ارائه دهنده بحث بهرام رحما نی

کوبانی وچشم انداز روژآوا کردستان سوریه

باتوق

هرجمعه ساعت ۶ بعدازظهر
محل دیدار دوستان و آشنایى با دوستان جدید
محل گپ و گفتگوى سیاسى ٬ اجتماعى و فرهنگى
برنامه این هفته جمعه ۸ مای ۵۱۰۲
۰۱۰۱۰۰۱
۱
کوبانی وچشم انداز روژآوا) کردستان سوریه(
ارائه دهنده بحث بهرام رحما نی
به همراه ٬معرفی کتاب ٬این سفر سر می خواهد ودل ٬خاطرات زندان از زنده یادان
فرزادکمانگروهمرزمانش
که توسط شرکوجهانی اصل گردآوری شده و با حضور اومعرفی می شود
این برنامه ساعت ۰۱۰۱۱ شروع میشود
مدیریت پاتوق به همه شما خوشامد میگوید و همه شما عزیزان را به پاتوق دعوت میکند ۰
آدرس :استکهلم
طبقه چهارم ساختمان Medborgar Huset واقع در میدان Medborgarplatsen
T-Medborgarplatsen
ورود براى همه آزاد است ۰
تلفن اطلاعات بیشتر : ۰۷۰۷۱۲۰۵۰۲
هوشیار سروش
patogh.st@gmail.com
I samarbete med Sensus

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است