برای لغو حکم اعدام و نجات جان شهرام احمدی بکوشیم

Text Size

۱۳۷۵۴۲۴۱_۲۵۱۸۲۲۴۰۵۲۰۴۹۱۵_۲۴۰۵۱۱۹۰۲۸۹۳۵۶۱۷۱۰۰_n

این عکس شهرام احمدی است.

او به اتهامات امنیتی خیلی جدی متهم و محکوم به اعدام شده است.

نظر شخصی من این است که این اتهامات بی اساس هستند.

ممکن است شما از جمله افرادی باشید که فکر میکنند جمهوری اسلامی کسی را بی دلیل اعدام نمیکند و بنابراین معتقد باشید که حتما شهرام احمدی کاری کرده است که میخواهند او را اعدام کنند.

اما واقعیت این است که نه نظر شخصی من و نه نظر شخصی شما اهمیتی ندارند.

آنچه مهم است این است که اتهامات سنگینی که جمهوری اسلامی متوجه این فرد نموده در دادگاهی عادلانه که ضمانتهای آیین دادرسی در آن رعایت شده باشد به اثبات نرسیده است.

من و شما به عنوان شهروند وظیفه داریم که خواستار دادگاهی عادلانه و شفاف باشیم.

اگر جمهوری اسلامی ادعا میکند که شهرام احمدی عضو گروههای تروریستی بوده یا با آنها ارتباط داشته باید شواهد خود را در دادگاهی عادلانه ارائه کند.

این حداقل وظیفه یک حکومت قبل از ستاندن جان یک انسان است.

ما به عنوان شهروندان ایرانی باید این حق را داشته باشیم که بدانیم دقیقا چه خطری از جانب این فرد متوجه ما بوده است.

آیا میخواسته جایی را منفجر کند؟

آیا قرار بوده کسی را ترور کند؟

او دقیقا چه کاری کرده است؟

جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سوالها پاسخ مشخصی نداده است.

این سوالها باید در دادگاهی عادلانه پاسخ داده شوند.

اتفاقا خواسته شهرام احمدی هم همین است.

اگر او بدون دادگاهی عادلانه اعدام شود پاسخ هیچکدام از این پرسشها را نخواهیم دانست.

 

ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۳ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ، ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﺪ .
ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺘﯿﺸﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺍﻡ :
http://goo.gl/YfPlUx
# SaveShahram
ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮ ﺑﯿﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .

# humanrights # Iran

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با مجموعه عصر آنارشیسم


poql8j0h
 

۱- سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

 

آدرس و اسامی صفحات ما در فیسبوک

 

۲- فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarshism

 

۳- فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc

 

۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

 

۵- فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

 

۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

 

۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

 

۸ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

 

۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

 

۱۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

 

۱۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

 

۱۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

 

۱۳- عصر آنارشیسم در تلگرام

 

۱۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

 

۱۵- عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

 

۱۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

آدرس تماس با ما

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل