباهت یک دختر مبارز جان بأخته به انجلینا جولی ،و به منظور بازارگرمیً بیشتر برای هنرپیشه خود ، عکس او را در پرتیراژ ترین روزنامه ها از جمله فیگارو و تایمز و همچنین در اکثر روزنامه های محلی کشورهای غربی به چاپ رساندند .

سوْال ما اینست : مگر” آسیه رمضان ” تنها دختر مبارز روژوا بوده که جان بأخته است ؟ مگر آسیه رمضان تنها دخترمبارز زیبا ی روژوا بوده که جانباخته است ؟ چرا که چون تا به حال شبیه به “خودی ” تان را نداشته اید بروی هیچ عکس و نام دختران دیگر مبارز جان بأخته اینگونه تمرکز نکرده و خبر را پخش نکرده اید ؟! ؟
از طرفی هم می دانیم که دولت ها و سیاست های بورژوازی مدت هاست که تلاش کرده اند که “انجلینا جولی ” فقط به عنوان یک هنربیشه زیبا مطرح نباشد و از او یک شخصیت اومانیستی و خیر خواه و حقوق بشری هم بسازند
.
یادمان باشد که أنجلیناجولی گاهی با حجاب در کشورهای اسلامی حضور پیدا می کند و مثلا ناجی زنان مسلمان می شود و گاهی هم عکس های او در پارلمان اروپا به منظور سفیر صلح , سر تیتر اول مجله ها و روزنامه ها می شود .
همان روش کلاسیکی که بورژوازی برای رد گم کردن در میان مبارزات واقعی انسان ها ،چهره های بدلی را می سازد و از ان چهره هااستفاده سیاسی می کند .

به شما رسانه های غربی باید گفت
انجلینای شما، بخاطر دین اسلام روسری را برسر می کند که نماد ارتجاع است. اما ” آسیه “دختر مبارز روژوای ما ، در مقابل همان ارتجاع سیاه اسلامی می ایستد و می جنگد و جانش را از دست می دهد .

به شما رسانه های غربی باید گفت
ارزوی أنجلینا جولی ها باید باشد که به مانند این دختر مبارز ، نه از نظر شباهت صورت ظاهری ،بلکه چون “هستی ” او زیبا باشند .

به شما رسانه های غربی باید گفت
شما صورت زیبای “أسیه ” را دیده اید و یک بَدَل ظاهری را بنام انجلینا معرفی می کنید . روح و فکر زیبای أسیه را ، شهامت و مقاومت و مبارزه أسیه را ، با چه کسی از خودی هایتان می توانید در شباهت بَدَل بزنید و مثال اورید ؟

به شما رسانه های غربی باید گفت :
فریادِ هر چه زن ، زن ِپیکار و رزم هستند این دختران ما، دختران روژوا
تفنگ در دست، شانه به شانه ی هم، مبارزان پیشگام، چون سرو، سر بلند، ایستاده اند این دختران ما، دختران روژوا

به شما باید گفت :
دخترانِ” چه گوارا ” هستند این دختران ِما دختران ِروژوا

‎به شما رسانه های غربی باید گفت
چشم و چراغ و آرزوی بی شماران انسان، انسان های آزاده و ایستاده هستند. این دختران ما، دختران روژوا
:
‎به شما رسانه های غربی باید گفت :
‎کبوتران سپیدِ آسمان ازادی ، بشارت دهنده گان کردستان آزاد جهان فردا هستند این دختران ما،دختران روژوا
‎به شما باید گفت :

‎اری
زیباتر از پنجه ی افتاب،
‎روشن تر از ماه،
‎غران تر از طوفان،
‎سریع تر از برق و باد،
‎چابک تر از غزال،
‎ستاره های سرخ آسمان آزادی هستند این دختران ما، دختران
‎روژوا

چشم و چراغ دنیای ما، دنیای
‎برابری طلبان و عدالت خواهان هستند این دختران ما، دختران روژوا
‎سازندگانِ شوراها، همان شوراهای مردمی هستند این دختران ما دختران روژو

‎هر کدامشان به تنهایی، به تنهایی هم، یک چه گوارای زمانه هستند
‎این دختران ما. دختران روژوا
‎ به شما باید گفت : تاریخ مقاومت و آزادی خواهی را دوباره بازنویسی کرده اند این دختران ما
‎دختران روژوا
به شما باید گفت .:
‎ مظهرِ همان کرد ِمبارزِ حماسه های تاریخ هستند این دختران ما، دختران روژوا
‎.تا اخرین گلوله ی تفنگشان، هماننگهبانان سرزمین پرافتخار کردستان هستند این دختران ما، دختران روژوا
در یک کلام به شما باید گفت به غارت گری پایان دهید و بس کنید !
دختران پارتیزان ،دختران پیشمرگه، دختران کوبانی ، دختران چریک ، دختران گریلا ، دختران ی پ ژ ، دختران روژوا به هیچ کسی جز به خودشان شباهت ندارند .
! بژی روژوا ! بژی گریلا !

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم

 
poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ماآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان